Detaljer om emnet PPFO401

PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Edvin Østergaard
Medvirkende: Linda Sue Jolly, Erling Krogh
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
18
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen. Emnet gis ut over dette etter behov.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Forskerstudenter innen tekn.-naturvitenskapelige forskningsmiljøer, helse- og sosialfag, kunstfag, samt lærerutdanning og formidling.
Emnets innhold:
Kvalitativ metode forutsetter en innsikt i både det virksomhetsområde som samtalen dreier seg om og i forskerens deltagende rolle og faglige tilnærming. I emnet vil fenomenologi og kulturanalyse introduseres som redskaper for å kunne sette deltakernes forskningstema i en meningsfull sammenheng. I et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv vil emnet fokusere på kvalitativ metode som et dobbelt redskap: for å beskrive og analysere fenomener i verden og for å forstå egne kunnskaper og verdier. Det legges av denne grunn avgjørende vekt på at den enkelte deltaker skal gis mulighet for fordypning i metoden knyttet til egen forskning. Aktuelle temaer: kvalitativ metode som forskningsfelt, fenomenologi og hermeneutikk, case-studiemetodikk, narrativ forskningsmetode, kulturforståelse og -analyse, samt gjennomføring av dybdeintervjuer som grunnlag for kunnskaping.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten kan danne seg et grunnlag for å bruke kvalitativ forskningsmetodikk

Ferdigheter

Kandidaten kan gjøre bruk av kvalitative metoder i eget forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Kandidaten kan reflektere over sin egen rolle som redskap i forskningen.

Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på to samlinger, samt oppgavearbeid og selvstudie mellom samlingene.
Læringsstøtte:
Oppgavene støttes med veiledning av lærere, samt av medstudenter.
Pensum:
Litteratur til emnet består av to deler: en del felles veiledende litteratur (630 sider) som det vil bli arbeidet med i felleskap, og en del selvvalgt litteratur (320 sider) som den enkelte deltaker velger ut fra en fordypning i metoden knyttet til egen forskning.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter opptak på doktorgradsprogram, ved NMBU eller andre universiteter og høyskoler.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på samlingene, samt innlevering av foreløpig disposisjon for essay.
Vurderingsordning:
Essay som leveres inn to uker etter siste kurssamling.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget for eksamen og kriterier for bedømmelse og foretar sensur av studentenes essay.
Merknader:
Minst 10 deltakere
Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengde for studenten: omlag 450 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
To samlinger a tre dager. I tillegg arbeider studentene via emnets læringsplattform på nett.
Eksamensdetaljer: Essay: Bestått / Ikke bestått