Course code PHI403

PHI403 Kausalitet og vitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Rani Lill Anjum
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Undervisningen gis i juniblokka, inkludert obligatoriske aktiviteter. Innlevering av essayet skal skje i augustblokka.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2019H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette kurset overlapper i stor grad med PHI302, men med en ekstra påbyggingsdel. Denne delen innebærer arbeid med et obligatorisk essay, samt tilhørende fordypningspensum.

Kausalitet, eller årsakssammenhenger, er sentralt i alle vitenskaper. For å forstå og påvirke verden, må vi vite hva som er årsak til hva. Først når vi forstår årsakssammenhenger, kan vi forklare det som har skjedd, forutsi hva som vil komme, og gripe inn og påvirke utfallet. Hva som forårsaker hva, er et spørsmål for vitenskapen. Men hva det vil si at noe er årsak til noe annet, er et filosofisk anliggende. Målet med dette kurset er å bringe disse to perspektivene sammen for å få en bedre forståelse av vår vitenskapelige praksis, men også en bedre forståelse av hva kausalitet er.

Utvalgte tema: Hva er kausalitet? Kausalitet som korrelasjoner. Kausalitet som kontrast. Kausalitet som tendenser. Reduksjonisme og emergens. Å lete etter årsaker. Forutsi effekter og forklare årsaker. Kausal kompleksitet. Fri vilje og determinisme. Hva er sannsynlighet?

På dette seminaret skal vi lese klassiske og samtidige filosofitekster som vil bli diskutert i gruppa. Diskusjonene vil bli støttet opp med eksempler. Tema som vektlegges er hva kausalitet er, forholdet mellom vitenskapelige metoder og filosofiske teorier om kausalitet og sannsynlighet, samt hvordan vår vitenskapelige praksis er påvirket og formet av filosofiske antagelser.

For en mer detaljert beskrivelse, se engelsk tekst.

Læringsutbytte:

Dette kurset vil gjøre studentene i stand til å presentere grunnleggende trekk ved sentrale filosofiske teorier om kausalitet, til å redegjøre for noen styrker og svakheter ved disse teoriene, til å gjenkjenne hvilke filosofiske oppfatninger om kausalitet som er forutsatt i gitte vitenskapelige metoder og til å identifisere og kritisk diskutere noen svakheter ved en filosofisk metode ved hjelp av filosofiske argumenter. Studentene forventes å demonstrere en slik forståelse gjennom muntlig og skriftlig presentasjon.

I tillegg skal studentene skrive et essay på 15-20 sider over et relatert, men selvvalgt tema. Målet med essayet er å gå mer i dybden i de filosofiske teoriene og problemstillingene, og å anvende disse på sin egen forskning. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, studentfremlegg, skriftlige innleveringer, essayskriving og gruppediskusjoner.
Læringsstøtte:
Seminarundervising, diskusjoner, veiledning
Pensum:

Tekster og lenker vil bli lagt ut på Canvas. Som bakgrunnslitteratur til kurset, anbefales boka Causation - A very short introduction, Oxford University Press 2013, av Stephen Mumford og Rani Lill Anjum. Boka introduserer kort de fleste av temaene som blir diskutert i kurset.

Et fordypningspensum i forbindelse med essayskrivingen kommer i tillegg.

Obligatorisk aktivitet:
Studentene må være til stede på minimum 65 % av undervisningen. Obligatorisk innleveringer og presentasjoner må være godkjent for å få godkjent kurset. I tillegg må man skrive og få godkjent et essay. Disse obligatoriske aktivitetene er gyldig til neste gang kurset tilbys. 
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering, skriftlige innleveringer og muntlig presentasjon i plenum. Disse overlapper med PHI302 (2 skriftlige innleveringer på 2-4 sider, en muntlig presentasjon i plenum og en gruppeaktivitet med innlevering - samtlige på være bestått). I tillegg skal det leveres inn et essay på 10-15 sider som er vurdert til bestått. Tema for essay skal godkjennes av kursansvarlig. Ingen kontemulighet. Vurdering: Bestått / Ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Kurset er rettet mot Phd-studenter ved NMBU og andre universitet som er interessert i forholdet mellom filosofisk teori og vitenskapelige metoder og praksis.
Normert arbeidsmengde:
10 studiepoeng
Opptakskrav:
Studenter utenfor NMBU må meldes opp til kurset innen 1. mars.
Overlapp:
Emnet overlapper med undervisning og obligatoriske aktiviteter for PHI302. Dette gir 5 studiepoeng. I tillegg kommer arbeidet med essayet og fordypningspensum, som tilsvarer ytterligere 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
300 timer, inkludert forarbeid og etterarbeid. Cirka 30 timer forelesninger og seminarundervisning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått