Course code PHI402

PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Terje Bent Kvilhaug, Frode Kjosavik
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Emnet skal ikke gis høsten 2018. 
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, januarblokka. NB! Emnet tilbys ikke høsten 2018.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innholdet og oppbygningen av dette kurset er langt på vei sammenfallendemed innhold og oppbygging i kurset PHI 401 (se under "innhold" i kurset PHI 401). I kurset PHI 402 utvides imidlertid spesielt den vitenskapsfilosofiske delen med blant annet følgende vitenskapsfilosofiske, men forskningsetisk relevante, emner: Forholdet mellom natur- og samfunnsvitenskaper vitenskapen i samfunnet (vitenskap som sosial praksis) hva må naturen være lik for at vitenskap skal være mulig? åpne og lukkede systemer (stratifisering og emergens) epistemologiske problemer i åpne systemer naturalismen og dens grenser den transformative samfunnsmodell lover, krefter, modeller og idealisering reduksjonisme og antireduksjonisme i biologi,  problemer knyttet til forståelsen av seleksjonsenhetene.
Læringsutbytte:
Læringsmålet er i likhet med undervisning og pensum et stykke på vei sammenfallende med undervisningen, pensumet og læringsmålet i PHI 401 (se "Læringsmål" under dette kurset). Siden kurset PHI 402, til forskjell fra kurset PHI401, tar utgangspunkt i et utvidet vitenskapsfilosofisk studium og en selvvalgt essayoppgave knyttet opp mot eget forskningsprosjekt, vil studentene få muligheter til et ytterligere fordypende selvstudium i forskningsetiske og/eller vitenskapsfilosofiske emner knyttet til eget forskningsprosjekt.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, gruppediskusjoner, selvstudium, arbeid med selvvalgt semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Studentene vil få individuell veiledning.
Pensum:

Chalmers og eget kompendium. Med forbehold om endringer. Pensumliste for både PHI401 and PHI402. PHI401: utvalg fra listen, ca. 300 sider. PHI402: utvalg fra listen, ca. 600 sider. Textbook (Chapters 9 and 12 may be skipped): Chalmers, A. What is this thing called Science?, 3rd edition, Open University Press, Buckingham, 1999. Further material (may be subject to revision): Cartwright, N. The Dappled World. A Study of the Boundaries of Science, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1999, Chap. 4.. Cartwright, N. Nature's Capacities and their Measurement. Clarendon Press, Oxford, 1989, Chap. 5.. Caruana, Louis. 'Method.' In: Science and Virtue. An Essay on the Impact of the Scientific Mentality on Moral Character, Ashgate, Hampshire, 2006, 33-57.

Collier, A. Critical Realism. An Introduction to Roy Bhaskar's Philosophy, Verso, London, 1994, Chap. 2, 31-51, Chap. 4, 107-120, Chap. 5, 137-169.

Feyerabend, P. Against Method, 3rd ed., Verso, London, 1994, 'Introduction', 9-13, Parts 1-5, 14-53, and Parts 15-19, 147-251.

Geertz, C. 'The Strange Estrangement: Taylor and Natural Sciences.' In: J. Tully (ed.), Philosophy in an Age of Pluralism, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 83-95.

Gibbons, M. 'Science's New Social Contract with Society.' Nature 402/C81, 1999, 11-17.

Hodgson, G. 'Biological and Physical Metaphors in Economics', in S. Maasen, E. Mendelsohn, and P. Weingart (Eds.), Biology as Society, Society as Biology: Metaphors, Kluwer, Dordrecht, 1994, 339-355.

Kuhn, T. The Structure of Scientific Revolutions, 2nd edition, University of Chicago Press, Chicago, 1970, Chaps. IX-X.

Kuhn, T. 'Postcript - 1969'. In: The Structure of Scientific Revolutions, 3rd ed., University of Chicago Press, Chicago, 1996, 174-210.

Maasen, S., 'Who is afraid of Metaphors?' In: S. Maasen, E. Mendelsohn, and P. Weingart (Eds.), Biology as Society, Society as Biology: Metaphors, Kluwer, Dordrecht, 1994, 11-35.

Miller, R. W. 'Value Freedom' excerpted from 'Fact and Method in the Social Sciences.' In: Boyd, R. et al (Eds.), The Philosophy of Science, 1991, MIT Press, Cambridge, Mass., 744-749.

Nanda, M. 'The Epistemic Charity of the Social Constructivist Critics of Science and Why the Third World Should Refuse the Offer.' In: N. Koertge (Ed.), A House Built on Sand. Exposing Postmodernist Myths about Science, Oxford University Press, Oxford, 1998.

Penslar, R. L. Research Ethics. Cases

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Examen philosophicum eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må delta på minst 65 % av undervisningen i den delen som er felles med PHI401, og minst 65 % av undervisningen i påbygningsdelen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige til og med neste kursperiode. Dvs. at det er mulig å levere inn ny semesteroppgave dette året uten å følge seminarer og forelesninger. 
Vurderingsordning:
Semesteroppgave (100%). Ingen kontemulighet. Studentene må gjøre bruk av og henvise til relevant kurslitteratur i skriving av semesteroppgaven. De oppfordres til også å gjøre bruk av tilleggslitteratur dersom de finner det interessant eller nødvendig.
Sensor:
Samarbeid med ekstern sensor.
Merknader:
Forelesninger, seminarer og pensum i kursets første del faller sammen med forelesninger, seminarer og pensum i PHI401. NB! Emnet tilbys ikke høsten 2018.
Normert arbeidsmengde:
Rundt 300 timer, inklusive arbeidet med semesteroppgaven.
Opptakskrav:
Master
Overlapp:
Studenter som tar kurset PHI 402 i tillegg til PHI 401, vil bare tildeles 5 studiepoeng. Studenter som har tatt kurset PHI 400 (gitt siste gang høsten 2008), får ingen studiepoeng for noen av kursene PHI 401 eller PHI 402.
Undervisningstid:
Ca. 40-44 timer undervisning, fordelt på forelesninger, seminarer og gruppediskusjoner
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått / Ikke bestått