Course code MVI381

MVI381 Bearbeiding av muskelråvare

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Bjørg Tordis Egelandsdal
Medvirkende: Ellen Skuterud, Kari Ragnhild Olsen, Ahmed Moheyeldin Abdelghani
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Oddetallsår.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Undervisning og vurdering i høstparalellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dyrevelferd i forbindelse med avliving. Slakteteknologi, klassifisering og slakteribiprodukter. Teknologi for å sikre mørhet. Prosessteknologi: Varmebehandling og kjølelagring.

Farseteknologi. Bruk av hjelpe- og tilsetningsstoffer. Salte- og røyketeknologi.

Lipidoksydasjon og oppvarmet smak: Teknologi for å unngå lipidoksydasjon. Produkter med endret fettsyresammensetning.

Marinering: Prosess og ingredienser.

Produksjon av spekepølse: prosess og utvikling av smak. Grunnleggende om kjøttsmak  i råstoff og produkter.

Mikrobiologi/hygiene/parasitter og lignende i relasjon til kjøtt tas inn i kurset avhengig av de påmeldtes forkunnskaper. Evt. velges prosjektoppgave innen dette temaet.

Reseptoptimalisering og annen modellering (matematisk) av kvalitetsendringer (holdbarhetsendringer) i animalske produkter.

Læringsutbytte:

Studenten skal lære å utvikle kjøttprodukter basert på de store prosessteknologier innen kjøtt, samt kunne vurdere konsekvensene av ulike valg med hensyn til forbedringer. Studenten skal være i stand til å velge råstoff, ingredienser og styre prosessen til utvalgte produkter mot ønsket sluttproduktkvalitet. Studenten skal også ha innarbeidet metoder for å foreslå en forbedret prosess ved feilproduksjoner.

Læringsutbytte: Studenten skal ha forståelse for flere av de industrielle prosesser (farseteknologi, salting/røyking, fermentering og lignende) som benyttes til oppbevaring og foredling av kjøttprodukter. Studenten skal ha detaljert innsikt i produksjonsprosessen, råvarevalget samt kvaliteten til utvalgte sluttprodukter. Kurset omtaler i noen grad hvordan dyrevelferd/slakteprosessen er sentral for produktets sluttkvalitet. Det samme gjelder miljøproblemer knyttert til slakteavfall og manglende konsum av kjøttbiprodukter. Oksidativ stabilitet av kjøttet gjennom lagring og tilbereding, samt mekanismene for endring i kjemisk stabilitet foreleses.

Ferdigheter: Kurset er bygget opp rundt fire større prosjekter hvor studentene produserer og evaluerer ulike kjøttprodukter med basis i egne analyser. I regelen produseres spekepølse, bacon, samt to varmebehandlede farseprodukter. Hva som produseres varierer fra år til år.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger.

Praktiske øvelser inklusive laboratoriearbeid med obligatorisk rapportering.

Prosjektoppgaver (litteraturvurdering av utvalgte temaer). Gjennomgang av utvalgte, kommersielle dataprogrammer som benyttes ved beregninger i produktprosjektene. 

Læringsstøtte:

Canvas.

Det avtales bestemte kontortidspunkter med studentene ved semesterets begynnelse, forøvrig brukes e-post: bjorg.egelandsdal@nmbu.no

Pensum:

Lærebok vil oppgis ved kursstart. Studenter som ønsker en større lærebok innen kjøtteknologi til senere bruk (masteroppgaven) anbefales å kjøpe Meat Science and Applications av Hui, Nip, Rogers og Young fra 2002. Et parallellt alternativ vil foreligge med basis i vitenskaplige artikler, enkelte bokkapitler og handouts. 

Kurset bygger på flere lærebøker som studentene har gjennomgått i kurset MVI 274 (her anbefales Warriss: Meat Science - An Introduction), samt bøkene som brukes i Food Chemistry (Fennema eller Belitz & Grosch & Schieberle), Biokjemi (Van Holde), samt læreboken i Food Microbiology (Adams and Moss). 

Pensumliste foreligger ved kursstart. 

Forutsatte forkunnskaper:
Råvarekunnskap tilsvarende MVI274, KJB200 eller tilsvarende og KJB210 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelorgrad i matvitenskap, bioteknologi eller ernæring. 
Obligatorisk aktivitet:

Prosjektoppgaver.

Teoretisk oppgave basert på litteratur.

Vurderingsordning:
Prosjektoppgave teller 40 %, semesteroppgave teller 20 %, skriftlig eksamen teller 40 %. Alle deler må bestås. 
Sensor:
Ekstern sensor for utvelgelse av prosjektoppgaver. Ekstern sensur ved evaluering av prosjektoppgaver og eksamensbesvarelser. 
Merknader:

MVI381 alternerer med emnet MVI320 Fisketeknologi.

Hvis færre enn 12 studenter er påmeldt på  kurset, vil en revidert form av kurset bli vurdert. Den reviderte  formen  vil være   at kurset  vil  ha mindre  laboratoriearbeide  og færre forelesninger og økt  egeninnsats fra studentene ( jfr den undervisningsmodellen som benyttes for MVI 320).

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, studentpresentasjoner: 60 - 80 timer. Pilotanlegg og laboratorieundervisning: 48 timer. Utferd: 8 timer. Selvstudium: 164 - 184 timer. Til sammen 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
Det gis 2,5 studiepoengs reduksjon for HFX310.
Undervisningstid:
2 x 2 forelesninger per uke. 6-8 arbeidsdager i pilotanlegg og laboratorier. Felles studentpresentasjoner av prosjektoppgaver, tidsbruk er avhengig av antall påmeldte. En heldagsutferd.  
Eksamensdetaljer: :