Course code PHI302

PHI302 Kausalitet og vitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Rani Lill Anjum
Medvirkende: Fredrik Andersen, Jorge Elias Saiden Nunez, Stephen Dean Mumford
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Vårparallellen
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kausalitet er sentralt i alle vitenskaper. For å forstå og påvirke verden, må vi vite hva som er årsak til hva. Først når vi forstår årsakssammenhenger, kan vi forklare det som har skjedd, forutsi hva som vil komme, og gripe inn og påvirke utfallet. Hva som forårsaker hva, er et spørsmål for vitenskapen. Men hva det vil si at noe er årsak til noe annet, er et filosofisk anliggende. Målet med dette kurset er å bringe disse to perspektivene sammen for å få en bedre forståelse av vår vitenskapelige praksis, men også en bedre forståelse av hva kausalitet er.

Utvalgte tema: Hva er kausalitet? Kausalitet som korrelasjoner. Kausalitet som kontrast. Kausalitet som tendenser. Reduksjonisme og emergens. Å lete etter årsaker. Forutsi effekter og forklare årsaker. Kausal kompleksitet. Fri vilje og determinisme. Hva er sannsynlighet?

På dette seminaret skal vi lese klassiske og samtidige tekster som vil bli diskutert i gruppa. Diskusjonene vil bli støttet opp med eksempler. Tema som vektlegges er hva kausalitet er, forholdet mellom vitenskapelige metoder og filosofiske teorier om kausalitet og sannsynlighet, samt hvordan vår vitenskapelige praksis er påvirket og formet av filosofiske antagelser som er en del av våre metoder, uten at de blir kritisert eller diskutert.

Læringsutbytte:
Dette kurset vil gjøre studentene i stand til å presentere grunnleggende trekk ved sentrale filosofiske teorier om kausalitet, til å redegjøre for noen styrker og svakheter ved disse teoriene, til å gjenkjenne hvilke filosofiske oppfatninger om kausalitet som er forutsatt i gitte vitenskapelige metoder og til å identifisere og kritisk diskutere noen svakheter ved en filosofisk metode ved hjelp av filosofiske argumenter. Studentene forventes å demonstrere en slik forståelse i et skriftlig essay på 10-15 sider eller i 4 kortere innleveringsoppgaver.
Læringsaktiviteter:
Stoffet blir presentert som korte forelesninger med påfølgende diskusjon. Bruk av eksempler og gruppediskusjon står sentralt i undervisningen. Studentene vil også bli oppfordret til å ha korte presentasjoner i gruppa, enten av pensumlitteratur eller i forbindelse med arbeidet med oppgaver. Til hver time blir det delt ut en handout som kan brukes som utgangspunkt for egne notater.
Læringsstøtte:
Lærer for kurset vil være tilgjengelig etter avtale. Studenter som velger å skrive essay, vil få to veiledningstimer.
Pensum:
Tekster og lenker vil bli lagt ut på Fronter. Som støttelitteratur til kurset, anbefales boka Causation - A very short introduction, Oxford University Press 2013, av Stephen Mumford og Rani Lill Anjum. Boka introduserer kort de fleste av temaene som blir diskutert i kurset.
Forutsatte forkunnskaper:

 
Anbefalte forkunnskaper:
Examen philosophicum
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må være til stede på minimum 65% av undervisningen.
Vurderingsordning:

4 obligatoriske innleveringer over oppgitte tema underveis i semesteret

eller

godkjent essay på 10-15 sider over et tema utarbeidet i samarbeid med læreren.

Sensor:
Ekstern sensor vil være involvert i å vurdere essay.
Merknader:
Kurset er åpent for bachelor-, master- og Phd-studenter.
Normert arbeidsmengde:
150 timer inkludert arbeidet med obligatoriske innleveringer.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
28 timer seminarundervisning
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått