Course code PJH300

PJH300 Bærekraftige produksjonssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Marina Azzaroli Bleken, Marina Azzaroli Bleken
Medvirkende: Lars Olav Brandsæter, Trond Børresen, Ole Martin Eklo, Tore Krogstad, Petter Deinboll Jenssen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Oddetallsår
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i begynnelsen av augustblokken og fortsetter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. Legg merke at flere aktiviteter i augustblokka er obligatoriske.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2019H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
- Forandringer i landbrukets bruk av areal, kunstgjødsel og plantevernpreparater, sysselsetting og produksjon siden midten av 1900-tallet. - Matsikkerhet og matforsyning - Historiske erfaringer: landbrukssystemer som har vært en suksess og en katastrofe, langtidsforsøk, historien omkring introduksjon og tilbaketrekking av syntetiske stoffer innen plantevern, nylige trender innen landbruket. - Karbon-, nitrogen-, fosfor- og svovelsyklusene: fra felt/plant-omløp til biogeokjemiske aspekter og resirkulering (inklusivt aspekter fra økologisk avløp/sanitær) - Toksiske stoffer: persistens av tungmetaller og plantevernmidler - Elementer innen epidemiologi relatert til skadedyr, sykdommer og ugras: vekstskifte sett i et produksjonssystems perspektiv - Bruk av ulike resistensmekanismer i plantedyrkingen - Dyrkingsteknikker som jordarbeiding, vekstrotasjon, vekstblandinger og andre metoder for å håndtere biodiversitet: effekt av konkurranse planter imellom, jordkvalitet, jorderosjon og næringstap, sykdommer samt persistens og spredning av skadedyr og effekt på avling (kvantitet og kvalitet) - Forvaltning av jordfruktbarhet i økologisk landbruk (Gjødslingsplanlegging innen konvensjonelt landbruk er behandlet i JORD231) - Strategier for økt effektivitet av bruk av vann i landbruket - Introduksjon til livsløpsanalyse (LCA) - Introduksjon på strategier for tilpasning til et endret klima - Produksjonsfisiologi (Planter)
Læringsutbytte:
Emnet er tenkt for studenter som tar sikte på et fremtidig arbeid innen planteproduksjon enten det er som rådgiver, konsulent, gårdbruker eller som beslutningstaker innen offentlig og privat forvaltningen. Emnet er tverrfaglig. Deltagerne vil oppnå: - aktivt kjennskap til hvordan man planlegger og forvalter et bærekraftig dyrkingssystem hvor det tas hensyn til de naturgitte forholdene (som jord, klima eller skadedyr) og hvordan man kan forbedre dyrkingsmulighetene (som jordarbeiding, gjødsling, forbedret plantemateriale, forvaltning av biodiversitet gjennom vekstskifte og plantevalg, plantevern med mer). Hovedfokus vil bli å Norsk landbruk - kunnskap om landbrukets rolle for matsikkerhet, landbrukets ansvar i forvaltning og utnyttelse av jordens ressurser, og dets rolle innen endret klima (både norske og globale aspekter vil bli fokusert) - bevisstgjøring på politiske bestemmelser og internasjonale reguleringer - øvelse i å se konsekvensene av dyrking både over lang tid og i et globalt perspektiv med tanke på å kunne vurdere dynamikk, styrke og skjørhet av et agroøkosystem - øvelse i å utnytte kunnskap fra tidligere emner i praktisk anvendelse hvor produktivitet og miljøkonsekvenser kan komme i konflikt med hverandre.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, feltøvelser, gruppekollokvier og studentpresentasjoner som vil kreve individuell lesing av vitenskapelige artikler på forhånd. Obligatoriske innleveringer.. Deltagelsen i feltøvelser i augustperiode er obligatorisk 
Læringsstøtte:
Studenter oppfordres å være aktive i klassen, særlig i gruppekollokvier. Øvelsene blir rettet på korttid. Det er gis veiledning for prosjektoppgaven i starten og underveis.  Hovedlæreren er tilgjengelig på kontortid. Midtsemesterevaluering av emnet.
Pensum:
Studenter skal lese flere vitenskapelige og faglige artikler, som blir tilgjengelige via Canvas. Det finnes ingen lærebok som alene dekker emnet og som er tilpasset norske forhold. Dermed er deltagelsen i klassen nødvendig for å kunne fullføre emnet. Lærernes presentasjoner blir tilgjengelige i Canvas. Det er en forutsetning at studenter har tilgang til litteratur som inngår i forutsatte forkunnskaper.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i Plantevitenskap,  eller tilsvarende, og PJH212. Studenter fra andre institusjoner må ha forkunnskap i genetikk, plantepatologi, jordfag og planteproduksjon tilsvarende de obligatoriske delene i Bachelor-PV/Jord og hagebruk (bl.a. BIO243, PLV200, JORD230)
Anbefalte forkunnskaper:
JORD231: Gjødslingsplanlegging
Obligatorisk aktivitet:
Feltøvelser og gårdsbesøk i augustblokken. Omtrent 5 Innleveringer og gjennomgang av øvelser i klassen. Følere multiple choice tester. En prosjetsrapport og presentasjon (i gruppe). Deltakelse i gruppediskusjoner. En detaljert oversikt over obligatoriske aktiviteter blir delt ut i begynnelsen av kurset.
Vurderingsordning:

Muntlig eksamen med ekstern sensor teller 70%. Obligatoriske innleveringer og deltagelse i klassen teller 30% av karakteren. Begge deler må bestås for å bestå emnet.

Karakter A-E / Ikke bestått.

Sensor:
En ekstern sensor vil delta ved hver muntlig eksamen. Sensoren vil også vurdere innholdet i kurset og gi råd for å dekke den nødvendige og relevante kunnskapen best mulig.
Merknader:
NB: kurset starter i augustblokken.
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

I augustblokk: ca 50% av arbeidstid, den resterende 50% skal brukes til selvstudie

I høstparallell: 7 timer i uken, tilsammen 85 timer, derav omtrent 65 timer forelesninger

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått