Course code PHI301

PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Fredrik Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset legger vekt på hvordan forskjellige etiske og forretningsetiske teorier fordrer forskjellige typer vurderinger og handlinger. Et sentralt poeng er at det ikke finnes noen nøytrale slike rammeverk. For å få frem hvordan de forskjellige teoriene fungerer i praksis, tar vi utgangspunkt i tradisjonelle og dagsaktuelle problemer slik som korrupsjon, skjult markedsføring, slavearbeid, barnearbeid, og skatteplanlegging. I tillegg ser vi på bedriftsleders rolle overfor interessenter som ansatte, kunder, miljø og det sivile samfunn.

Den teoretiske hovedvekten ligger på de forretningsetiske rammeverkene Shareholder Theory, Stakeholder Theory, Corporate Social Responsibility, og Corporate Citizenship. Disse settes i sammenheng med generell etiske teorier som konvensjonalisme, utilitarisme, pliktetikk og dygdsetikk.

Formålet med kurset er å vise begrunnelser for, og følgene av, bedrifters forståelse av sin egen rolle og posisjon i samfunnet.

Læringsutbytte:

Emnet skal forberede studentene på etiske problemer, utfordringer og dilemmaer som de vil bli konfrontert med i sin fremtidige yrkesrolle i næringslivet eller i offentlig forvaltning.Dette sikres ved at studentene skal:

1) Ha kunnskap om forskjellige etiske og forretningsetiske teorier

2) Kunne gjenkjenne ulike interessenter og deres sannsynlige verdier og preferanser.

3) Forstå hvordan ulike interessenters verdier og preferanser vektes innenfor de ulike teoriene.

4) Ha kjennskap til, og evnen til å vurdere kvaliteten i, de argumenter som begrunner slik vekting.

5) Forstå hva den triple bunnlinje er.

6) Argumentere for hvorfor/hvorfor ikke bedrifter har et ansvar for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

7) Argumentere for/imot bruk av etisk relevante virkemidler slik som nudging, skjult markedsføring, lobbying og lignende.

8) Kunne presentere teoretisk fundamenterte handlingsforslag til bedrifter innenfor flere forretningsetiske rammeverk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar, case-studier, seminaroppgave, gjesteforelesere.
Pensum:
Crane & Matten (2016). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. Oxford University Press (Utvalg 300 sider)
Forutsatte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper i økonomi, administrasjon, ledelse, etisk teori.
Anbefalte forkunnskaper:
Examen philosophicum.
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk oppmøte på 65% av undervisningen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige frem til neste gang kurset gis. 
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fått ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig semesteroppgave (100%). Ingen kontemuligheter.

Sensor:
Ekstern sensor deltar i evalueringen av opplegget.
Merknader:
Undervisningen gis bare på norsk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
27-30 timer undervisning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått