Detaljer om emnet PØL100

PØL100 Økologisk landbruk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Tor Arvid Breland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Partallsår
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Det kreves minimum 20 studenter for at emnet skal tilbys.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Tema for teoriforelesninger: Mål og regler i økologisk landbruk, landbruk som økosystem, begrepet bærekraft, biologiske prosesser i jord, planteernæring og gjødsling, vekstskifte, skadedyr, plantesykdommer, ugras, hagebruk, husdyrhold, økonomi. Til temaene knyttes konkrete praksiseksempler. Dessuten knyttes semesteroppgaver til temaområdene og presenteres av studentene mot slutten av semesteret.
Læringsutbytte:

Studenten skal etter endt kurs ha:

  • Generell kjennskap til agrøkosystemer og begrepet bærekraft.
  • Spesifikk kunnskap om driftsformen økologisk landbruk.
  • Generell forståelse av strukturer og funksjoner i agroøkosystemer.
  • Forståelse av begrepet bærekraft.
  • Kunnskap om mål, prinsipper og konkrete løsninger i økologisk landbrukspraksis.
  • Evne til å beskrive agroøkosystemer som sådan.
  • Evne til å forholde seg kritisk til komplekse systemer med mangfoldige mål og delmål.
  • Evne til å skissere løsninger og foreslå forbedringer i økologisk landbrukspraksis.
  • Evne til å forholde seg kritisk og konstruktivt til holdninger og verdivalg som elementer i et agroøkosystem.
Læringsaktiviteter:
Grunnelementene er to parallelle og koplede forelesningsrekker  én over teoretiske emner og én der hovedsaklig gårdbrukere presenterer sin praksis i økologisk landbruk. Videre er det felles kollokvier med lærer vedrørende semesteroppgaver, som studentene skal presentere i plenum før innlevering. Semesteroppgavene tjener som mulighet for fordypning i og som repetisjon i plenum av temaer som inngår i emnet.
Pensum:
Oppgis ved undervisningsstart.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på minst 60% av forelesningene. Muntlig presentasjon av semesteroppgaven
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 t) teller 3/5, semesteroppgaver teller 2/5. Begge deler må være bestått.
Sensor:
Intern og ekstern sensor til vurdering av eksamen og semesteroppgave.
Normert arbeidsmengde:
150 hours
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Teoriforelesninger: 18 timer. Praksiseksempler: 16 timer. Kollokvier og presentasjon av semesteroppgaver: 8 timer. I alt to dobbeltimer to ganger i uken.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått