SDG302 Bærekraftig planteproduksjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Lene Sigsgaard, Lars Olav Brandsæter

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:August blokk

Om dette emnet

Generell innføring om bærekraftig planteproduksjon med bl.a. beskrivelse og utgangspunkt i landbruket nå, eksemplifiserte med aktuell statistikk både nasjonalt og internasjonalt, og om FN sine bærekraftsmål og relasjoner til planteproduksjon.

Det vil bli en gjennomgang av viktige abiotiske og biotiske faktorer og hvordan disse påvirker planteproduksjon og utvalgte bærekraftindikatorer. Her vil abiotiske faktorer som lysinnstråling, vann, temperatur og næringsstoffer bli gjennomgått, samt biotiske faktorer som egenskaper hos kulturplanta og planteskadegjørere som skadedyr, plantesjukdommer og ugras.

Emnet vil belyse enkelte sentrale dyrkningstiltak som bruk av fangvekster og vekstskifte. Miljøeffekter av slike tiltak, eksempelvis klimagasser, nitrogenavrenning og karbonbinding.

Integrert plantevern (IPV) vil forklares og de åtte ‘IPV-trinnene’ vil bli gjennomgått med relasjoner til sentrale bærekraftsmål. Som en del av dette tema vil ulike aspekt omkring bruken av plantevernmidler gjennomgås, blant annet plantevernmiddel-resistens. Hvordan plantevernmidler bindes, brytes ned og beveger seg i jord og vann er et annet viktig tema i dette emnet. Brukerstøttemodeller/ verktøy for en mest mulig miljøvennlig bruk av plantevernmidler vil gjennomgås. For trinn 4 innen IPV, som omhandler ulike former for direkte bekjempelse uten plantevernmidler, vil det gis sentrale eksempler både for bekjempelse av sjukdommer, skadedyr og ugras. Videre vil også problematikk i forhold til virus og planteparasittære nematoder være tema.

Emnet vil gi en innføring i presisjonsjordbruk både generelt for planteproduksjon og i forhold til plantevern. I emnet vil også analyser av miljøeffekter ved produksjon av vekster som erter og åkerbønner ved hjelp av livsløpsanalyse (LCA) inngå.

Dette lærer du

Kunnskaper

Forståelse av utvalgte vekstfaktorer, biotiske og abiotiske, som er viktig innen planteproduksjon, og problemstillinger knyttet til bærkraft, herunder FN's bærekraftmål. Inkludert i dette, innsikt om faglige prinsipper, sentrale begreper/termer mm.

Ferdigheter

Evne til å anvende kunnskap innen planteproduksjon, og relasjoner til bærekraftsmål, til å finne løsninger på oppgaver og utfordringer i dagens og fremtidens planteproduksjon.

Generell kompetanse

Å kunne anvende kunnskap og ferdigheter innen plantevitenskap og bærekraft på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i studier og yrke.

 • Feltforsøk, gruppearbeid, oppgaver, rapport
 • Canvas
 • Se Canvas
 • Bachelor eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Mappevurdering. Bestått/ikke bestått
 • Ekstern sensor
 • Feltforsøk, gruppearbeid, oppgaver, rapport
 • Emnet er under utarbeiding. Endringer vil kunne forekomme.
 • Master plantevitenskap (M-PV)
 • Bestått/ Ikke bestått
 • Realfag