Course code MINA200

MINA200 Forurensning - miljø

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Trine Aulstad Sogn Tomasgaard
Medvirkende: Gudny Okkenhaug, Deborah Helen Oughton, Gerard Cornelissen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 10 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-MINA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger: Definisjoner av forurensninger og miljøgifter med omtale av radionuklider, metaller, organiske forurensninger/pesticider, atmosfæriske svovel- og nitrogenforbindelser og klimagasser. Stoffenes egenskaper, tilstandsformer og mikrokjemiske reaksjoner. Aktuelle transportveier. Betydningen av hydrolyse, polymerisering, ionebytte og selektiv binding, kjemisorpsjon, komplekser og kjelater, utfelling og medfelling, kolloidale forbindelser i vann og redoksreaksjoner i jord, vann og sedimenter for transport og tilgjengelighet av forurensninger og miljøgifter. Stofftransport ved mettet og umettet strømning. Øvelser: Fire enkle case bearbeides og en skriftlig rapport leveres for godkjenning. Casene kan variere fra år til år. Opp til to studenter kan jobbe sammen om en oppgave. Alle casene må leveres og bli vurdert til bestått.  Semesteroppgaven er en poster: Denne skrives om et selvvalgt tema innen emnet. Temaet skal godkjennes av faglærer. Semesteroppgaven gis karakter som teller 35% av sluttkarakteren i faget. . Opp til to studenter kan jobbe sammen om en oppgave.
Læringsutbytte:
Skal kunne forstå de viktigste prosesser av betydning for skjebnen til forurensninger og miljøgifter i naturen. Forstå hvordan forurensninger og miljøgifter tilføres naturen, hvordan de transporteres og hvordan de kan holdes igjen i atmosfæren, hydrosfæren og det terrestriske miljø. I tillegg vil eksempler på biologiske effekter bli brukt uten at de toksikologiske mekanismene blir belyst. Skal kunne gjøre grove estimater av noen forurensningssituasjoner. Ha en god nok faglig innsikt til å kunne vurdere de fleste forurensninger og miljøgifter på en objektiv måte.
Læringsaktiviteter:
Emnet er tverrfaglig og dette kommer fram i alle deler av emnet. Forelesningene brukes til faktaformidling, men er også viktig for å gi emnet den nødvendige enhetlige profil. Øvelsene brukes til å arbeide med enkle \"case\" og er en viktig del i å kunne utarbeide enkle estimater. Semesteroppgaven skrives på et selvvalgt tema innen emnet. Den gir mulighet for fordypning innen deler av emnet og også øvelse i presentasjon av dette temaet.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Gary W. van Loon and Stephan J. Duffy. 4th ed. "Environmental chemistry - a global perspective", Oxford, 535 p.

Eventuelt tilleggspensum kunngjøres i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
GEO100, JORD101, JORD160, KJM120, BIO130.
Vurderingsordning:
Muntlig slutteksamen 50%. Øvelsesoppgavene må være bestått og gitt en vurdering. Gjennomsnittet av karakteren på de 3 beste besvarelsene teller 15% av sluttkarakteren. Semesteroppgaven, dvs. poster må være godkjent og gis karakter. Denne karakteren teller 35%. Alle deler må være bestått.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, gjennomføring og revidering (evaluering) av emnet. Slutteksamen vil bli sensurert.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde: 300 timer. Forelesninger + øvelser + presentasjoner: 50 timer. Egeninnsats: 250 timer (forberedelse, arbeid med case og semesteroppgave).
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 36 timer. Øvelser: 16 timer.
Eksamensdetaljer: :