Course code NOVA-301

NOVA-301 Nordisk zoo-, villdyr- og naturforvaltningsmedisin

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Studiepoeng: 6
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Kurset er del av en kursserie (2014-2017), og har blitt gitt to ganger tidligere på et annet NOVA-universitet.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

E- læringsmodul: sommer 2017 (juni-juli)

Kurssamling: august 2017 (kursdatoer 7.-18. aug. 2017)

Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Dette intensive NOVA-masterkurset innen nordisk zoo-, villdyr- og naturforvaltningsmedisin er et samarbeid mellom de nordiske veterinærutdanningene. Målet for kurset er å introdusere studentene for ferdighetene og kunnskapene som kreves av veterinærer og andre relevante natur- og helsevitenskapelige profesjoner for å møte utfordringene med de mange smittsomme sykdommene som overføres mellom ville dyr, husdyr og mennesker, og som i mange tilfeller har ville dyr som reservoar. Samlingsdelen av kurset vil arrangeres i et forskjellig nordisk land hvert år. I 2017 skal kurset holdes i Tangen, Norge.

Kurset består av 4-5 ukers fulltidsstudier. Det er fordelt på to moduler: Den forberedende e-læringsmodulen er fordelt utover juni og juli. Den inkluderer en introduksjon samt en påfølgende gruppering av studentene i fire økosystemgrupper: arktisk, boreal, kyst og marin. Deretter følger hovedinnholdet i e-læringen: fire sesjoner om naturforvaltningsmedisin, simttsomme sykdommers økologi, viltpatologi og anestesi/ immobilisering.

Både individuelt og i øko-gruppen jobber studentene med: vitenskapelig litteratur, online diskusjoner og prøver, skriftlige gruppeoppgaver og produksjon av YouTube-videoer som presenterer deres respekive økosystemer og relaterte naturforvaltningsmedisinske utfordringer. Samlingsmodulen vil finne sted i august i Tangen Dyrepark, Norge. Den varer i to uker (inkludert ankomst og avreise). Studentene arbeider alene og i grupper med å produsere portfolioer som består av studienotater, skriftlige oppgaver, videodokumentasjon av feltarbeid og refleksjoner rundt læringsutbytter.

Dette fordypningskurset vil gi et rammeverk for å undersøke sammenhengen mellom planetens tilstand og alle arters helse med fokus på utfordringene innen det nordiske økosystemene. Det vil utfordre studenter innen økologisk, helse- og naturvitenskap til å tenke på nye, samarbeidsorienterte måter å behandle økologisk helse på. Nøkkelen til naturforvaltning er å forstå smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, patogener, prosesser, påvirkning, og hvordan bevare sunne populasjoner av arter - samt økosystemtjenestene som artene sørger for.

Følgende tema vil særlig bli behandlet gjennom forelesninger, praktiske øvelser, oppgaver i felt og ekskursjoner:

- Presentasjon av studentproduserte YouTube-videoer og diskusjon om læringsutbyttene fra nettkursmodulen

- Introduksjon til naturforvaltningsmedisin, inkludert definisjon av ville dyr, dyrevelferd, viltsykdommer, trussler for vilt etc.

- Økosystemhelse, inkludert truede arter, grenseflater mellom villdyr-, menneske- og miljøhelse, klimaforandringer, miljøtoksikologi (arktisk) og antibiotikaresistanse.

- Zoonose, infeksonssykdommer og sykdomsovervåkning blant ville dyr.

- Håndtering, fanging og immobilisering av ville dyr.

- Villdyrspatologi

- Avslutning av kurset, inkludert presentasjoner ved studentene av deres læringsutbytter samt vurdering

Læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Definere naturforvaltningsmedisin i forhold til human, animalsk og miljøhelse
 • Identifisere sykdommer i nordiske ville dyr og dyrearter som er viktige i nordisk naturforvaltningsmedisin
 • Forklare hvordan en naturforvaltningsmedisintilnærming kan anvendes i forskjellige praktiske situasjoner, for eksempel håndtering av miljøproblemer med toxika og antibiotika/ anthelmintika
 • Forstå de unike utfordringene ved immobilisering av ville dyr og hvordan dette kan bli anvendt i sykdomsundersøkelser
 • Forstå de forskjellige stegene i design av en prosjektbeskrivelse
 • Ha grunnleggende kunnskap om de viktigste zoonotiske sykdommene hos ville dyr
 • Forstå hvordan økotoksikologi påvirker ville dyr i Arktis

Ferdigheter:

 • Utføre enkel nekropsi i felt og vevsprøvetaking for diagnostisering av ville dyr og overvåkning
 • Skrive protokoller og forberede seg til å arbeide med ville dyr, inkludert folkehelse, anestesti, utdeling av medisiner og kontroll
 • Kommunisere effektivt både muntlig, skriftlig og med video ved å bruke IKT med en internasjonal gruppe av kolleger (medstudenter) for å løse komplekse problemer
Læringsaktiviteter:
 • Forberedende e-læringsmodu med indivuduelt og gruppearbeid inkludert: sesjoner, vitenskapelig litteratur, online diskusjoner og prøver, skriftlige gruppeoppggaver og produksjon av YouTube-videoer
 • Samlingsdel med individuelt og gruppearbeid med: produksjon av portfolioer bestående av studienotater, skriftlige oppgaver, videodokumentasjon av feltarbeid og refleksjoner rundt læringsutbytter,
 • Forelesninger, praktiske øvelser, feltoppgaver, og ekskursjoner
Pensum:
Studentene vil motta litteraturlisten i tide til kurset.
Anbefalte forkunnskaper:
BSc-grad i veterinærmedisin, biologi, dyrevitenskap eller medisin (3 års utdanning) eller tilsvarende. Undervisningen er basert på kunnskap om generell patologi og farmakologi fra en veterinærbachelor. Det forberedende nettbaserte kurset gjør det imidlertid mulig for masterstudenter innen biologi og dyrevitenskap å komme på nivå med kurset til en viss grad.  
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på e-læringsmodul og samling.
Vurderingsordning:

Langsgående vurdering.

Studentene vil bli vurdert etter deres oppgaver, gruppearbeid, gruppepresentasjoner og prosjektbeskrivelse. Vurderingen vil være bestått/ ikke-bestått.

Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA-masterkurs organsiert av John Debenham, Veterinærhøgskolen, NMBU. Lærere fra NMBU, Universitetet i Helsingfors, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Universitetet i Tromsø og Veterinær Instituttet underviser på kurset.

Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/msc-courses/msc-2017/node/30144

Normert arbeidsmengde:
Online forberedelseskurs over to måneder (ca. 2,5 ECTS): Estimert 40 timer veiledet e-læring (individuelle og gruppeoppgaver) og 35 timer selvstending arbeid (lesing, søking etter informasjon)Samlingsdel, 11 dager (ca. 3,5 ECTS): På det nåværende kurset har studentene hatt totalt - planlagte sesjoner: 33 forelesninger (timer), 28 timer gruppearbeid, inkludert oppgavepresentasjoner, 11 timer paneldiskusjoner, 18 timer praktiske øvelser (nekropsi, fanging, skyting med immobiliseringspiler), 18 timer ekskursjoner, and 3,5 timer filmer og diskusjoner.  Totalt: 111,5 timer planlagte sesjoner.
Opptakskrav:
BSc-grad i veterinærmedisin, biologi, dyrevitenskap eller medisin (3 års utdanning) eller tilsvarende. Undervisningen er basert på kunnskap om generell patologi og farmakologi fra en veterinærbachelor. Det forberedende nettbaserte kurset gjør det imidlertid mulig for masterstudenter innen biologi og dyrevitenskap å komme på nivå med kurset til en viss grad.  
Undervisningstid:

Estimert 40 timer veiledet e-læring (individuelt og gruppearbeid)

Samling:

På det nåværende kurset har studentene hatt totalt - planlagte sesjoner: 33 forelesninger (timer), 28 timer gruppearbeid, inkludert oppgavepresentasjoner, 11 timer paneldiskusjoner, 18 timer praktiske øvelser (nekropsi, fanging, skyting med immobiliseringspiler), 18 timer ekskursjoner, and 3,5 timer filmer og diskusjoner.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått