Course code PHG112

PHG112 Natur og livskvalitet - bruk av dyr, planter, skog og landskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Grete Grindal Patil
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Emnet går ikke studieåret 2015/16
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet består av 4 moduler: 1. Introduksjon om betydningen av naturgrunnlget for menneskers velvære. 2. Helsefaglige begreper. 3. Effekter av natur og kontakt med dyr på menneskers velvære. 4. Konkrete eksempler på hvordan naturgrunnlaget brukes til å fremme helse og livskvalitet for bestemte grupper.
Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studentene - ha forståelse for den betydningen naturgrunnlaget har for menneskers selvopplevde helse og livskvalitet - kunne definere sentrale helsefaglige begreper - ha innsikt i hvordan naturvitenskaplig og landbruksfaglig kunnskap kan benyttes i forebyggende, helsefremmende og terapeutisk helsearbeid - ha forståelse for hvordan en med egen profesjon kan bidra i tverrfaglige team sammen med fagpersoner fra helse- og sosialsektoren - ha forståelse for muligheter og begrensninger i egen fagbakgrunn - kunne identifisere etiske aspekter i forebyggende og helsefremmende arbeid
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvelse. Gruppeoppgaver. Utferder.
Læringsstøtte:
Fronter er i utgangspunktet bindeleddet mellom studenter og lærere i tillegg til veiledning på oppgaver.
Pensum:
Lærum, E. 2005. Frisk, syk eller bare plaget? Fagbokforlaget, artikler og forelesningsnotater.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen spesifikke emner, men interesse for å vurdere aspekter ved menneskers livskvalitet i eget fag er en forutsetning.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på minst 3 utferder og en øvelse
Vurderingsordning:
Mappen skal inneholde tre gruppearbeider og en individuell oppgave som dekker de ulike temaene i emnet inkludert en oppgave på en selvvalgt problemstilling relatert til helse og/eller livskvalitet. Alle deler må være bestått. De 4 oppgavene teller likt, men ved karakterer på vippen er oppgave på selvvalgt tema avgjørende.
Sensor:
Ekstern sensor skal ikke vurdere besvarelser, men godkjenne vurderingsopplegget.
Merknader:
Emnet kan avsluttes i både høst- eller vårparallellen ved at studenten kan velge å utsette levering av siste gruppeoppgave til vårparallellen. All regulær undervisning og innlevering av andre mappeoppgaver foregår i høstparallellen. Førsteårsstudenter anbefales å levere denne siste gruppeoppgaven i vårparallellen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og utferder: 80 timer. Selvstudium i forbindelse med forelesninger: 45 timer. Rapporter i forbindelse med utferder: 20 timer. Kollokvier og gruppeoppgaver: 155 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og utferder: 80 timer.
Eksamensdetaljer: :