Course code SKOG310

SKOG310 Nordisk skogbruk og skogforskning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ole Hofstad
Medvirkende: Sjur Tore Baardsen, Tron Haakon Eid, Terje Gobakken, Karsten Raulund Rasmussen, Birger Solberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Min. 5 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Enkelte korte forelesninger introduserer naturlige og sosio-økonomiske rammebetingelser for skogbruket i Norge og de andre nordiske landene. Forskningsartikler i sju temagrupper, hvor INA bidrar aktivt til skogforskningen, diskuteres i seminarene med lærerne: - Skogstakseringen i Norge er basert på feltmålinger og avansert fjernmålingsteknikk. Temaer relatert til takseringsmetoder og verdien av innsamlet informasjon skal diskuteres. (Gobakken) - Skogsdriften planlegges i Norge for små private eiendommer eller større skogarealer. Metoder og beslutningsstøttesystemer relatert til norsk planlegging skal gjennomgås. (Eid) - Skogskjøtsel i den boreale regionen er dominert av gran og furu. Foryngelses- og tynningspraksis for disse to treslagene i de nordiske landene skal diskuteres. (Raulund-Rasmussen) - Bioenergi: Konkurranse om råstoffet mellom foredlingsindustri og bioenergianlegg. Effekter av politiske virkemidler. (Solberg) - Internasjonale markeder: Økonomiske effekter i europeisk skogsektor av (a) økt tilvekst, (b) russisk eksporttoll, og (c) økt skogvern. (Solberg) - Tømmermarkedet i de nordiske landene. (Baardsen) - Økonomi: Skog som kapital skal forklares. Den avtagende betydningen av skogbruket i nasjonal og regional økonomi og i økonomien til enkelte skogeiere skal diskuteres. (Hofstad) - Skogpolitikken bestemmes av eiendomsforholdene og offentlige virkemidler. Kombinasjonen av effektiv resursutnyttelse og bærekraftig naturforvaltning er et politisk mål. Aktuelle emner som vern av biologisk mangfold og karbonlagring skal diskuteres. (Hofstad)
Læringsutbytte:

Studenter som fullfører emnet skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap: om naturlige og sosio-økonomiske rammebetingelser for skogbruket i Norden og skogbrukspraksis som er spesiell i denne regionen. - aktuelle forskningsresultater innen skogfag fra NMBU og andre nordiske skogforskningsinstitusjoner.

Ferdigheter: lese vitenskapelige artikler på engelsk om skogfaglige spørsmål som anses som viktige i nordisk sammenheng, forstå ressonnementene i artiklene, og kunne sammenfatte dem kort med egne ord.

Generell kompetanse: forstå de naturgitte betingelsene for skogproduksjon og de samfunnsmessige betingelsene for utnyttelsen av skogressursene i Norden.

Læringsaktiviteter:
Stammen i emnet er et litteraturstudium understøttet av seminarer. Studentene presenterer innholdet av forskningsartiklene skriftlig eller muntlig som grunnlag for diskusjonen med lærerne og andre forskere.
Læringsstøtte:
Seminarer, diskusjonerav presentasjoner.
Pensum:
Forskningsartikler som oppgis ved emnestart
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor skogfag eller lignende.
Obligatorisk aktivitet:
Skriftlige sammendrag av vitenskapelige artikler, uferd.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i evalueringen av muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
ca. 300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Reduksjon med 2 studiepoeng mot SKOG300, 1 studiepoeng mot SKS303, 2 studiepoeng mot RØP320
Undervisningstid:
Forelesninger, seminarer, utferd.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått