Course code MINA300

MINA300 Biogeokjemi, globale endringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Jan Mulder
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning i januarblokk og vårparallell. Vurdering i våraparallellen.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka,  å slutter i de første ukene av vårparallellen
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-MINA. PhD
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Første del av kurset starter med \"the big bang\", dannelse av stjerner, lette elementer, planeter, atmosfæren, samt livets biogeokjemiske "signaturer" på vår planet. Påfølgende deler behandler klima-systemet, de store biogeokjemiske sykluser, metoder i biogeokjemi, isotopsignaturer, globale endringer. Viktige ledemotiv for kurset er "biosfæren som en reaktor i klimasystemet" og den antropogene faktor nå og i fremtiden. En del av kurset vies diskusjon av pågående klimaforskning ved MINA på to områder: - utveksling av klimagass mellom jord og atmosfære. - Omsetning og tap av C og N fra terrestriske økosystemer.
Læringsutbytte:
Innsikt i de prosesser og organismer som dominerer og regulerer det globale biogeokjemiske system. Forståelse for hvordan og hvorfor dette systemet er i endring, og usikkerheter knyttet til slike endringer. Studentene skal trenes i å orientere seg i forskningsbaserte diskurser om biogeokjemi og globale endringer, ved å lese og bruke primær vitenskapelig litteratur, samt muntlig presentasjon basert på dette.
Læringsaktiviteter:

Kjernekunnskap om biogeokjemi og globale endringer gis gjennom studentpresentasjoner og diskusjoner basert på læreboken i biogeokjemi.

Format: Intensivkurs (studentpresentasjoner av de ulike tema) som går over ca. 5 uker

Læringsstøtte:
Fortløpende individuell veiledning skjer på studentenes initiativ, enten ved besøk i kontortiden eller via internett.
Pensum:
W. H. Schlesinger: and E.S. Bernhardt 2013: Biogeochemistry-, aAn analysis of global change 3rd ed Academic Press. 672 pp..
Forutsatte forkunnskaper:
MINA200.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM210, KJB200, BIO232, JORD200, JORD210. Studenter med manglende forkunnskaper på et eller flere av områdene vil anbefales et lesepensum i tidlig fase av kurset.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på minimum 80%.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen teller 50%. Seminarer (bidrag) teller 50%. Alle eksamensdeler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner emnet og deltar på muntlig eksamen.
Merknader:
Biogeokjemi er en tverrfaglig disiplin, og dette har konsekvenser for undervisningsformen. Vår erfaring er at studenter med solide kunnskaper innen enkeltdisipliner (jordbunnslære, limnologi, mikrobiologi, biokjemi, fysiologi, kjemi, geologi etc.) setter pris på et kurs i biogeokjemi og tilstrekkelig motivasjon til å lese seg opp på områder der de kan mangle nødvendige forkunnskaper.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert arbeids- og undervisningstid: 30 timer. Forberedelse til litteraturseminar: 100 timer. Selvstudium: 170 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Presentasjoner og diskusjoner 30 timer.

Intensivkurs (studentpresentasjoner av de ulike tema) som går over ca. 5 uker med ca to halve dager per uke.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått