Course code REIS310

REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Jan Vidar Haukeland
Medvirkende: Kathrin Stemmer, Mehmet Mehmetoglu, Knut Fossgard, Stian Stensland, John Peter Fredman, Knut Bjørn Stokke
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-REIS
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er organisert rundt de to metodene som er mest brukt i samfunnsvitenskapelig forsking for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning: kvalitative (intervju) og kvantitative (spørreskjema) metoder. Emnet fokuserer på forskningsdesign/metode, datainnsamling og analyse, og bygges rundt de krav og ferdigheter som stilles til studentenes masteroppgave fra utforming av en forskbar problemstilling via valg av metode og gjennomføring av datainnsamling til bearbeiding, analyse og presentasjon av resultater. Statistiske analyser gås gjennom, så som de mest brukte parametriske og ikke-parametriske tester, variansanalyser (ANOVA), faktoranalyse og regresjon.

Emnet inneholder to oppgaver: En to-delt gruppeoppgave som tar utgangspunkt i foreliggende kvantitative og kvalitative data hvor studentene skal analysere og presentere resultatene. Den andre oppgaven er en individuell oppgave som består i å lage en metodebeskrivelse for gjennomføring av påtenkt masteroppgave, med kort introduksjon, omriss av mulig problemstilling, metodevalg og tidsplan for gjennomføring.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Emnet skal gi studentene kunnskap i hvordan man planlegger og gjennomfører en masteroppgave med samfunnsvitenskapelig metode rettet mot problemstillinger innen naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning. Emnet skal sette studentene i stand til selv å gjennomføre og rapportere vitenskapelige undersøkelser. Det inkluderer kunnskap om muligheter og begrensinger ved de vanligste kvantitative og kvalitative metodene brukt i samfunnsvitenskapelig forskning. Studentene skal også få kunnskap om hvordan ulike problemstillinger legger føringer for hvilken metode som bør velges, og hvordan utformingen av en undersøkelse bestemmer hvilke konklusjoner som kan trekkes.

Ferdigheter:

Etter fullført emne vil studentene ha ferdigheter innen forskningsdesign og være kjent med de vanligste metoder som brukes for analyse av samfunnsmessige problemstillinger innen naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning. Studentene skal kunne bruke ulike metoder for datainnsamling (intervju og spørreskjema) rettet mot kvalitative og kvantitative analyser. Studentene skal også være kjent med spørreskjemaverktøy og program for analyser av både kvalitative og kvantitative data, og kunne bruke statistiske analyser (parametriske og ikke-parametriske tester, varians- og faktoranalyse, og regresjon).

Generell kompetanse:

Studentene skal få en økt bevissthet og forståelse av hvordan empirisk forskning utføres, samt hvilke metodiske standarder, kunnskaper og ferdigheter som kreves. Videre skal man få kompetanse i å utføre empirisk forskning og samhandle med forskere.

Læringsaktiviteter:
Emnet benytter en kombinasjon av forelesninger, øvelser, gruppearbeid og individuelt arbeid. Emnet avsluttes med at hver student utarbeider en metodebeskrivelse for en påtenkt masteroppgave.
Læringsstøtte:
Lærerne er tilgjengelig i forelesninger og øvelser, øvrig tid etter avtale. 
Pensum:

Hovedbok (kan kjøpes i NMBU-bokhandelen):

Brunt, P., Horner, S. & Semley, N. (2017) Research Methods in Tourism, Hospitality & Events Management. London, SAGE.

Vaske, J. J. (2008). Survey Research and Analysis: Applications in Parks, Recreation and Human Dimensions. State College, PA: Venture Publishing. Kapittel 7: Writing and constructing surveys

Annen litteratur (e-kompendium) opplyses om ved semesterstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Statistikk på innføringsnivå, STAT100 eller lignende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltagelse på øvelsene.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Langsgående vurdering der både gruppeoppgave og individuell oppgave må bestås for å få emnet godkjent. Oppgavene vurderes til bestått /ikke-bestått.

Sensor:
Ekstern sensor vurderer karakter på gruppeoppgave i lag med intern sensor. Interne sensorer vurderer den individuelle oppgaven.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK).
Undervisningstid:
2-4 timer undervisning/øvinger pr. uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått