Course code PPFO401

PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Edvin Østergaard
Medvirkende: Linda Sue Jolly, Erling Krogh, Knut Omholt, Margrethe Naalsund
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
18
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen. Emnet gis ut over dette etter behov.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Forskerstudenter innen tekn.-naturvitenskapelige forskningsmiljøer, helse- og sosialfag, kunstfag, samt lærerutdanning og formidling.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I emnet vil fenomenologi og kulturanalyse introduseres som redskaper for å kunne sette deltakernes forskningstema i en meningsfull sammenheng. I et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv vil emnet fokusere på kvalitativ metode som et dobbelt redskap: for å beskrive og analysere fenomener i verden og for å forstå egne kunnskaper og verdier. Det legges av denne grunn avgjørende vekt på at den enkelte deltaker skal gis mulighet for fordypning i metoden knyttet til egen forskning. Aktuelle temaer: kvalitativ metode som forskningsfelt, fenomenologi og hermeneutikk, case-studiemetodikk, narrativ forskningsmetode, kulturforståelse og -analyse, samt gjennomføring av dybdeintervjue og -samtale som grunnlag for kunnskaping.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten skal ha dannet seg et grunnlag for å bruke kvalitativ forskningsmetodikk

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne gjøre bruk av kvalitative metoder i eget forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne reflektere over sin egen rolle som redskap i forskningen.

Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på to samlinger, samt oppgavearbeid og selvstudie mellom samlingene.
Læringsstøtte:
Oppgavene støttes med veiledning av lærere, samt av medstudenter.
Pensum:
Litteratur til emnet består av to deler: en del felles veiledende litteratur (ca 600-700 sider) som det vil bli arbeidet med i felleskap, og en del selvvalgt litteratur (ca 200-300 sider) som den enkelte deltaker velger ut fra en fordypning i metoden knyttet til egen forskning.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter opptak på doktorgradsprogram, ved NMBU eller andre universiteter og høyskoler.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på samlingene, samt innlevering av foreløpig disposisjon for essay.
Vurderingsordning:
Essay som leveres inn to uker etter siste kurssamling. Vurderes som Godkjent/Ikke godkjent
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget for eksamen og kriterier for bedømmelse og foretar sensur av studentenes essay.
Merknader:
Minst 8 deltakere
Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengde: omtrent 450 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
To samlinger a tre dager. I tillegg arbeider studentene via IKT mellom samlingene.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått