Course code NOVA-301

NOVA-301 Nordisk zoo-, villdyr- og naturforvaltningsmedisin - en One Health-tilnærming

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: John James Debenham
Medvirkende: Lucy Jane Robertson
Studiepoeng: 6
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Emnet ble gitt som del av en NOVA-kursserie i 2017. Emnet blir gitt som NOVA-kurs i 2018.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

E- læringsmodul: sommer 2018 (juni-juli)

Kurssamling: 6.-17. august 2018

Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Dette intensive NOVA-masterkurset innen nordisk zoo-, villdyr- og naturforvaltningsmedisin er et samarbeid mellom de nordiske veterinærutdanningene. Målet for kurset er å introdusere studentene for ferdighetene og kunnskapene som kreves av veterinærer og andre relevante natur- og helsevitenskapelige profesjoner for å møte utfordringene med de mange smittsomme sykdommene som overføres mellom ville dyr, husdyr og mennesker, og som i mange tilfeller har ville dyr som reservoar. Den forberedende delen av kurset omfatter en introduksjon og en påfølgende gruppering av studentene i 6 «økosystemgrupper»: høyarktisk, arktisk, boreal, skog, kyst og marin. Deretter følger hovedinnholdet i e-læringen: fire sesjoner om naturforvaltningsmedisin, smittsomme sykdommers økologi, viltpatologi og anestesi/ immobilisering. Både individuelt og i øko-gruppen jobber studentene med: vitenskapelig litteratur, online diskusjoner og prøver, skriftlige gruppeoppgaver og produksjon av YouTube-videoer som presenterer deres respektive økosystemer og relaterte naturforvaltningsmedisinske utfordringer. Samlingsmodulen går over 11 dager. Følgende tema vil behandles: (1) Introduksjon til naturforvaltningsmedisin, (2) Økosystem helse, inkludert truede arter, grenseflater mellom villdyr-, menneske- og miljøhelse, klimaendringer, miljøtoksikologi (arktisk) og antibiotikaresistanse; (3) Zoonose, infeksjonssykdommer og sykdomsovervåkning blant ville dyr; (4) Håndtering, fanging og immobilisering av ville dyr; (5) Viltpatologi; (6) Avslutning av kurset, inkludert presentasjoner ved studentene av deres læringsutbytter samt vurdering.
Læringsutbytte:
 • Definere naturforvaltningsmedisin i forhold til human, animalsk og miljøhelse
 • Identifisere sykdommer i nordiske ville dyr og dyrearter som er viktige innen nordisk naturforvaltningsmedisin
 • Forklare hvordan en naturforvaltningsmedisintilnærming kan anvendes i forskjellige praktiske situasjoner, for eksempel håndtering av miljøproblemer med toxika og antibiotika/ anthelmintika

Ferdigheter:

 • Utføre enkel nekropsi i felt og vevsprøvetaking for diagnostisering av ville dyr og overvåkning
 • Skrive protokoller og forberede seg til å arbeide med ville dyr, inkludert folkehelse, anestesti, utdeling av medisiner og kontroll
 • Organisere grunnleggende fanging/immobilisering, inkludert håndtering av ville dyr, anestesi, administrasjon av medisiner og overvåking
 • Kommunisere effektivt både muntlig, skriftlig og med video ved å bruke IKT med en internasjonal gruppe av kolleger (medstudenter) for å løse komplekse problemer
Læringsaktiviteter:
Læring skjer gjennom en rekke plattformer, inkludert forelesninger, praktiske øvelser, feltarbeid, gruppearbeid og -vurdering, gruppepresentasjoner og paneldiskusjoner.
Pensum:
Studentene vil motta litteraturlisten i tide til kurset.
Anbefalte forkunnskaper:
BSc-grad i veterinærmedisin, biologi, husdyrvitenskap eller medisin eller tilsvarende. Undervisningen er basert på kunnskap om generell patologi og farmakologi fra en veterinærbachelor. Det forberedende nettbaserte kurset gjør det imidlertid mulig for masterstudenter uten veterinærbakgrunn å tilegne seg nødvendig kunnskap for å fullt ut kunne profitere fra kurssamlingen. Det er VELDIG viktig at masterstudenter innen biologi og husdyrvitenskap også innvilges opptak til kurset fordi det tverrfaglige aspektet er uunnværlig for One Health.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på e-læringsmodul og samling.
Vurderingsordning:

Langsgående vurdering.

Studentgruppene må lage en youtube-video om deres økosystem og dets trusler i løpet av det forberedende kurset. Videoen skal presenteres på den første dagen av kurssamlingen og vil bli vurdert. På kurssamlingen skal studentene lage et forskningsprosjekt som skal presenteres og karaktersettes den siste dagen.

Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA-masterkurs organsiert av John Debenham, Veterinærhøgskolen, NMBU. Lærere fra NMBU, Helsingfors Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Universitetet i Tromsø og Veterinær Instituttet underviser på kurset.

Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/msc-courses/msc-2018/node/33560

Normert arbeidsmengde:
Online forberedelseskurs (ca. 2,5 ECTS): Estimert 40 timer veiledet e-læring (individuelle og gruppeoppgaver) og 35 timer selvstending arbeid (lesing, søking etter informasjon)Samlingsdel, 11 dager (ca. 3,5 ECTS): 35 timer forelesninger25 timer gruppearbeid20 timer praktiske øvelser20 timer ekskursjoner10 timer paneldiskusjonerTotalt: 110 timer
Opptakskrav:
BSc-grad i veterinærmedisin, biologi, husdyrvitenskap eller medisin eller tilsvarende. Undervisningen er basert på kunnskap om generell patologi og farmakologi fra en veterinærbachelor. Det forberedende nettbaserte kurset gjør det imidlertid mulig for masterstudenter uten veterinærbakgrunn å tilegne seg nødvendig kunnskap for å fullt ut kunne profitere fra kurssamlingen. Det er VELDIG viktig at masterstudenter innen biologi og husdyrvitenskap også innvilges opptak til kurset fordi det tverrfaglige aspektet er uunnværlig for One Health.
Undervisningstid:

Estimert 40 timer veiledet e-læring (individuelt og gruppearbeid)

Samling:

 • 35 timer forelesninger
 • 25 timer gruppearbeid
 • 20 timer praktiske øvelser
 • 20 timer ekskursjoner
 • 10 timer paneldiskusjoner
 • Totalt: 110 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått