Course code NOVA-405

NOVA-405 Epidemiologi og populasjonsgenetikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Arne Stensvand
Medvirkende: May Bente Brurberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Våren 2019
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Undervisning: vår 2019.

Kollokvier starter i midten av februar 2019. Kurssamling: 6.-11. mai 2019.

Første gang: Studieår 2018-2019
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan spørre kontaktpersonen som står oppført på kursinformasjonssiden på NOVAs nettsider om det er plass på ph.d.-kurs.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette er det tredje kurset i NOVA-ph.d.-kursserien Plantepatologi med en nordisk dimensjon, som går fra 2017 til 2020. Serien består av fire kurs, hvert innenfor ulike disipliner innen plantepatologi.

  • 2017: Biologisk kontroll: Mikorbielle interaksjoner for forbedret plantehelse (Sveriges lantbruksuniversitet). Det er fokus på to tema: a) biokontroll ved inokulering av nytte-mikoorganismer på plantene og b) biokontroll ved konservering, der kunnskap om interaksjoner og funksjoner i mikrobielle samfunn hos kulturplanter reduserer sjukdomsangrep.
  • 2018: Biotrofi i plantepatogener -  fra gjenkjenning til økologi (Aarhus Universitet, Naturvitenskap og Teknologi). Det er fokus på interaksjoner mellom planter og biotrofiske patogener, med mål om å forstå plantene sine forsvarsreaksjoner, patogenene sin effektor-biologi og økologien til de biotrofe patogenene.  
  • 2019: Epidemiologi og populasjonsgenetikk (Norges miljø-og biovitenskapelige universitet). Epidemiologi inkluderer spredning av plantepatogener lokalt og over lengre avstander og utgjør den ene delen av kurset, mens populasjonsgenetikk og rasekonsept i relasjon til vertplante-resistens utgjør den andre delen.
  • 2020: Sekundære metabolitter involvert i plante-resistens og patogen-virulens* (Helsingfors Universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten). Meatbolitter spiller en viktig rolle for virulens hos mange plantepatogener og i plantenes forsvar mot disse. Dette temaet vil bli addressert i ulike patosystemer.

Kursinnhold

Hvert kurs i kursseiren omfatter definisjoner, termer, konsepter og teorier innen de plantepatologiske disiplinene som er reflektert i kursets tittel. To hovedtema vil utgjøre kjernen av hver kursplan. Caser med spesiell relevans for det nordiske området vil ha høyest prioritet. Forståelse for interaksjoner mellom planter og patogener og biokontroll på molekylær-nivå vil bli prioritert og vil inkludere studier av genom, transkripsjon og gen-ekspresjon. Betydning av enzymer som bryter ned cellevegger, effektor-molekyl og sekundære metabolitter vil bli adressert. Biologisk kontroll, epidemiologi, populasjonsdynamikk og planteresistens som del av integrert plantevern vil inkluderes i hvert kurs.

Oppgaver før kurssamling

Det vil holdes ukentlige kollokvier i tre måneder der manuskripter foreslått av lærerne diskuteres. Studentene forbereder enten en poster eller en muntlig presentasjon.

*Vær oppmerksom på at organiseringen av kurset som er planlagt holdt i 2020 avhenger av studentevalueringene av tidligere kurs i kursserien, så vel som NOVAs årlige kursbudsjett.

Læringsutbytte:

Studenten skal tilegne seg:

  • Kunnskap om definisjoner, teorier og konsepter innen de patologiske disiplinene som tas opp i kursserien
  • Grunnleggende ferdigheter innen metoder i genomatikk/bioinformatikk som brukes i avansert plantepatologi, samt kunnskap om strategier for integrert plantevern(IPM)
  • Spesifikk kompetanse innen: kurs 3 (2019): epidemiologi, populasjonsgenetikk og genetiske endringer
  • Ferdigheter innen presentasjon av vitenskapelige tema er et annet læringsutbytte fra kursene
Læringsaktiviteter:
Flere undervisningsformer brukes, inkludert forelesninger, litteraturdiskusjon og dataøvelser. Studentene tilegner seg fakta ved å lese relevant litteratur til kollokviene og gjennom forelesninger. Disse faktaene bearbeides deretter gjennom dataøvelser og diskusjonsgrupper. Diskusjonsgrupper gir mulighet for studenter med ulik bakgrunn til å lære fra hverandre.
Pensum:
Studentene vil motta litteraturlisten i tide til kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes at studentene har en MSc innen naturvitenskap. MSc-studenter kan i noen tilfeller bli tatt opp på kurset.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på kurssamling.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Vurdering baseres på deltakelse i kollokvigrupper og studentpresentasjoner på kurset. Vurderingen inkluderer også aktiv deltakelse i gruppediskusjoner, aktivitet på forelesninger og under andre diskusjonsøkter på kurset.
Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA-ph.d.-kurs organsiert av Arne Stensvand, NMBU. Kurset er en del av NOVA-kursserien Plant Pathology with a Nordic Dimension (2017-2020). Lærere fra NMBU, Ohio State University, Max-Planck Institute, Aarhus Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Helsingfors Universitet underviser på kurset som holdes i 2019. Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/phd-courses/phd-courses-2019/node/35829

Normert arbeidsmengde:

Estimert total arbeidsmengde: 150 timer inkludert de 5 dagene på kurssamlingen.

Kollokvier til forberedelse før kurssamlingen: 10 uker hver med en estimert arbeidsmengde på 8 timer = 80 timer (inkluderer lesing av foreslåtte artikler og diskusjon om artiklene med andre studenter og lokale lærere - diskusjoner via internett blir organisert for studenter som ikke er lokalisert nært andre studenter).Forberede postere og muntlige presentajsoner før kurset: 30 timer.Arbeidsmengde på kurset: 40 timer: en blanding av forelesninger, gruppediskusjoner, studentpresentasjoner av egne postere og muntlige studentpresentasjoner, pluss en ekskursjon. Program blir også arrangert som kveldssamlinger: plenum- og gruppediskusjoner.
Opptakskrav:

Det forutsettes at studentene har en MSc innen naturvitenskap. MSc-studenter kan i noen tilfeller bli tatt opp på kurset.

Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan spørre kontaktpersonen på kursets NOVA-nettside om det er ledig plass på ph.d.-kurs.

Undervisningstid:
  • Kollokvier til forberedelse før kurssamlingen: 10 uker hver med en estimert arbeidsmengde på 8 timer = 80 timer (inkluderer lesing av foreslåtte artikler og diskusjon om artiklene med andre studenter og lokale lærere - diskusjoner via internett blir organisert for studenter som ikke er lokalisert nært andre studenter).
  • Arbeidsmengde på kurset: 40 timer: en blanding av forelesninger, gruppediskusjoner, studentpresentasjoner av egne postere og muntlige studentpresentasjoner, pluss en ekskursjon. Program blir også arrangert som kveldssamlinger: plenum- og gruppediskusjoner.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått