Course code NATF260

NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Medvirkende: Jonathan Edward Colman, Roar Økseter
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning og vurdering i januarblokka, og vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-ØN, B-MINA, B-FORNY, B-SF. Deretter masterstudenter på tilsvarende program.
Emnets innhold:
Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i tverrfaglige konsekvensanalyser med hovedvekt på konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Gjennom bruk av eksempler forklares forvaltningsprosessene rundt arealbruksendringer og grunnlaget for de vurderingene som gjøres i en KU. Undervisningen tar utgangspunkt i anerkjent metodikk på området (bla. Statens vegvesens håndbok V712 og Miljødirektoratets veileder for klima- og miljøtema i konsekvensutredninger). I tillegg presenteres ulike tema og perspektiver for å gi faget en større bredde - blant annet hva ulike fagdisipliner (som for eksempel økologi, landskapsanalyse og LCA) kan bidra med i konsekvensanalyser. Konflikthåndtering og deltakermedvirkning blir også vektlagt i emnet.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Studenten har bred kunnskap om sentrale temaer i samfunnsøkonomiske analyser, kjenner grunnlaget for vurderinger av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og kjenner viktige datakilder.
  • Studenten kjenner samfunnsnytten av konsekvensanalyser.

Ferdigheter:

  • Studenten kan anvende faglig kunnskap for å utarbeide en konsekvensutredning.
  • Studenten kan reflektere over eget arbeid underveis i utarbeidelse av en konsekvensanalyse og justere denne under veiledning
  • Studenten kan bruke relevante faglige verktøy, slike som GIS, og egnede databaser, samt egne data.

Generell kompetanse:

  • Studenten kan planlegge og gjennomføre konsekvensutredninger, alene og som deltaker i en gruppe.
  • Studenten kan formidle beslutningsrelevant informasjon fra en konsekvensanalyse, både skriftlig og muntlig, til ulike brukergrupper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, semesteroppgave og seminarer.
Læringsstøtte:
Forelesningsplansjer og annen relevant informasjon blir lagt ut i Canvas. I forbindelse med arbeidet med semesteroppgavene vil hovedlærere være tilgjengelige for veiledning i kontortiden og pr epost.
Pensum:
Pensum med pensumliste vil bli lagt ut i Canvas. Hovedbok er Statens vegvesen: Konsekvensanalyser, Håndbok V712.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper innen fagfeltene biologi, økologi, natur- og skogforvaltning, miljø- og naturressurser, økonomi, jus og arealplanlegging
Anbefalte forkunnskaper:
LAD102
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Kravet kan fravikes for de som har tatt emnet tidligere år. Dette må i så tilfelle avtales med emneansvarlig før semesterstart.
Vurderingsordning:
Mappevurdering med en individuell hjemmeeksamen som teller teller 40% og en gruppeoppgave som teller 60%. Begge deler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor vurderer alle gruppeoppgavene og bistår i utarbeidelsen av hjemmeeksamen.
Merknader:
Studenter som ikke får plass i emnet kan møte til første forelesning. Eventuelt ledige plasser i kurset vil fordeles etter første forelesning.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 50 timer. 200 timer egenaktivitet i form av selvstudium, skriving av oppgaver samt forberedelse av egen presentasjon.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger, gruppearbeid og presentasjon av semesteroppgaver: 50 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: A - E / Ikke bestått