Course code REIS310

REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Stian Stensland
Medvirkende: Lovisa Ulrica Molin, Hilde Nikoline Hambro Dybsand, Øystein Aas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: M-REIS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre en masteroppgave eller forskningsprosjekt med bruk av samfunnsvitenskapelig metode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning, men også for eksempelvis skogfag eller fornybar energi..Emnet omhandler forskningsdesign/metode, datainnsamling og analyse, og bygges rundt de krav og ferdigheter som stilles til studentenes masteroppgave ved bruk av kvalitativ (eks. intervju) eller kvantitativ (eks. spørreskjema) metode. Fra utforming av en forskbar problemstilling via valg av metode og gjennomføring av datainnsamling til bearbeiding, analyse og presentasjon av resultater.

Statistiske analyser gås gjennom, så som de mest brukte parametriske og ikke-parametriske tester, variansanalyser (ANOVA), faktoranalyse og regresjon. Videre analyseres kvalitative data, digitale data (inkl. bilder) og observasjonsstudier.

Emnet inneholder to oppgaver:

En gruppeoppgave som tar utgangspunkt i foreliggende kvantitative data, hvor studentene skal analysere, tolke og deretter skrive en rapport.

En individuell oppgave som består i å lage en prosjektplan for gjennomføring av masteroppgaven, dvs. først en kort introduksjon til tema og et lite omriss av en påtenkt problemstilling, og deretter en mer utførlig begrunnelse for valg av metode og nærmere beskrivelse av den valgte metoden. 

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal kunne planlegge masteroppgave eller forskningsundersøkelser med bruk av samfunnsvitenskapelig metode. Studenten skal kunne beskrive og vurdere muligheter og begrensinger ved de vanligste kvantitative og kvalitative metodene brukt i samfunnsvitenskapelig forskning. Videre kunne vurdere hvilken metode som bør velges for ulike problemstillinger, og hvordan utformingen av en undersøkelse bestemmer hvilke konklusjoner som kan trekkes.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne designe og bruke ulike metoder for datainnsamling (intervju, spørreskjema, digitale data, observasjon mm.) for kvalitative og kvantitative analyser. Studentene skal kunne bruke spørreskjemaverktøy og program for analyser av kvalitative og kvantitative data. Videre kunne anvende statistiske analyser, og analysere digitale data (inkl. bilder) og observasjonsstudier.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne praktisere god forskningsetikk i organisering og gjennomføring av et forskningsprosjekt/masteroppgaven. Videre kunne utføre empirisk forskning og samarbeide  med forskere.

Læringsaktiviteter:
Emnet benytter en kombinasjon av forelesninger, øvelser, gruppearbeid og individuelt arbeid. 
Læringsstøtte:
Lærerne er tilgjengelig i forelesninger og øvelser, øvrig tid etter avtale. 
Pensum:
Pensum opplyses i Canvasrommet ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Statistikk på innføringsnivå, STAT100 eller lignende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltagelse på øvelsene, og presentasjon av individuell prosjektplan
Vurderingsordning:
Vurderingen består av en gruppeoppgave og en individuell oppgave. Begge må bestås for å få emnet godkjent. Oppgavene vurderes til bestått /ikke-bestått.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer karakter på gruppeoppgave i lag med intern sensor. Interne sensorer vurderer den individuelle oppgaven.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK).
Undervisningstid:
2-4 timer undervisning/øvinger pr. uke.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bestått/ Ikke bestått