Course code PPAF400

PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Sigrid Marie Gjøtterud
Medvirkende: Erling Krogh
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: <p>Ved behov. </p><p>Emnet tilbys ikke studieåret 2019-20</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15 - 20 avhengig av antall lærere som kan være veiledere.
Undervises i periode:
Undervisning i vårparallell, vurdering i juniblokk.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Studenter med PhD-opptak ved NMBU prioriteres. Deretter PhD-studenter ved andre Norske universiteter og høgskoler.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar opp ulike former for aksjonsforskning som en tilnærming til samspillet mellom forskning og endring, i samfunns- og utdanningsforskning. Tilnærminger til aksjonsforskning vil bli relatert til filosofiske spørsmål om hva forskning i samfunnsvitenskap er, spørsmål angående vitenskapelig praksis og deltakerperspektiv i forskning. Epistemologiske, metodologiske og etiske perspektiver på aksjonsforskning vil bli presentert, diskutert og relatert til eksempler på forskningsprosjekter. Det blir lagt vekt på refleksjoner over sammenhenger mellom epistemologisk begrepsmessige rammeverk og praktiske overveielser i samfunns- og utdanningsforskning.
Læringsutbytte:

Etter endt kurs skal kandidatene ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidatene skal ha dybdekunnskap om

  • Historiske og nåværende perspektiver på aksjonsforskning, relatert til vitenskapsfilosofi
  • Epistemologiske og metodologiske perspektiver på aksjonsforskning
  • Kjernespørsmål relatert til forskning og etikk i feltet

Ferdigheter

Kandidaten:

  • Har oppnådd metodologisk kompetanse, forståelse og engasjement i aksjonsforskning, på et tilstrekkelig høyt nivå til å utvikle kunnskap innen kandidatens forskningsfelt
  • Kan utføre epistemologiske analyser av komplekse sammenhenger i relevante forskningsfelt
  • Kan formulere epistemologiske, metodologiske og etiske problemstillinger i samfunns- og utdanningsforskning relatert til aksjonsforskning
  • Kan gi akademisk kompetent skriftlige og muntlige presentasjoner på relevante konferanser både nasjonalt og internasjonalt

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • Kan identifisere og etablere meningsfulle sammenhenger mellom teorier, empiriske data og praksiser basert på utvikling av metodologisk kompetanse i aksjonsforskning
  • Har tilstrekkelig etisk kompetanse til å identifisere relevante etiske utfordringer i egen forskningsprosess
  • Kan identifisere og diskutere sammenhenger og konflikter mellom mer generelle vitenskapelige teorier og kunnskaps teorier i aksjonsforskning, relatert til eget forskningsfelt
Læringsaktiviteter:
Undervisning og veiledning blir gitt i form av forelesninger, seminarer og akademisk veiledning. Studentene blir delt inn i mindre grupper der de forbereder diskusjoner og respons til skriftlige utkast til essay. Studentene forventes å delta aktiv i læringsaktivitetene. Den akademiske veiledningen er hovedsaklig knyttet til essayet studentene skal skrive.
Læringsstøtte:

Studentene vil bli organisert i lærings-/veiledningsgrupper og vil gi og få veiledning på essay fra medstudenter, og få veiledning og medvirkende lærere.

Kursmateriell vil være tilgjengelig i Canvas.

Pensum:
Litteraturliste vil bli utarbeidet og presentert før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Mastergrad.
Anbefalte forkunnskaper:

Det forventes at studentene leser kurs-litteratur før kursstart slik at de er i stand til å delta aktivt i diskusjoner og gi tilbakemelding på hverandres essayer.

Studentene må forberede en kort skisse av sitt interessefelt knyttet til aksjonsforskning, og legger dette i Canvas en uke før kursstart.

Vurderingsordning:

Studentene skriver et individuelt essay med maksimalt 7000 ord. Essayet må være relatert til innholdet i kursbeskrivelsen og bruke anbefalt kurs-litteratur.

Et utkast til essay legges inn i Canvas en uke før kursets andre samling. Endelig versjon (eksamen) leveres innen seks uker etter kursets slutt.

Sensor:
Oppgavene vil bli sensurert av veileder og en annen lærer ved kurset. Emneansvarlig vil delta i sensur av alle oppgavene.
Merknader:
Emnet tilbys ikke studieåret 2019-20
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
PhD-kurset er åpent for PhD-kandidater og akademisk tilsatte ved universiteter og høyskoler, lærere eller andre med mastergrad som vil søke om PhD-stipend.
Overlapp:
Nei.
Undervisningstid:
2 samlinger à 2-3 dager, forelesninger og seminarer med diskusjoner og veiledning. 36 timer totalt. I tillegg kommer 3 timer individuell veiledning per student.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått