Course code MINA100

MINA100 Energi, miljø og naturressurser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Vegard Martinsen, Åsgeir Rossebø Almås
Medvirkende: Peter Christian Dörsch, Lars Reier Bakken, Hans-Christian Teien, Michael Heim, Erik Trømborg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

50


Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-MINA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innføringsemne for bachelorprogrammet Miljø og naturressurser. Emnet har tre hovedelementer: 1. Forelesninger om miljøvitenskap, miljøetikk, energi- og ressurspolitikk. Forelesningene er dels basert på utdelt materiale og dels på innføringsboken Environmental Science av Botkin og Keller. Boken dekker de mest sentrale og hyppigst debatterte tema knyttet til miljø- og ressurproblematikk, bærekraft, globale endringer og befolkningsvekst. 2. Seminarserie basert på utdelte tekster (James Lovelock, J Rockstrom mfl) 3. Gruppearbeid over utvalgte emner. Veiledergruppene ved instituttet stiller med forslag til tema og veiledere for oppgavene (faggruppene og deres tema presenteres tidlig i augustblokken). Gruppearbeidet munner ut i en skriftlig rapport (maks 15 sider) og en muntlig fremlegging i plenum.
Læringsutbytte:
Åpne øynene for naturvitenskapelige og politiske miljø- og energispørsmål. Emnet skal gi en innsikt i de viktigste vitenskapelige og politisk/etiske saker som har vært på dagsorden de siste tiår. Spesielt vektlagt er spørsmål knyttet til global bærekraft og globale endringer. Emnet skal stimulere til kritisk tenkning og gi øvelse/erfaring i argumentasjon både muntlig og skriftlig.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger/seminar. Gruppearbeid/øvinger. Utferd. Semesteroppgavearbeid i grupper.
Læringsstøtte:
Emnet har websider i Fronter, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden. Utvalgte lærere ved IMV gir veiledning av gruppeoppgaver fortløpende gjennom semesteret.
Pensum:
Botkin, B.D. and Keller, E.A., 2012. Environmental Science: 8th Ed. International Student Version. John Wiley - Sons (Asia) Pte Ltd. ISBN 978-0-470-64609-0. Tekster av J. Lovelock, J. Rockstöm mfl Notat utdelt på forelesning.
Anbefalte forkunnskaper:

Les minst en \"populærbok\" om kosmos, økosystem, miljø, politikk eller evolusjonsbiologi, gjerne noe kontroversielt: Eksempelvis J Diamond: Guns Germs and Steel J Diamond: Collapse Tim Flannery: Here on Earth Markus Lindholm: Evolusjon, naturens kulturhistorie Noe av James Lovelock (mye å ta av her)


Obligatorisk aktivitet:

Augustblokk: Utferd, valg av semesteroppgave og utvikling av et grunnriss som presenteres i plenum. Høstparallell: Presentasjon (muntlig) og innlevering av skriftlig oppgave midtveis i semesteret for evaluering, med muligheter for revisjon før endelig karakter settes ved slutten av semesteret.


Vurderingsordning:

Skriftig eksamen (2 timer) teller 75%, karakter på gruppeoppgave teller 25%. Begge eksamensdeler må være bestått (E eller bedre).


Sensor:

Sensor godkjenner eksamensspørsmål, tema for semesteroppgave og evaluerer de innleverte oppgavene.


Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:

GSK


Overlapp:
-
Undervisningstid:
Tre uker i augustblokk og 4 timer/uke i høstparallell: Utferd: 3 dager. Forelesninger/seminarer, semesteroppgave med gruppearbeid og veiledning fra faglærer.
Eksamensdetaljer: :