Course code NOVA-406

NOVA-406 Miljøsamarbeid og konflikthåndtering: Fornybar energi og fremvoksende arealbrukkonflikter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: John Andrew Mcneish
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Høst 2019.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Høst 2019.  

Kurssamling: 5.-9 august 2019.

Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan spørre kontaktpersonen som står oppført på kursinformasjonssiden på NOVAs nettsider om det er plass på ph.d.-kurs.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette er det fjerde kurset i NOVA-ph.d.-kursserien Environmental Collaboration and Conflict Resolution (2016-2019). Andre kurs i kursserien:

 • 2016: Tools for Analysis and Intervention: Case Mexico (University of Eastern Finland, School of Forest Sciences)
 • 2017: Framework for Analysis and Intervention. Theme: Green Energy: Global Potential - Local Challenge. Cases in Denmark and Kenya (University of Copenhagen, Faculty of Science)
 • 2018: The Crossroads of Forestry, Ecosystem Services and Wildlife (University of Eastern Finland, School of Forestry)

Kursbeskrivelse 2019

Kurset utforsker miljøkonflikter spesielt knyttet til fornybar energi og arealbruk konflikter i det globale nord og sør.

Globale klimautfordringer og omstilling til lavutslippssamfunn påvirker planleggingspolitikk og praksis på alle styringsnivåer i samfunnet. Ulike former for fornybar energiproduksjon (bioenergi, vind, sol, vann, etc.) og infrastrukturutvikling står som sentrale virkemidler i denne omstilling. Dette skaper i økende grad nye konfliktområder mellom ulike typer av interesser og verdier knyttet til arealbruk og eierskap. 

Innhold

I dette kurset vil vi forsøke å forstå ulike dynamikker i disse nye grønne konfliktene. Vi vil se på både fysiske aspekter av fornybare energiprosjekter og sosio-økonomiske virkninger av fornybar energi og hvilke motforestillinger det finnes i både forståelser og praksis relatert til blant annet naturbeskyttelse, skogbruk og landbruk, reiseliv, lokal samfunnsutvikling og eiendomsforhold. Kurset vil reflektere over likheter og ulikheter i utvikling av fornybar energi mellom det globale sør og nord - med fokus på forhold i Skandinavia og Latin-Amerika. Teoretisk vil dette kurset trekke inn perspektiver fra politisk økologi, miljøforvaltning og planlegging, og vitenskapsstudier.

Ph.d.-studenter oppfordres til å diskutere deres eget empiriske arbeid i arbeidsgrupper med veileder. Dette skaper også en arena for kollegial læring og videre utvikling av akademiske artikler (course papers) som ph.d-studentene arbeider med i forbindelse med dette kurset.

Kurset tar ikke for seg kun fornybare konflikter gjennom ulike disiplinære og teoretiske tilnærminger og faglige eksempler. Kurset vil også skape en læringsarena med ulike aktører fra praksisfeltet. Det vil bli arrangert en dagsekskursjon hvor ph.d.-studenter, inviterte akademikere, politikere og lokal samfunnsaktører sammen diskuterer og studerer konflikter knyttet til arealbruk forårsaket av utvikling av fornybar energi.

Formålet med kurset er dermed ikke å utforme en enkelt modell for konfliktløsning. Kurset ønsker heller å vurdere ulike tilnærminger gjennom dialog og strukturelle endringer og at det kan være ulike inngangsvinkler for å skape endring gjennom samarbeid. Kurset fokuserer således på betydningen og anvendeligheten av ulike juridiske og politiske styringsalternativer inkludert fromelle og uformelle mekanismer for samarbeid, juridiske inngrep, regulering, dialog, deltakelse, konsultasjon og tilnærmelse - for å håndtere konflikter knyttet til arealbruk ved utvikling av fornybar energi.

Kort program

Et mer detaljert program og keynote forelesninger vil bli publisert våren 2019 på NOVAs nettsider

 • Introduksjon til energiutvikling og arealbrukskonflikter i det globale Nord og Sør, samt ny forståelse av energi i moderne samfunnsutvikling.
 • Tilnærming til arealbrukskonflikter, mapping og counter mapping, styring, kunnskap, dialog og deltakelse.
 • Saker fra Norge (Samene og Sør-Norge)
 • Anvendelse av teori i praksis: En dagsekskursjon til et lokalsamfunn med vindkraftutbyggingskonflikter.
 • To perioder med veiledet gruppearbeid: diskusjon og refleksjoner av teoretisk og empirisk læring i forhold til ph.d.-forskning.
 • Kursevaluering

Oppgaver før/etter kurset

Kurslitteratur vil bli gitt for hver forelesning i god tid før kurset.

Studenter må sende inn et utvidet sammendrag og refleksjonsnotat (extended abstract and reflection): En kort beskrivelse av ditt forskingsprosjekt med en refleksjon rundt hvorfor dette kurset er relevant for dette arbeidet (maks 2000 ord). For å oppnå 5 studiepoeng skal studentene levere inn en revidert artikkel (paper) (maks 5000 ord) senest 2 måneder etter kurset.

Læringsutbytte:

PhD studentene vil lære å:

 • Utforske og analysere miljø og arealkonflikter
 • Forstå ulike sammenhenger mellom fornybar energi, areal forvaltning, og økonomiske strukturer.
 • Forstå ulike perspektiv på lokal samfunn og lokal stedstilhørighet
 • Utforske muligheter og hindringer for samarbeid, deltakelse og dialog
 • Analysere hvordan sosio-økonomiske, kulturelle aspekter og kunnskap påvirker planprosesser og beslutningsstrukturer
Læringsaktiviteter:
Kurset vil gi forskjellig teoretiske rammeverk eksemplifisert i kontektster fra virkeligheten, og tid til refleksjon over eget ph.d.-prosjekt. Dette genererer en mer generell kapasitet for å analysere og behandle miljøkonflikter.
Pensum:
Pensumliste vil bli gitt for hver forelesning i god tid før kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Dette kurset er rettet mot ph.d.-studenter med forskningsinteresse innen miljø- og utviklingsstudier, planlegging, naturressurshåndtering og konfliktløsing. Vi kan også ta opp masterstudenter som er interessert i emnet og har en passende bakgrunn f. eks. innen miljøpolitikk, skogbrukspolitikk og -økonomi, miljørelaterte studier, samfunnsvitenskap. Eller andre avanserte relaterte studier innen naturressursledelse. Alle studenter må sende inn et utvidet sammendrag og refleksjon (extended abstract and reflection) og CV sammen med søknaden (vennligst se NOVA-nettsiden for mer informasjon).
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på kurssamling.
Vurderingsordning:
Bestått/ikke-bestått 5 studiepoeng - basert på revidert artikkel (paper).
Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA-ph.d.-kurs organsiert av John-Andrew McNeish, NMBU og Mikaela Vasstrøm, Universitetet i Agder. Kurset vil arrangeres på Universitetet i Agder. Kurset er en del av NOVA-kursserien Environmental Collaboration and Conflict Resolution (2016-2019). Inviterte key lecturers blir annonsert. Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/phd-courses/phd-courses-2019/node/35855

Normert arbeidsmengde:
80 timer forhåndsarbeid (kurslitteratur og skriving)40 timer seminarer/forelesninger60 timer etterarbeid (skriving)
Opptakskrav:

Dette kurset er rettet mot ph.d.-studenter med forskningsinteresse innen miljø- og utviklingsstudier, planlegging, naturressurshåndtering og konfliktløsing. Vi kan også ta opp masterstudenter som er interessert i emnet og har en passende bakgrunn f. eks. innen miljøpolitikk, skogbrukspolitikk og -økonomi, miljørelaterte studier, samfunnsvitenskap. Eller andre avanserte relaterte studier innen naturressursledelse. Alle studenter må sende inn et utvidet sammendrag og refleksjonsnotat (extended abstract and reflection) og CV sammen med søknaden ((vennligst se NOVA-nettsiden for mer informasjon).

Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan spørre kontaktpersonen på kursets NOVA-nettside om det er ledig plass på ph.d.-kurs.

Undervisningstid:
 • 40 hours seminar/forelesninger
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått