Course code MVI273

MVI273 Melk og melkebehandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Gerd Elisabeth Vegarud
Medvirkende: Ola Tjåland, Anne-Grethe Johansen, Tove Gulbrandsen Devold, Ahmed Moheyeldin Abdelghani, Geirfinn Lund, Judith Ann Narvhus, Kari Ragnhild Olsen, Siv Borghild Skeie, Irene Comi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig  
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 
Undervises i periode:

Del 1: Starter og gjennomføres intensivt i januarblokka.

Del 2: Starter og gjennomføres i vårparallellen

Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka og vårparallellen, .

Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: B-MAT, M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av to deler:

Del 1: Melkens innhold av proteiner, fett, laktose, enzymer, mineraler og sporstoffer. Kumelk, geitemelk, human melk. Forhold og variasjoner i melken som råstoff. Funksjonelle og ernæringsmessige egenskaper i melk.

Del 2: Melkebehandling med spesiell fokus på inntransport, separering, homogenisering, varmebehandling (termisering, pasteurisering og UHT behandling), filtrering og konsentrering.

Læringsutbytte:

Del 1: Studentene får grunnkunnskaper om kjemisk struktur, sammensetning og kvalitet i melk. Dette vil være et godt grunnlag for forståelse av prosesser som brukes i mat- og meieriindustrien.

Del 2: Studentene skal opparbeide teoretisk kunnskap om de forskjellige prosesser som brukes ved melkebehandling. Faktorer som har betydning for produktenes endelige kvalitet vektlegges. Studentene skal opparbeide både teoretisk og praktisk kunnskap gjennom forelesninger og øvinger i KBMs meieripilotanlegg. Studentene skal gjennom dette forstå de viktigste prosesslinjene for melkebehandling, hvordan disse påvirker råstoffet og hvilke faktorer som påvirker produktenes kvalitetsegenskaper.

Læringsaktiviteter:

Del 1: Forelesninger, selvstendig arbeid/oppgaver (obligatorisk) , selvstudium/internettsøk, kollokvier og gruppesamlinger (obligatorisk), studentpresentasjoner (obligatorisk) og laboratorieøvelser  (obligatorisk).

Del 2: Forelesninger, øvelser i meieri-pilotanlegg (obligatorisk) og journalskriving (obligatorisk).

Læringsstøtte:

Faglig veiledning gis i forbindelse med fastsatt undervisningstid.

Emneansvarlig (og ansvarlig for del 1) kan også kontaktes per e-post: gerd.vegarud@nmbu.no

Ansvarlig for del 2: siv.skeie@nmbu.no

Pensum:

Del 1: Pensumlitteratur o.l. foreligger ved kursstart.

Del 2:  Walstra, P., Wouters, J.T.M., Geurts, T.J., 2006: "Dairy Science and Technology". CRC, Taylor - Francis, Boca Raton, USA. (Denne boken brukes også i MVI383A).

Utvalgte artikler.  

Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om matproduksjon tilsvarende MVI100. Kunnskaper i biokjemi tilsvarende KJB200. Kunnskaper i næringsmiddelkjemi tilsvarende KJB210. Kunnskaper i næringsmiddelteknologi tilsvarende MVI280.
Anbefalte forkunnskaper:
Næringsmiddelmikrobiologi MVI220 (tas vanligvis parallellt med dette emnet). 
Obligatorisk aktivitet:

Del 1: Oppmøte og deltagelse fra dag 1 i undervisningsperioden, i tillegg til praktiske øvelser og studentpresentasjoner.

Del 2: Deltagelse på praktiske øvelser. 

Vurderingsordning:

Del 1:

Avsluttende skriftlig prøve i form av flervalgsoppgaver, 3,5 timer, teller 60 % av karakteren, og må være bestått.

Innleverte skriftlige oppgaver/presentasjoner teller 40 % og må være bestått.

Karakteren oppnådd i del 1 av kurset teller 50 % av endelig karakter i emnet.

Alle obligatoriske aktiviteter og Eksamen i Del 1 må være bestått for å kunne gå videre til del 2.

Del 2:

Det skal leveres tre journaler fra øvingene, hver av disse gis en karakter. Karakterene fra journalene teller 30 %.

Avsluttende, muntlig eksamen teller 70 %.

Karakteren oppnådd i del 2 av kurset teller 50 % av den endelige karakteren i emnet.

For å bestå kurset må man ha bestått alle delprøver i emnet.

Sensor:

Del 1: Ekstern sensor godkjenner oppgavene i flervalgseksamenen. Evaluering av studentpresentasjoner og skriftlige oppgaver sensureres internt, hvor temaene er godkjente av ekstern sensor.

Del 2: Intern sensor vurder journalene, ekstern sensor deltar på muntlig eksamen.   

Merknader:

Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag i januar kl 9.15. Studenter som ikke møter første dag, vil ikke få delta på emnet.

Delingstall for praktiske øvinger: 15.  

Normert arbeidsmengde:

Del 1: Organisert undervisning: 56 timer. Selvstudium: 94 timer.

Del 2: Forelesninger 24 timer, 24 timer øvelser og 8 timer utferd. Selvstudium og journalskriving 94 timer.

Opptakskrav:
Realfag og naturfag
Overlapp:
Man kan ikke få studiepoeng for både MVI281 og MVI270 i tillegg til MVI273. MVI273 inneholder hele MVI270 og meieriteknologidelen av MVI281.
Undervisningstid:

Del 1: 56 timer i løpet av 3 uker, fordelt på forelesninger, og obligatoriske aktiviteter som øvelser, kollokvier, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Del 2: 2 timer forelesning og 2 timer øvelse i uka i 12 uker.  

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått