Course code MINA100

MINA100 Energi, miljø og naturressurser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Åsgeir Rossebø Almås, Vegard Martinsen
Medvirkende: Hans-Christian Teien, Peter Christian Dörsch, Mona Henriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-MINA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innføringsemne for bachelorprogrammet Miljø og naturressurser. Emnet har tre hovedelementer: 1. Forelesninger om miljøvitenskap, miljøetikk, energi- og ressurspolitikk. Forelesningene er dels basert på utdelt materiale og dels på innføringsboken Environmental Science av Botkin og Keller. Boken dekker de mest sentrale og hyppigst debatterte tema knyttet til miljø- og ressurproblematikk, bærekraft, globale endringer og befolkningsvekst. 2. Seminarserie basert på aktuelle problemstillinger. 3. Gruppearbeid over utvalgte emner. Veiledergruppene ved instituttet stiller med forslag til tema og veiledere for oppgavene (faggruppene og deres tema presenteres tidlig i augustblokken). Gruppearbeidet munner ut i en skriftlig rapport (maks 15 sider) og en muntlig fremlegging i plenum.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kjennskap til sentrale deler innen basisfagene som er relevant for å forstå viktige sammenhenger i miljøvitenskapen (1). Studentene skal kunne gjøre rede for og gi eksempler på nøkkelbegreper innen fagområdene undervist i kurset (2). Studentene skal kunne forstå betydningen av sentrale økosystem- og biogeokjemiske prosesser og hvordan menneskelig aktivitet (forurensing, befolkningsvekst, arealbruk) påvirker naturmiljøet (3). Studentene skal kunne evaluere påstander knyttet til naturvitenskapelige og politiske miljø- og energispørsmål (4). Med utgangspunkt i gruppearbeid og påfølgende skriftlig innlevering skal studentene anvende og kombinere kunnskap undervist i kurset for å belyse enkle, men sentrale utfordringer knyttet til menneskelig aktivitet og bærekraftig utvikling (5). 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger/seminar. Gruppearbeid/øvinger. Utferd. Semesteroppgavearbeid i grupper.
Læringsstøtte:
Emnet har websider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden. Utvalgte lærere ved MINA gir veiledning av gruppeoppgaver fortløpende gjennom semesteret.
Pensum:
Botkin, B.D. and Keller, E.A., 2014. Environmental Science: Earth as a Living Planet, 9th Edition. ISBN 978-1-118-42732-3, 2014. Utvalgte artikler og forelesningsnotater. 
Anbefalte forkunnskaper:
Les minst en \"populærbok\" om kosmos, økosystem, miljø, politikk eller evolusjonsbiologi, gjerne noe kontroversielt: Eksempelvis J Diamond: Guns Germs and Steel J Diamond: Collapse Tim Flannery: Here on Earth Markus Lindholm: Evolusjon, naturens kulturhistorie Noe av James Lovelock (mye å ta av her)
Obligatorisk aktivitet:
Augustblokk: Utferd, valg av semesteroppgave og utvikling av et grunnriss som presenteres i plenum. Høstparallell: Presentasjon (muntlig) og innlevering av skriftlig oppgave midtveis i semesteret for evaluering, med muligheter for revisjon før endelig karakter settes ved slutten av semesteret. Deltagelse på seminar(er) med innledende forelesninger og påfølgende gruppepresentasjoner av utvalgte artikler.
Vurderingsordning:
Skriftig eksamen (2 timer) teller 75%, karakter på gruppeoppgave teller 25%. Begge eksamensdeler må være bestått (E eller bedre).
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensspørsmål, tema for semesteroppgave og evaluerer de innleverte oppgavene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Tre uker i augustblokk og 4 timer/uke i høstparallell: Utferd: 3 dager. Forelesninger/seminarer, semesteroppgave med gruppearbeid og veiledning fra faglærer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått