Course code MINA210

MINA210 Global matproduksjon og klimaendringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Kjell Bjørgen Esser
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2017H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir først en generell introduksjon om utfordringer forbundet med vekst i en begrenset verden og ser deretter på førhistorisk virkning av landbruk på atmosfærisk karbon og det globale klimaet. Videre diskuteres prinsipper for et mer klimasmart landbruk og historiske miljøvirkinger av landbruket. Kurset ser deretter spesielt på landbrukets virkning på vannkvalitet og jordproduktivitet og deretter på muligheter for økt produksjon, klimagass-mitigering og tilpasning til klimaendring. Avslutningsvis analyseres mulighetene for å produsere mat til 10 milliarder mennesker i 2050 og muligheter for å øke avlingene i områder med lav produktivitet. Kurset analyserer miljøutfordringer knyttet til matproduksjon og stimulerer til kreativ, individuell tenkning med fokus på løsninger.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne vurdere bærekraft og miljøvirkninger av høy- og lavinnsatsjordbruk under ulike økonomiske og økologiske forhold. Studentene skal også kunne foreslå prinsippielle endringer i jordbrukspraksis som kan sikre framtidig matproduksjon og samtidig bidra til å redusere klimaendringer.
Læringsaktiviteter:
Emnet er nettbasert. Studentene leser web-forelesningene individuelt, leverer inn skriftlige oppgaver hver uke, deltar i nettdiskusjoner og får tilbakemeldinger fra emneansvarlig.
Læringsstøtte:
Daglig eller ukentlig kommunikasjon med lærer i Canvas. Ukentlige diskusjoner og oppklaring av problemer.
Pensum:
Nettbasert kompendium og utvalgte artikler i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om landbruk og miljø.
Vurderingsordning:
Eksamen gjøres kun på engelsk. Studentene vil bli evaluert på grunnlag av ukentlige oppgaver (30 %), deltagelse i diskusjoner (10 %) og avsluttende semesteroppgave (60 %). Alle de ukentlige oppgavene må leveres inn før innleveringen av semesteroppgaven.
Sensor:
Eksern sensor vurderer opplegget for karaktersetting.
Merknader:
Emnet har samme innhold som det nedlagte EDS215.Emnet er nettbasert. Undervisningen foregår intensivt over 10 uker.
Normert arbeidsmengde:
Totalt er det beregnet 150 timer studentarbeid.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
 5 studiepoeng reduksjon mot nedlagt emne EDS215.
Undervisningstid:
Emnet er delt opp i 10 deler som hver varer i en uke. Studentene forventes å sende inn svar på korte oppgaver mot slutten av hver uke. Siste uka benyttes til å skrive en semesteroppgave. Studentene er også forventet å involvere seg aktivt i diskusjonsforaene.
Eksamensdetaljer: :