Course code PHI402

PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Terje Bent Kvilhaug
Medvirkende: Terje Bent Kvilhaug, Frode Kjosavik, Frode Kjosavik, Deborah Helen Oughton
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, januarblokka, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innholdet og oppbygningen av dette kurset er langt på vei sammenfallendemed innhold og oppbygging i kurset PHI 401 (se under \"innhold\" i kurset PHI 401). I kurset PHI 402 utvides imidlertid spesielt den vitenskapsfilosofiske delen med blant annet følgende vitenskapsfilosofiske, men forskningsetisk relevante, emner: Forholdet mellom natur- og samfunnsvitenskaper vitenskapen i samfunnet (vitenskap som sosial praksis) hva må naturen være lik for at vitenskap skal være mulig? åpne og lukkede systemer (stratifisering og emergens) epistemologiske problemer i åpne systemer naturalismen og dens grenser den transformative samfunnsmodell lover, krefter, modeller og idealisering reduksjonisme og antireduksjonisme i biologien problemer knyttet til forståelsen av seleksjonsenhetene.
Læringsutbytte:
Læringsmålet er i likhet med undervisning og pensum et stykke på vei sammenfallende med undervisningen, pensumet og læringsmålet i PHI 401 (se \"Læringsmål\" under dette kurset). Siden kurset PHI 402, til forskjell fra kurset PHI401, tar utgangspunkt i et utvidet vitenskapsfilosofisk studium og en selvvalgt essayoppgave knyttet opp mot eget forskningsprosjekt, vil studentene få muligheter til et ytterligere fordypende selvstudium i forskningsetiske og/eller vitenskapsfilosofiske emner knyttet til eget forskningsprosjekt.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, gruppediskusjoner, selvstudium, arbeid med selvvalgt semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Studentene vil få individuell veiledning.
Pensum:
Chalmers og eget kompendium. Med forbehold om endringer.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Examen philosophicum eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må delta på minst 65 % av undervisningen i den delen som er felles med PHI401, og minst 65 % av undervisningen i påbygningsdelen.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave.
Sensor:
Samarbeid med ekstern sensor.
Merknader:
Forelesninger, seminarer og pensum i kursets første del faller sammen med forelesninger, seminarer og pensum i PHI 401.
Normert arbeidsmengde:
Rundt 300 timer, inklusive arbeidet med semesteroppgaven.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Se under PHI 401.
Undervisningstid:
Ca. 40-44 timer undervisning, fordelt på forelesninger, seminarer og gruppediskusjoner
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått / Ikke bestått