Course code REIS310

REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Jan Vidar Haukeland
Medvirkende: Kathrin Jathe, Øystein Aas, Stian Stensland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er organisert rundt de to metodene som er mest brukt i samfunnsvitenskapelig forsking for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning: kvalitative (intervju, tekstanalyse) og kvantitative (spørreskjema, tellinger og liknende) metoder. Emnet fokuserer på forskningsdesign/metode, datainnsamling og analyse, og bygges rundt de krav og ferdigheter som stilles til studentenes masteroppgave fra utforming av en forskbar problemstilling via valg av metode og gjennomføring av datainnsamling til bearbeiding, analyse og presentasjon av resultater. Emnet gir en innføring i besøkskartslegging (visitor monitoring), bruk av spørreskjemaverktøy (Questback) og program for analyser av både kvalitative (NVivo) og kvantitative (SPSS) data. Statistiske analyser gås gjennom, så som de mest brukte parametriske og ikke-parametriske tester, variansanalyser (ANOVA), faktoranalyse og regresjon.

Emnet inneholder to oppgaver. En gruppeoppgave som tar utgangspunkt i foreliggende kvantitative og/eller kvalitative data hvor studentene skal analysere og presentere resultatene. Den andre oppgaven er en individuell oppgave som består i å lage en prosjektplan for gjennomføring av masteroppgaven og skal inneholde introduksjon, problemstilling, metode, valg av analyser og tidsplan.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Emnet skal gi studentene kunnskap i hvordan man planlegger og gjennomfører en masteroppgave med samfunnsvitenskapelig metode rettet mot problemstillinger innen naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning. Emnet skal sette studentene i stand til selv å gjennomføre og rapportere vitenskapelige undersøkelser. Det inkluderer kunnskap om muligheter og begrensinger ved de vanligste kvantitative og kvalitative metodene brukt i samfunnsvitenskapelig forskning. Studentene skal også få kunnskap om hvordan ulike problemstillinger legger føringer for hvilken metode som bør velges, og hvordan utformingen av en undersøkelse bestemmer hvilke konklusjoner som kan trekkes.

Ferdigheter:

Etter fullført emne vil studentene ha ferdigheter innen forskningsdesign og være kjent med de vanligste metoder som brukes for analyse av samfunnsmessige problemstillinger innen naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning. Studentene skal være kjent med prinsippene for besøkskartslegging (visitor monitoring) og kunne bruke ulike metoder for datainnsamling (intervju, tekstanalyse, spørreskjema, tellinger og lignende) rettet mot kvalitative og kvantitative analyser. Studentene skal også være kjent med spørreskjemaverktøy og program for analyser av både kvalitative og kvantitative data, og kunne bruke statistiske analyser (parametriske og ikke-parametriske tester, varians- og faktoranalyse, og regresjon).

Generell kompetanse:

Studentene skal få en økt bevissthet og forståelse av hvordan empirisk forskning utføres, samt hvilke metodiske standarder, kunnskaper og ferdigheter som kreves. Videre skal man få kompetanse i å utføre empirisk forskning og samhandle med forskere.

Læringsaktiviteter:
Emnet benytter en kombinasjon av forelesninger, øvelser, gruppearbeid og individuelt arbeid. Emnet avsluttes med at hver student utarbeider en prosjektplan for gjennomføring av masteroppgaven.
Læringsstøtte:
Lærerne er tilgjengelig i forelesninger og øvelser, øvrig tid etter avtale. 
Pensum:

Hovedbok (kan kjøpes i NMBU-bokhandelen):

Kapitlene 1-4, 6-8, 12-16 i: Sirakaya-Turk, E., Uysal, M., Hammitt, W., &, J Vaske, 2017. Research Methods for Leisure, Recreation and Tourism. CABI Tourism Texts.

Utvalgte kapitler (e-kompendium) fra følgende og andre kilder opplyses om ved semesterstart:

Field, A. 2013. Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications

Mehmetoglu, M. 2003. Kvalitativ metode for merkantile fag. Fagbokforlaget.

Kajala, L., Almik, A., Dahl, R., Diksaite, L, Erkkonen, J., Fredman, P., Jensen, F. Søndergaard, Karoles, K., Sievänen, T., Skov-Petersen, H., Vistad, O. & Wallsten, P. (2007). Visitor monitoring in nature areas - a manual based on experiences from the Nordic and Baltic countries. Tema Nord 2007:537. Nordic Council of Ministers, Copenhagen.

Writing and constructing surveys, Kapittel 7 i: Vaske, J. J. (2008). Survey research and analysis: applications in parks, recreation and human dimensions. State College, PA: Venture Publishing.

Dataprogram:

Studentene må selv kjøpe inn SPSS (ca 400 kroner) som kjøpes på https://onthehub.com/download/software-discounts/spss-statistics)

Questback får man tilgang til via NMBU.

For NVivo brukes en gratis prøveversjon med tidsbegrensning.

Forutsatte forkunnskaper:
Statistikk på innføringsnivå, STAT100 eller lignende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltagelse på øvelsene.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering der både gruppeoppgave og individuell oppgave må bestås for å få emnet godkjent. Oppgavene vurderes til bestått /ikke-bestått.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer karakter på gruppeoppgave i lag med intern sensor. Interne sensorer vurderer den individuelle oppgaven.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK).
Undervisningstid:
2-4 timer undervisning/øvinger pr. uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått