Course code NOVA-409

NOVA-409 Bærekraftig nordisk og baltisk mat – teknologi, kvalitet og helse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Våren 2019
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Undervisning: vår 2019.

Kurssamling: 29. april - 1. mai, arbeid etter kurssamling: slutten av juni.

Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan spørre kontaktpersonen som står oppført på kursinformasjonssiden på NOVAs nettsider om det er plass på ph.d.-kurs.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Hensikten med kurset er å få inngående kunnskap om nordisk og baltisk forskning innen matproduksjon - : utfordringer og muligheter, og å bidra til en bærekraftig og nyskapende produksjon av både tradisjonelle og nye sunne matvarer fra lokale råvarer som brukes i nordiske og baltiske kosthold.Kurset skal gi oversikt over tradisjonelle mat verdikjeder samt nye proteinrike råvarer som er relevante for de nordiske og baltiske landene. Dette vil bli belyst med bruk av eksempler fra pågående forskningsprosjekter fra de ulike foreleserne. Det legges vekt på nye metoder for prosessering av mat og nyskapende teknologier med fokus på kvalitet, sikkerhet og sensoriske egenskaper. Kurset vil legge vekt på lokale matvarer og tiltak som trengs for å gjøre hele verdikjeden mer bærekraftig.

Kurset vil bidra med avansert kunnskap om utvalgte matvarekjeder (melk, fisk og kjøtt og plantemat) og gi eksempler på hvordan slike produkter kan gjøres mer bærekraftige (ved bruk av ny teknologi og økt verdiskapning i form av nye biprodukter) uten å redusere kvalitet, sikkerhet, holdbarhet og helsemessige fordeler. Kurset skal stimulere doktorgradsstudenter og unge forskere til å reflektere over ny forskning og kunnskap om mat og helse som er nødvendig for mer bærekraftig produksjon og utfordringer knyttet til de av verdikjedene (melk, fisk, kjøtt og planter) .

Læringsutbytte:

Kunnskap:
- Forståelse av relevante matverdikjeder og forskningsutfordringer med hensyn til teknologi, bærekraft, sikkerhet og humanhelse

- Forståelse av innovativ bruk av biprodukter

- Forståelse av behovet for kunnskapsoverføring av teknologier mellom ulike verdikjederFerdigheter:
-Demonstrere generiske ferdigheter (problemløsing, skriftlig og muntlig kommunikasjon og interkulturelt samarbeid

- Kunne reflektere over egen rolle og forskningsområde innenfor komplekse matvarekjederKompetanse:
-Demonstrere evne til innovativ bruk av nåværende kunnskap for å løse komplekse problemer

- Demonstrere evne til å bruke metodene lært i løpet av kurset, for å komme opp med innovative ideer innen matvitenskap

Læringsaktiviteter:
Forelesninger gitt av lærere og studenter, små workshops og debatter, bruk av innovative undervisnings- og læringsstrategier, for eksempel flipped teaching, casestudier, kollokvier og spill under kurset og i webbaserte aktiviteter før og etter kurssamlingen.
Pensum:
Studentene vil motta litteraturlisten i tide til kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes at studentene har en MSc innen naturvitenskap. MSc-studenter kan i noen tilfeller bli tatt opp på kurset.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på kurssamling.
Vurderingsordning:

Studentene oppnå sine studiepoeng ved å 1) gi en presentasjon av eget ph.d.-prosjekt, 2) delta i diskusjoner, workshops og andre læringsaktiviteter i løpet av kurset, 3) utarbeide et kort oppgave og delta i to webmøter og diskusjoner om et tema relevant for kurset (aktivitet etter kurssamlingen).Oppgaver før/etter kurssamlingen
Før kurssamlingen: forberede en presentasjon av eget ph.d.-prosjekt, relevante vitenskapelige artikler utdelt av lærerne

Etter kurssamlingen: forberede en kort artikkel (paper) og delta i to web møter og diskusjoner om et emne som er relevant for kurset.

Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA-ph.d.-kurs organsiert av Tove Devold, NMBU i samarbeid med Inga Ciprovica, Faculty of Food Technology, Latvia University of Life Sciences and Technologies og det NKJ-finansierte nettverketk “Added value to Nordic-Baltic Sustainable Food Research with Quality and Health perspective”. Ph.d.-kurset er planlagt som en pre-event før den 13. konferansen i rekken av Baltic Conference on Food Science and Technology “FOODBALT 2019”, og den 5. North and East European Congress on Food (NEEFood 2019), organisert av Latvia University of Life Sciences and Technologies. Lærere fra NMBU, Aarhus Universitet, Latvia University of Life Sciences and Technologies, University of Iceland, Kaunas University of Technology, Københavns Universitet, Natural Resources Institute Finland, Sveriges Lantsbruksuniversitet (SLU) og Lunds Universitet underviser på kurset. Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/phd-courses/phd-courses-2019/node/36233

Normert arbeidsmengde:

Estimert total arbeidsmengde: 150 timer inkludert de 5 dagene på kurssamlingen.

Kollokvier til forberedelse før kurssamlingen: 10 uker hver med en estimert arbeidsmengde på 8 timer = 80 timer (inkluderer lesing av foreslåtte artikler og diskusjon om artiklene med andre studenter og lokale lærere - diskusjoner via internett blir organisert for studenter som ikke er lokalisert nært andre studenter).Forberede postere og muntlige presentajsoner før kurset: 30 timer.Arbeidsmengde på kurset: 40 timer: en blanding av forelesninger, gruppediskusjoner, studentpresentasjoner av egne postere og muntlige studentpresentasjoner, pluss en ekskursjon. Program blir også arrangert som kveldssamlinger: plenum- og gruppediskusjoner.
Opptakskrav:
Frist: 31. januar 2019. Kurset er ment for doktorgradsstudenter med mastergrad (eller tilsvarende) i matvitenskap, husdyr vitenskap, plantevitenskap eller humanernæring.
Undervisningstid:

Søndag 28. april: Ankomst, velkomstforelesning og enkel bevertning

Mandag 29. april: Innledende forelesninger om bærekraftig matproduksjon og -prosessering, bærekraft, verdikjeder og presentasjoner ved ph.d.-studenter, workshop

Tirsdag 30. april: Forelesninger ved inviterte eksperter (en eller to) om pågående forskningsprosjekter fra nordiske og baltiske land, student gruppearbeid, «journal club».

Onsdag 1. mai: Presentasjoner ved PhD-studenter, læringsaktiviteter (vil bli bestemt senere), evaluering av kurs, oppsummering og vel hjem

Eksamensdetaljer: :