Course code PPFO401

PPFO401 Å være forskende deltaker. Samtale og kunnskaping gjennom kvalitativ metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Edvin Østergaard
Medvirkende: Linda Sue Jolly, Erling Krogh, Knut Omholt, Margrethe Naalsund
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Dette emnet vil bli gitt ved behov når etterspørselen er stor eller andre forhold tilsier at det skal avholdes. Kurset kan settes opp uavhengig av ordinær semesterinndeling. 
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
12
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning i vårparallellen og vurdering i juniblokken
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Opptatt på PHD-program
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I emnet vil fenomenologi og kulturanalyse introduseres som redskaper for å kunne sette deltakernes forskningstema i en meningsfull sammenheng. I et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv vil emnet fokusere på kvalitativ metode som et dobbelt redskap: for å beskrive og analysere fenomener i verden og for å forstå egne kunnskaper og verdier. Det legges av denne grunn avgjørende vekt på at den enkelte deltaker skal gis mulighet for fordypning i metoden knyttet til egen forskning. Aktuelle temaer: kvalitativ metode som forskningsfelt, fenomenologi og hermeneutikk, case-studiemetodikk, narrativ forskningsmetode, kulturforståelse og -analyse, samt gjennomføring av dybdeintervju som grunnlag for kunnskaping.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten skal ha dannet seg et grunnlag for å bruke kvalitativ forskningsmetodikk

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne gjøre bruk av kvalitative metoder i eget forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne reflektere over sin egen rolle som redskap i forskningen.

Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på to samlinger, samt oppgavearbeid, empirisk arbeid og selvstudier mellom samlingene.
Læringsstøtte:
Oppgavene støttes med veiledning av lærere, samt av medstudenter. Mye av veiledningen finner sted på samlingene, samt på nettet mellom samlingene. Det gis veiledning på disposisjonen til essayet, samt til selve essayet.
Pensum:
Litteratur til emnet består av to deler: en del felles veiledende litteratur (ca 600-700 sider) som det vil bli arbeidet med i felleskap, og en del selvvalgt litteratur (ca 200-300 sider) som den enkelte deltaker velger ut fra en fordypning i metoden knyttet til egen forskning.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter opptak på doktorgradsprogram, ved NMBU eller andre universiteter og høyskoler.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på de to samlingene, samt innlevering av foreløpig disposisjon for essay.
Vurderingsordning:

Essay med frist for levering ca. to uker etter siste kurssamling.

Vurdering: Bestått/Ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget for eksamen og kriterier for bedømmelse og foretar sensur av studentenes essay.
Merknader:
Minst 6 deltakere er påkrevd for at emnet skal bli gjennomført.
Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengde: omtrent 375 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
To samlinger à tre dager. I tillegg arbeider studentene via digital læringsplattform mellom samlingene.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått