Course code PJH241

PJH241 Dyrking av potet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Anne-Berit Wold
Medvirkende: Liv Berge
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: År med oddetall.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
minimum 5 studenter for at kurset skal gå
Undervises i periode:
Emnet går i augustblokken,  og har undervisning og vurdering i augustblokken
Første gang: Studieår 2019-2020
Siste gang: 2021V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Potetkvalitet og sorter til ulike bruksområder, potetplantes biologi, vekst og utvikling, klima og plantevekst, plantenæringsstoffer, mangelsymptomer, jordart, jordstruktur og jordkjemi, potetens krav til jordbearbeiding, dyrkingsteknikk og vanning, de viktigste plantesykdommer som rammer potet, vekstavslutning, modning og kvalitet hos potet, sårheling og lagring av potet,  produksjon av settepotet og vekstskifte.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

 • ha kunnskap om potetplantes biologi, vekst og utvikling og hvordan dette benyttes i kommersiell potetdyrking
 • ha kunnskap om jord og klima som grunnlag for potetplantens vekst
 • ha kunnskap om makro- og mikronæringsstoffer som er nødvendig for plantevekst og kjenne til mangelsymptomer
 • har basiskunnskap om settepotet og settepotetproduksjon
 • har grunnleggende kunnskap om klimaregulerende innsatsfaktorer i potetproduksjon (plast, duk og vanning)
 • har basiskunnskap om innlagring, sårheling og lagring av potet
 • har kunnskap om sortsegenskaper og kvalitetsegenskaper knyttet til  anvendelsesområder for poteter

Ferdigheter:

 • har forståelse for potetplantens systematikk, anatomi og fysiologi som grunnlag for valg av dyrkingsmetode
 • har forståelse for klimatiske muligheter og begrensninger for dyrking av potet
 • Kan gjøre rede for mangelsymptomer i planten, og tiltak som må iverksettes
 • Har forståelse for utskifting, oppformering og håndtering av settepotet
 • Kjenner kravene til potetplantens såbed, vekst og utvikling
 • Har forståelse for hensikten med klimaregulerende tiltak i potetproduksjonen, og når de bør benyttes
 • Kjenner til metodene for vekstavslutning og hvordan dette gjennomføres for å oppnå god skallkvalitet og holdbarhet
 • Har forståelse av potetknollens biologi og betydningen av denne for valg av lagringsstrategi
 • Kan gjøre rede for hvordan kvalitet på potet bevares best mulig gjennom lagringssesongen
 • har forståelse for hvordan anvendelsesområdet for poteten påvirker valget av sort, dyrkingsteknikk og lagring
 •  

Generell kompetanse:

 • Kjenner potetplantens biologi og hvordan dette påvirker krav til voksested, vekstsesong, klima og valg av dyrkingsteknikk og lagringsbetingelser
 • Gjenkjenner symptomer på manglende næringsinnhold i plantene, og hvordan dette kan forebygges
 • Har forståelse for settepotetens kvalitet, vitalitet og fysiologiske alder, og hvordan dette påvirker potetproduksjonen
 • Kjenner sammenhengen mellom sortsvalg, dyrkingsteknikk og produktkvalitet
 • Kjenner klimaregulerende tiltak i potetproduksjonen og hvordan disse påvirker vekst og utvikling
 • Kjenne faktorene som bidrar til modning og dermed god skallkvalitet for ulike sorter
Læringsaktiviteter:
forelesning, øvelser, gruppearbeid og presentasjon
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning av lærer i gruppearbeid
Pensum:
aktuelle bokkapitler og artikler legges ut i Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
ingen
Anbefalte forkunnskaper:
BOT130
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte de to første dagene, øvelser, utferder, gruppearbeid og presentasjoner
Vurderingsordning:
Presentasjon i grupper med ekstern sensor (100%)  
Sensor:
Ekstern sensor er involvert i revidering og godkjenning av eksamensopplegg, og til stede ved de avsluttende presentasjonene
Merknader:
Emnet er under revisjon og endringer i læringsaktiviteter, obligatorisk aktivitet og vurderingsform kan forekomme.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ingen
Undervisningstid:
150 timer
Eksamensdetaljer: Presentasjon: Bestått / Ikke bestått