Course code SDG302

SDG302 Bærekraftig planteproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Lars Olav Brandsæter
Medvirkende: Sven Christer Magnusson, Nina Svae Johansen, Dag Ragnar Blystad, Arne Stensvand, Ole Martin Eklo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
August blokk
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Master plantevitenskap (M-PV)
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Generell innføring om bærekraftig planteproduksjon med bl.a. beskrivelse og utgangspunkt i landbruket nå, eksemplifiserte med aktuell statistikk både nasjonalt og internasjonalt, og om FN sine bærekraftsmål og relasjoner til planteproduksjon.

Det vil bli en gjennomgang av viktige abiotiske og biotiske faktorer og hvordan disse påvirker planteproduksjon og utvalgte bærekraftindikatorer. Her vil abiotiske faktorer som lysinnstråling, vann, temperatur og næringsstoffer bli gjennomgått, samt biotiske faktorer som egenskaper hos kulturplanta og planteskadegjørere som skadedyr, plantesjukdommer og ugras.

Emnet vil belyse enkelte sentrale dyrkningstiltak som bruk av fangvekster og vekstskifte. Miljøeffekter av slike tiltak, eksempelvis klimagasser, nitrogenavrenning og karbonbinding.

Integrert plantevern (IPV) vil forklares og de åtte ‘IPV-trinnene’ vil bli gjennomgått med relasjoner til sentrale bærekraftsmål. Som en del av dette tema vil ulike aspekt omkring bruken av plantevernmidler gjennomgås, blant annet plantevernmiddel-resistens. Hvordan plantevernmidler bindes, brytes ned og beveger seg i jord og vann er et annet viktig tema i dette emnet. Brukerstøttemodeller/ verktøy for en mest mulig miljøvennlig bruk av plantevernmidler vil gjennomgås. For trinn 4 innen IPV, som omhandler ulike former for direkte bekjempelse uten plantevernmidler, vil det gis sentrale eksempler både for bekjempelse av sjukdommer, skadedyr og ugras. Videre vil også problematikk i forhold til virus og planteparasittære nematoder være tema.

Emnet vil gi en innføring i presisjonsjordbruk både generelt for planteproduksjon og i forhold til plantevern. I emnet vil også analyser av miljøeffekter ved produksjon av vekster som erter og åkerbønner ved hjelp av livsløpsanalyse (LCA) inngå.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Emneinfo kommer

Ferdigheter

Emneinfo kommer

Generell kompetanse

Emneinfo kommer

Læringsaktiviteter:
Feltforsøk, gruppearbeid, oppgaver, rapport
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Se Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor eller tilsvarende innen relevant fagområde
Obligatorisk aktivitet:
Emneinfo kommer
Vurderingsordning:
Mappevurdering. Bestått/ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Emnet er under utarbeiding. Endringer vil kunne forekomme.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått