Course code MINA100

MINA100 Innføring i miljø og naturressurser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Åsgeir Rossebø Almås, Vegard Martinsen
Medvirkende: Hans-Christian Teien, Peter Christian Dörsch, Mona Henriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-MINA
Emnets innhold:
Innføringsemne for bachelorprogrammet Miljø og naturressurser. Emnet har tre hovedelementer: 1. Forelesninger og diskusjoner om miljøvitenskap relatert til FNs bærekraftmål. Forelesningene er dels basert på utdelt materiale og dels på innføringsboken Principles of Environmental Science av Cunningham & Cunningham. Boken dekker de mest sentrale og hyppigst debatterte tema knyttet til miljø- og ressursproblematikk, bærekraft, globale endringer og befolkningsvekst. Emnet belyser tverrfaglige problemstillinger og har stort fokus på sammenhenger mellom klima og miljø og hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturmiljøet. Økosystemfunksjoner, matproduksjon, forurensing og vannkvalitet er viktige tema som tas opp. Muligheter og utfordringer for bærekraftig utvikling er sentralt i emnet. 2. Seminar basert på aktuelle miljøvitenskapelige problemstillinger. 3. Gruppearbeid over utvalgte emner knyttet til ressurs- og arealbruk, forurensing og klima. Veiledere ved seksjonene for jord- og vannfag og miljøkjemi (MINA-fakultetet) stiller med forslag til tema og veiledere for oppgavene. Tema for oppgavene presenteres tidlig i augustblokken. Gruppearbeidet munner ut i en skriftlig rapport (maks 15 sider) og en muntlig fremlegging i plenum.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kjennskap til sentrale deler innen basisfagene som er relevant for å forstå viktige sammenhenger i miljøvitenskapen (1). Studentene skal kunne gjøre rede for og gi eksempler på nøkkelbegreper innen fagområdene undervist i kurset (2). Studentene skal kunne forstå betydningen av sentrale biogeokjemiske prosesser og hvordan menneskelig aktivitet slik som forurensing, befolkningsvekst og arealbruk påvirker naturmiljøet (3). Studentene skal ha kjennskap til FNs bærekraftmål og kunne gi eksempler på hvorfor miljøvitenskapelig kunnskap er viktig for å oppnå disse målene (4). Gjennom seminar og gruppearbeid med påfølgende skriftlig innlevering skal studentene anvende kunnskap for å analysere og evaluere enkle, men sentrale utfordringer og muligheter knyttet til menneskelig aktivitet og bærekraftig utvikling (5).
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og seminar. Gruppearbeid. Utferd. Semesteroppgavearbeid i grupper.
Læringsstøtte:
Emnet har websider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden. Utvalgte lærere ved MINA gir veiledning av gruppeoppgaver fortløpende gjennom semesteret.
Pensum:
Cunningham, W. & Cunningham, M., 2020. Principles of Environmental Science, 9th Edition. Utvalgte artikler og forelesningsnotater."
Anbefalte forkunnskaper:
Les minst en \"populærbok\" om kosmos, økosystem, miljø, politikk eller evolusjonsbiologi, gjerne noe kontroversielt: Eksempelvis J Diamond: Guns Germs and Steel J Diamond: Collapse Tim Flannery: Here on Earth Markus Lindholm: Evolusjon, naturens kulturhistorie Noe av James Lovelock (mye å ta av her)
Obligatorisk aktivitet:
Augustblokk: Utferd, valg av semesteroppgave og utvikling av et grunnriss som presenteres i plenum. Høstparallell: Presentasjon (muntlig) og innlevering av skriftlig oppgave midtveis i semesteret for evaluering, med muligheter for revisjon før endelig karakter settes ved slutten av semesteret. Deltagelse på seminar(er) med innledende forelesninger og påfølgende gruppepresentasjoner av utvalgte artikler.
Vurderingsordning:
Skriftig eksamen (2 timer) teller 75%, karakter på gruppeoppgave (basert på rapport og presentasjon) teller 25%. Begge eksamensdeler må være bestått (E eller bedre). Karakterregel A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensspørsmål, tema for semesteroppgave og evaluerer de innleverte oppgavene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Tre uker i augustblokk og 4 timer/uke i høstparallell: Utferd: 3 dager. Forelesninger/seminarer, semesteroppgave med gruppearbeid og veiledning fra faglærer.
Eksamensdetaljer: :