Course code MINA200

MINA200 Forurensning - miljø

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Trine Aulstad Sogn Tomasgaard
Medvirkende: Gudny Okkenhaug, Deborah Helen Oughton, Gerard Cornelissen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2021H
Fortrinnsrett: B-MINA, M-MINA, M-LUN, M-KB
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger: Definisjoner av forurensninger og miljøgifter med omtale av radionuklider, metaller, organiske forurensninger/pesticider, atmosfæriske svovel- og nitrogenforbindelser og klimagasser. Stoffenes egenskaper, tilstandsformer og mikrokjemiske reaksjoner. Aktuelle transportveier. Betydningen av hydrolyse, polymerisering, ionebytte og selektiv binding, kjemisorpsjon, komplekser og gelater, utfelling og medfelling, kolloidale forbindelser i vann og redoksreaksjoner i jord, vann og sedimenter for transport og tilgjengelighet av forurensninger og miljøgifter. Stofftransport ved mettet og umettet strømning. 
Læringsutbytte:
Studenten skal forstå de viktigste prosesser som har betydning for hva som skjer med  forurensninger og miljøgifter i naturen. De skal forstå hvordan forurensninger og miljøgifter tilføres naturen, hvordan de transporteres og hvordan de kan holdes igjen i atmosfæren, hydrosfæren og det terrestriske miljø.  Studenten skal kunne gjøre grove beregninger knyttet til forurensningssituasjoner. Studenten skal få en god nok faglig innsikt til å kunne forstå og vurdere fleste forurensninger og miljøgifter på en objektiv måte.
Læringsaktiviteter:
Emnet er tverrfaglig og dette kommer fram i alle deler av emnet. Forelesningene brukes til faktaformidling, men er også viktig for å gi emnet den nødvendige enhetlige profil. Øvelsene brukes til å arbeide med enkle \"case\" og er en viktig del i å kunne utarbeide enkle estimater. Semesteroppgaven skrives på et selvvalgt tema innen emnet. Den gir mulighet for fordypning innen deler av emnet og også øvelse i presentasjon av dette temaet.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Gary W. van Loon and Stephan J. Duffy. 4th ed. "Environmental chemistry - a global perspective", Oxford, 535 p.

Eventuelt tilleggspensum kunngjøres i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
GEO100, JORD101, JORD160, KJM120, BIO130.
Vurderingsordning:

Mappevurdering:

  • Muntlig eksamen 50%,
  • Ett case 15%,
  • Semesteroppgave/poster 35%.

Alle deler må være bestått for å bestå emnet.

Karakterregel A-E/Ikke bestått.

Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, gjennomføring og revidering (evaluering) av emnet. Slutteksamen vil bli sensurert.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde: 250 timer. Forelesninger + øvelser + presentasjoner: 50 timer. Egeninnsats: 200 timer (forberedelse, arbeid med case og semesteroppgave).
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 36 timer. Øvelser: 16 timer.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer