Detaljer om emnet RØP330

RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Hans Fredrik Hoen
Medvirkende: Arild Stavne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-FORNY, M-SF, M-REIS
Emnets innhold:

Prosjektet som arbeidsform, Struktur og planleggingsmodeller, Prosjektfaser og tidslinja, Modeller for prosjektorganisering,

Budsjett og budsjettering, Kontantstrømmen, Investeringsanalyse, Finansiering, Inntekts- kostnads- og rentabilitetsbegreper, Risiko og usikkerhet, Verdsetting av areal og foretak, Skatt og virkninger av skatt,

Prosjektledelse og prosjektoppfølging (endringshåndtering), Kontrakts- og entrepriseformer,

Læring og evaluering av prosjektarbeidet, IKT i prosjekter,

Eksempler fra prosjekter innen fornybar energi, reiseliv, skog- og utmarksforvaltning

Læringsutbytte:

Kunnskap

1. Prosjekt som arbeidsform og forståelse for suksess­faktorer for prosjektgjennomføring,

2. Metoder og verktøy for planlegging, organisering, styring og lederskap i prosjekter,

3. Studentene skal lære å beherske både teorier og metode for analyse av, og helhetlig prioritering mellom, ulike anvendelser av kapital og andre innsatsfaktorer i energiprosjekter og annen naturbasert næringsaktivitet som skogbruk, utmarksforvaltning og naturbasert reiseliv.

Ferdigheter

Gjennom undervisning og øvelser skal studentene bli trenet i å:

1. Forberede, gjennomføre og evaluere prosjekter,

2. Foreta investerings- og kapitalforvaltningsanalyser basert på ulike informasjonskilder, samt verdiberegninger for prosjekter og foretak med vekt på energisektoren og skogsektoren,

3. Beherske helhetlig vurdering under avveining av konkurrerende alternativer, under usikkerhet og risiko, og under ulike restriksjoner på arealbruk.  

Generell kompetanse

Studentene skal oppnå tilstrekkelig generell kompetanse til å kunne planlegge, organisere og lede prosjekter for å gjøre helhetlige analyser av investeringsalternativer for ulike prosjekter innenfor skog-, energi- og ressursforvaltning.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, øvelser og oppgaveløsing, selvstudium

Semesteroppgave, presentasjon og diskusjon 

Læringsstøtte:
Canvas. Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning under lærers kontortid (etter avtale).
Pensum:
Pensumliste deles ut på første forelesning. Alt som fremkommer på forelesningene, inkludert innbudte forelesere, og artiklene er pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100, ECN170 eller SKOG230, BSc
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:

Øvinger og semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter må taes på nytt om emnet ønskes tatt på nytt.

Vurderingsordning:

Obligatorisk innlevering av øvelser må være godkjent for å oppnå bestått i emnet.

Muntlig eksamen teller 40%, skriftlig deleksamen  (underveis B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler ) 30%, semesteroppgave 30% Alle deler må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Ekstern sensor deltar og vurderer muntlig eksamen og skriftlig deleksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

RØP310 5 SP,

FORN320 5 SP

Undervisningstid:
Ca. 75 timer forelesninger samt gjesteforelesninger og seminarer, 25 timer øvinger
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått