Course code PHI301

PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Fredrik Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2022V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset legger vekt på hvordan forskjellige etiske og forretningsetiske teorier fordrer forskjellige typer vurderinger og handlinger. Et sentralt poeng er at det ikke finnes noen nøytrale slike rammeverk. For å få frem hvordan de forskjellige teoriene fungerer i praksis, tar vi utgangspunkt i tradisjonelle og dagsaktuelle problemer slik som korrupsjon, skjult markedsføring, slavearbeid, barnearbeid, og skatteplanlegging. I tillegg ser vi på bedriftsleders rolle overfor interessenter som ansatte, kunder, miljø og det sivile samfunn.

Den teoretiske hovedvekten ligger på de forretningsetiske rammeverkene Shareholder Theory, Stakeholder Theory, Corporate Social Responsibility, og Corporate Citizenship. Disse settes i sammenheng med generell etiske teorier som konvensjonalisme, utilitarisme, pliktetikk og dygdsetikk.

Formålet med kurset er å vise begrunnelser for, og følgene av, bedrifters forståelse av sin egen rolle og posisjon i samfunnet.

Læringsutbytte:

Emnet skal forberede studentene på etiske problemer, utfordringer og dilemmaer som de vil bli konfrontert med i sin fremtidige yrkesrolle i næringslivet eller i offentlig forvaltning.Dette sikres ved at studentene skal:

1) Ha kunnskap om forskjellige etiske og forretningsetiske teorier

2) Kunne analysere situasjoner med utgangspunkt i ulike interessenter og deres sannsynlige verdier og preferanser.

3) Ha kunnskap om hvordan ulike interessenters verdier og preferanser vektes innenfor de ulike næringslivsetiske teoriene.

4) Kunne analysere de argumenter som begrunner vekting av ulike interessenters preferanser.

5) Ha kunnskap om hva den triple bunnlinje er.

6) Kunne analysere argumenter for og imot bedrifters ansvar med tanke på FNs bærekraftsmål.

7) Kunne anvende sine  kunnskaper for å fremmeteoretisk fundamenterte handlingsforslag til bedrifter innenfor flere forretningsetiske rammeverk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar, case-studier, seminaroppgave, gjesteforelesere.
Pensum:
Crane & Matten (2016). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. Oxford University Press (Utvalg 300 sider)
Forutsatte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper i økonomi, administrasjon, ledelse, etisk teori.
Anbefalte forkunnskaper:
Examen philosophicum.
Obligatorisk aktivitet:

Det er obligatorisk oppmøte på 65 % av undervisningen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige frem til neste gang kurset gis. 

Studenter som har fått godkjent obligatoriske aktiviteter tidligere, trenger ikke gjennomføre disse på nytt.

Vurderingsordning:
Oppgave: Skriftlig semesteroppgave (100%). Ingen kontemuligheter.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i evalueringen av opplegget.
Merknader:
Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger 1x3 timer per uke i 9 uker = 27 timer undervisning.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer