Course code REIS220

REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Øystein Aas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10 studenter (forutsatt tilstrekkelig antall vertsinstitusjoner). Plassene tildeles fortløpende når veileder godkjenner avtale mellom student og vertsinstitusjon.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Emnet er forbeholdt M-REIS-studenter i andre studieår.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet skal gi studentene praktisk arbeidserfaring i en virksomhet innen naturbasert reiseliv, dvs. i en relevant privat bedrift, organisasjon eller forvaltningsinstitusjon. Praksisperioden skal gi førstehånds innsikt i arbeidsplassen som studenten er knyttet til, og sette vedkommende i stand til å analysere mulighetene og utfordringene i strategisk viktige deler av virksomheten. Målet er tilegnelse av integrert kunnskap basert på praktiske og teoretiske ferdigheter.

Se ytterligere informasjon om opptak og fremdriftsplan under «Antallsbegrensning» og «Merknader».

Læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Økt forståelse av hvordan akademisk kunnskap kommer til anvendelse i en relevant virksomhet innen naturbasert reiseliv
 • Studenten har tilegnet seg et innenfra-perspektiv på den naturbaserte reiselivssektoren, og fått ny innsikt i denne delen av arbeidslivet

Ferdigheter:

 • Kunne anvende teoretisk kunnskap i en praktisk sammenheng
 • Tilegnelse av nye praktiske ferdigheter
 • Sammenfatte og presentere nye innsikter fra arbeidslivet i en skriftlig rapport

Generell kompetanse:

 • Oppnådd erfaring fra en relevant arbeidsplass
 • Bedret forståelse av hvordan tilegnet teori fra andre emner i naturbasert reiseliv kommer til anvendelse i en reell arbeidssituasjon
Læringsaktiviteter:
Omtrent to tredjedeler av tiden skal tilbringes på praksisplassen, og en tredjedel skal brukes på diskusjoner, forberedelser og skriving av praksisrapport.
Læringsstøtte:

Intern veileder og kontaktperson i bedriften vil bistå studentene som er ute i praksis.

I tillegg vil det arrangeres samlinger med erfaringsutveksling mellom studentene.

Pensum:
Det er ikke noe obligatorisk pensum, men man skal anvende relevante deler av pensum fra øvrige kurs fra masterprogrammet i naturbasert reiseliv.
Forutsatte forkunnskaper:
REIS200 og REIS202 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

Fordeling av tidsbruk:

Studentsamlinger: 8 timer Skriving av praksisrapport: 30 timer Opphold på arbeidsplass: 112 timer (ca 15 arbeidsdager), minimum 100 timer

Studenten er ansvarlig for å holde orden på tidsbruken og skal dokumentere denne i praksisrapporten. Ved sykdom eller andre forhold som forhindrer studenten å møte som avtalt, skal dette formidles til kontaktpersonen på arbeidsplassen. Arbeidstid som går tapt på grunn av nevnte forhold, skal tas igjen på et senere tidspunkt etter nærmere avtale med vertsinstitusjonen.

Vurderingsordning:
Studentene evalueres på bakgrunn av en praksisrapport. Fullstendig retningslinjer for rapportens innhold og form er tilgjengelig i Canvas.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer alle oppgavene. To eksterne sensorer er oppnevnt for emnet.
Merknader:

Emnet er forbeholdt M-REIS-studenter som er i sitt andre studieår. Rundt 5-10 (maksimum) studenter kan delta hvert år. Emnets lærere har utarbeidet en liste over relevante virksomheter som har uttrykt interesse for og vilje til å ta imot en eller flere M-REIS-studenter. Andre praksisplasser som studentene selv foreslår, kan også bli akseptert.

Framdriftsplan:

 • 1. mai: Kontrakt om praksisplass må være inngått
 • Ca. 15. august: Emnestart
 • Uke 33-47: Praksisperiode i ekstern virksomhet innen naturbasert reiseliv*
 • Uke 37: Studentsamling (seminar organisert av veileder med vekt på erfaringsutveksling med andre studenter i praksis)
 • 30. november: Siste frist for innlevering av praksisrapport

* Start og avslutning på praksis og arbeidsbelastning pr uke avtales mellom student og vertsinstitusjon, men må foregå innenfor praksisperioden.

Veileder godkjenner opptak på emnet når kontrakt med vertsinstitusjon er formelt inngått.

Normert arbeidsmengde:
150 timers arbeidsinnsats. Studentsamlinger: 8 timer. Skriving av praksisrapport: 30 timer. Opphold på arbeidsplass: 112 timer (ca 15 arbeidsdager), minimum 100 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
8 timer samling pluss individuell veiledningstid
Eksamensdetaljer: :