Course code SKS300

SKS300 Skogøkologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Line Nybakken, Bo Johan Asplund
Medvirkende: Bo Johan Asplund, Tone Birkemoe, Gustaf Mikael Olsson, Yngvild Eidissen Ransedokken, Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan menneskelig aktivitet påvirker prosesserer og strukturer i boreale skogøkosystemer. Vi fokuserer på biodiversitet, økologiske prosesser og karbonlagring.  Temaene som behandles er: naturlig utbredelse av treslag, tregrensedynamikk, nedbrytning av organisk materiale, mykorrhiza, nitrogenbegrensning, skogbrann og andre økologiske forstyrrelser, skoghistorie, skogskjøtsel, blandingsskog og kjemisk forsvar.
Læringsutbytte:

Studenter skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

  • god kunnskap om forskningsfronten innen dagsaktuelle temaer innen skogøkologi.
  • inngående kunnskap om økosystemenes struktur og funksjon.
  • god forståelse av forskningsmetoder

Ferdigheter:

  • kunne syntetisere og nyttiggjøre seg av stoff fra vitenskapelige originalpublikasjoner og kunne kommunisere dette stoffet muntlig.
  • gode ferdigheter til å bruke fagbegrep og forstå forskningsmetoder, samt kunne tolke resultater.

Generell kompetanse:

  • kunne kommunisere om skogøkologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner.
  • kunne forholde seg kritisk til forskningsmetoder, konklusjoner og utsagn innen fagområdet.
Læringsaktiviteter:
Tematisk introduserende forelesninger, seminar og kollokvia med lærer tilstede, selvstudium og selvstendig arbeid i form av skriftlige referater av eller svar på oppgaver om av vitenskapelige originalarbeider.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Nyere vitenskapelige originalpublikasjoner (22 stk).
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL100, SKOG100/102
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG200, ECOL200, BOT130
Obligatorisk aktivitet:
Muntlig presentasjon av vitenskapelige originalartikler og innlevering av rapporter.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering.

Muntlig avsluttende eksamn eksamen (ca. 30 min.) ved slutten av emnet teller 70% av karakteren.

En mappe med ti ukentlige innleveringer teller 30%. Disse delprøvene består av skriftlige besvarelser på oppgaver tilknyttet innholdet i vitenskapelige originalpublikasjoner.

Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Kvalitetsikring gjennom bruk av ekstern sensor som har god kjennskap om fagets nivå ved nasjonale så vel som internasjonale læresteder.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 10 timer. Seminar- og kollokviearbeid: 20 timer. Forberedelse til presentasjoner, seminar og eksamenslesing: 270 timer.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått