Course code MINA300

MINA300 Globale miljøendringer og jordsystemet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Jan Mulder
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig. Emnet har undervisning i vårparallellen. 
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallellen
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-MINA. Ph.D.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Første del av kurset starter med \"the big bang\", dannelse av stjerner, lette elementer, planeter, atmosfæren, samt livets biogeokjemiske "signaturer" på vår planet. Påfølgende deler behandler klima-systemet, de store biogeokjemiske sykluser, metoder i biogeokjemi, isotopsignaturer, globale endringer. Viktige ledemotiv for kurset er "biosfæren som en reaktor i klimasystemet" og den antropogene faktor nå og i fremtiden. En del av kurset vies diskusjon av pågående klimaforskning ved MINA på to områder: - utveksling av klimagass mellom jord og atmosfære. - Omsetning og tap av C og N fra terrestriske økosystemer.
Læringsutbytte:
Innsikt i de prosesser og organismer som dominerer og regulerer det globale biogeokjemiske system med særlig vekt på menneskelig påvirkning av karbon, nitrogen, fosfor og vann. Forståelse for hvordan og hvorfor dette systemet er i endring, og usikkerheter knyttet til slike endringer. Studentene skal trenes i å orientere seg i forskningsbaserte diskurser om biogeokjemi og globale endringer, ved å lese og bruke primær vitenskapelig litteratur, samt muntlig presentasjon basert på dette.
Læringsaktiviteter:

Kjernekunnskap om biogeokjemi og globale endringer gis gjennom studentpresentasjoner og diskusjoner basert på læreboken i biogeokjemi og utvalgte nyere litteratur.

Studentpresentasjoner med påfølgende diskusjon av de ulike tema.

Læringsstøtte:
Fortløpende individuell veiledning skjer på studentenes initiativ, enten i klassen, ved besøk i kontortiden eller via internett.
Pensum:

W. H. Schlesinger: and E.S. Bernhardt 2013: Biogeochemistry-, An analysis of global change 3rd ed Academic Press. 672 pp..

Nyere litteratur vil bli gjort tilgjengelig på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
MINA200.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM210, KJB200, BIO232, JORD101, JORD200, JORD210. Studenter med manglende forkunnskaper på et eller flere av områdene vil anbefales et lesepensum i tidlig fase av kurset.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjoner av ulike deler av pensum. Deltagelse på minimum 80% av møtene
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen teller 50%. Presentasjoner teller 35%, deltakelse i klassen 15%. Alle eksamensdeler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner emnet og deltar på muntlig eksamen.
Merknader:
Biogeokjemi er en tverrfaglig disiplin, og dette har konsekvenser for undervisningsformen. Vår erfaring er at studenter med solide kunnskaper innen enkeltdisipliner (jordbunnslære, limnologi, mikrobiologi, biokjemi, fysiologi, kjemi, geologi etc.) setter pris på et kurs i biogeokjemi og tilstrekkelig motivasjon til å lese seg opp på områder der de kan mangle nødvendige forkunnskaper.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert arbeids- og undervisningstid: 30 timer. Forberedelse til litteraturseminar: 100 timer. Selvstudium: 170 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Presentasjoner og diskusjoner 30 timer.
Eksamensdetaljer: :