Course code MVI381

MVI381 Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Bjørg Tordis Egelandsdal
Medvirkende: Andreas Kaasi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Oddetallsår.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10
Undervises i periode:
Undervisning og vurdering i høstparalellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er bygget opp i fleksible temaer som vil variere fra år til år. Eksempler på hva som vil være relevant er: 

Bærekraftig kjøttproduksjon

Utnyttelse av hele dyret

Produksjon av kjøttanaloger fra planteresursser

In vitro produksjon av kjøttanaloger

Kjøtt og helse

Læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studentene skal opparbeide seg en teoretisk  og analytisk forståelse  av hvilken posisjon  kjøtt har / bør ha i antropogene tider  samt kunne vurdere hvilke alternativer som foreligger.

Studentene skal erverve  kunnskap relevante for dagens utfordringer i  anvendt og grunnleggende kjøttvitenskap og for verdikjeden kjøtt.

Ferdigheter

Studentene skal lære hvordan  man lærer og forbereder teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skrftlig.

Generell kompetanse

Det er et mål at  studentene skal lære  seg å tenke kritisk  samt løse komplekse  tverrvitenskapelige  utfordringer. Det er et tilleggsmål at studentene skal lære å tolke  aktuell forskningslitteratur.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Prosjektoppgaver (litteraturvurdering av utvalgte temaer).

Læringsstøtte:

Canvas.

Det avtales bestemte kontortidspunkter med studentene ved semesterets begynnelse, forøvrig brukes e-post: bjorg.egelandsdal@nmbu.no

Pensum:
Forslag  til litteratur vil foreligge  tidlig i kurset, men etter at temaer er valgt.
Forutsatte forkunnskaper:
Råvarekunnskap tilsvarende MVI274, KJB200 eller tilsvarende og KJB210 eller tilsvarende, KJB200 eller tilsvarende. 
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelorgrad i matvitenskap, husdyrvitenskap, bioteknologi eller ernæring. 
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektoppgaver: Teoretisk oppgave basert på litteratur.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave knyttet  til faglig tema teller 80 %  (antatt  35 - 40 sider) Prosjektoppgave knyttet til kursevaluering teller 20 %.  Muntlig eksamen, Alle deler må bestås. 
Sensor:
 Ekstern sensur ved evaluering av skriftlige rapporter og  muntlig fremføring.
Merknader:

Kurset  har ingen nedre grense  for antall studenter. Det vil ikke være mulig  å være flere enn 2 som arbeider sammen om  de 2 prosjektoppgavene.

Det er 2 prosjektoppgaver  hvorav den ene går på valgt  kjøttfaglig tema, og den andre er en kursutviklingsoppgave.

Normert arbeidsmengde:
Totalt 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
Det gis 2,5 studiepoengs reduksjon for HFX310.
Undervisningstid:

Forelesninger : 12 timer

Student presentasjoner  10 timer

Selvstudium 250 timer

Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått