Course code PHI302

PHI302 Kausalitet og vitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Rani Lill Anjum
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 6 studenter
Undervises i periode:
Juniblokka
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kausalitet, eller årsakssammenhenger, er sentralt i alle vitenskaper. For å forstå og påvirke verden, må vi vite hva som er årsak til hva. Først når vi forstår årsakssammenhenger, kan vi forklare det som har skjedd, forutsi hva som vil komme, og gripe inn og påvirke utfallet. Hva som forårsaker hva, er et spørsmål for vitenskapen. Men hva det vil si at noe er årsak til noe annet, er et filosofisk anliggende. Målet med dette kurset er å bringe disse to perspektivene sammen for å få en bedre forståelse av vår vitenskapelige praksis, men også en bedre forståelse av hva kausalitet er.

Utvalgte tema: Hva er kausalitet? Kausalitet som korrelasjoner. Kausalitet som kontrast. Kausalitet som tendenser. Reduksjonisme og emergens. Å lete etter årsaker. Forutsi effekter og forklare årsaker. Kausal kompleksitet. Fri vilje og determinisme. Hva er sannsynlighet?

På dette seminaret skal vi lese klassiske og samtidige filosofitekster som vil bli diskutert i gruppa. Diskusjonene vil bli støttet opp med eksempler. Tema som vektlegges er hva kausalitet er, forholdet mellom vitenskapelige metoder og filosofiske teorier om kausalitet og sannsynlighet, samt hvordan vår vitenskapelige praksis er påvirket og formet av filosofiske antagelser.

For en mer detaljert beskrivelse, se engelsk tekst.

Læringsutbytte:
Dette kurset vil gjøre studentene i stand til å presentere grunnleggende trekk ved sentrale filosofiske teorier om kausalitet, til å redegjøre for noen styrker og svakheter ved disse teoriene, til å gjenkjenne hvilke filosofiske oppfatninger om kausalitet som er forutsatt i gitte vitenskapelige metoder og til å identifisere og kritisk diskutere noen svakheter ved en filosofisk metode ved hjelp av filosofiske argumenter. Studentene forventes å demonstrere en slik forståelse gjennom muntlig og skriftlig presentasjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, studentfremlegg, skriftlige arbeider og gruppe diskusjoner.
Pensum:
Tekster og lenker vil bli lagt ut på Canvas. Som bakgrunnslitteratur til kurset, anbefales boka Causation - A very short introduction, Oxford University Press 2013, av Stephen Mumford og Rani Lill Anjum. Boka introduserer kort de fleste av temaene som blir diskutert i kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Examen Philosophicum, for eksempel: PHI100, PHI101 eller PHI102
Anbefalte forkunnskaper:
Examen philosophicum
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må være til stede på minimum 65 % av undervisningen. Obligatorisk innleveringer og presentasjon. Obligatoriske aktiviteter er gyldig til neste gang kurset tilbys. 
Vurderingsordning:

Langsgående evaluering, skriftlige innleveringer og muntlig presentasjon i plenum. Alle obligatoriske aktiviteter krever bestått for å få kurset bestått. 

- to individuelle tekstinnleveringer over oppgitt tema (2-4 sider hver) - bestått / ikke bestått

- en muntlig presentasjon i plenum - bestått / ikke bestått

- en gruppeaktivitet med innlevering - bestått /ikke bestått

Ingen konteeksamen.

Sensor:
Merknader:
Kurset er på master-nivå, men er åpent for bachelor-, master- og Phd-studenter.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Undervisningen for PHI302 overlapper med PHI403.
Undervisningstid:
ca 30 timer forelesning med diskusjon. Selvstudium, gruppearbeid og forberedelse: ca. 150 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått