Detaljer om emnet MVI394

MVI394 Molekylær ernæring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Medvirkende: Liv Henriette Arnesen, Siv Kjølsrud Bøhn
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Høstparallen. Start primo september. Slutt medio november.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:
Næringsstoffene kan grovt deles inn i makro- og mikronæringsstoffer. Makronæringsstoffer tilfører kroppen energi og byggesteiner, mens mikronæringsstoffer som vitaminer, mineraler og ikke-essensielle næringsstoffer, har et vidt spekter av effekter på celler, vev og organer. Kurset vil belyse hvordan stoffer i maten vi spiser virker på cellene i kroppen, og sette dette i sammenheng med fysiologiske responser slik som immunregulering, fosterutvikling, regulering av fettvev og sykdomsutvikling knyttet til dette. Temaer som blir tatt opp er næringsstoffers virkning på genuttrykk (intracellulære signalveier, regulering av transkripsjonsfaktorer og/eller epigenetiske endringer), cellens respons på energistatus, oksidativt stress og antioksidanter, og hvordan ikke-essensielle næringsstoffer i matvareplanter (fytokjemikalier) blir metabolisert i celler og konsekvensen av dette. Ernæring og helse er en essensiell del av FN's bærekraftsmål. I dette emnet vil mål nr. 3 være det mest aktuelle å knytte det opp mot; God helse (Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder). 
Læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten skal kunne beskrive molekylære prosesser i cellene regulert av utvalgte ernæringsfaktorer slik som genregulering, generelle biokjemiske virkningsmåter og mekanismer som forklarer hvordan cellene sanser ernæringsstatus og respondere på enten overskudd eller underskudd av ernæringsfaktorer. Videre skal studentene ha innsikt i hvordan ernæring påvirker fedmeassosierte sykdommer, forstå de basale mekanismene rundt appetittregulering og betydning av døgnrytmen i relasjon til måltidssmønstre og ha en grunnleggende forståelse av hvorvidt ernæring kan skreddersys enkeltpersoner (personlig ernæring).

FERDIGHETER

Studenter skal etter dette kurset kunne ha et kritisk forhold til helsepåstander, både riktige og uriktige, knyttet til matvarer som jevnlig dukker opp media.

GENERELL KOMPETANSE

Målet med dette emnet er å gi studentene en detaljert kunnskap om ernæring som gjør dem rustet til å kunne jobbe med ernæringsrelvante  problemstillinger i ulike deler av arbeidslivet og kunne kommunisere med helsepersonell.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lærerveiledede kollokvier og temabasert innleveringsoppgave.
Læringsstøtte:

Canvas. Emneansvarlig kan kontaktes via e-post:  harald.carlsen@nmbu.no

Andre elektroniske verktøy vil bli tatt i bruk ved behov.

Pensum:
Kollokviespørsmål legger grunnlag for pensum. Som støttelitteratur vil utvalgte artikler bli lagt ut på Canvas. Dette oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap i ernæring tilsvarende HFE200 og MVI291.
Anbefalte forkunnskaper:
Det er anbefalt å ha basiskunnskaper innen cellebiologi, immunologi, molekylærbiologi, fysiologi og biokjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av temabasert oppgave (essay).
Vurderingsordning:
Tre timers skriftlig slutteksamen, som teller 100% av karakteren. Tilgang til å gå opp til eksamen forutsetter bestått på innlevert oppgave.
Sensor:
Ekstern og intern sensur på skriftlig individuell eksamen. Ekstern sensor evaluerer minimum 25 eksamenbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
18 timers forelesninger. 18 timers kollokvier. 114 timer forberedelser og selvstudium inkludert essayskriving. Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Ti ukers undervisning bestående av kombinasjoner av forelesninger og gjennomgang av eksamensrelevante oppgaver (kollokvier); 1-2 ganger 2 timer per uke fordelt på to dager. Totalt estimeres det at forelesningene vil være 18 timer, mens ca 18 timer er satt av til kollokvier med lærer tilstede.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått