Course code MINA100

MINA100 Innføring i miljø og naturressurser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Åsgeir Rossebø Almås, Vegard Martinsen
Medvirkende: Mona Henriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2021H
Fortrinnsrett: B-MINA
Emnets innhold:

MINA100 er innføringsemnet for bachelorprogrammet «Miljø og naturressurser».

Emnet belyser tverrfaglige problemstillinger og har søkelys på sammenhenger mellom klima og miljø og hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturmiljøet. Økosystemfunksjoner, matproduksjon, forurensing og vannkvalitet er viktige tema som tas opp. Emnet legger vekt på systemforståelse og kritisk tenkning hvor bærekraftig utvikling, klimaendring, forurensing, globalt perspektiv, befolkningsvekst, urbanisering, mennesker, natur og verdisetting av naturgrunnlaget står sentralt. Emnet består av 1) forelesninger og diskusjoner om miljøvitenskap relatert til FNs bærekraftsmål og dekker de mest sentrale og hyppigst debatterte tema knyttet til miljø- og ressursproblematikk, bærekraft og globale endringer; 2) seminar basert på aktuelle miljøvitenskapelige problemstillinger hvor studentene fordyper seg i et eller flere tema gjennomgått i forelesningene og 3) gruppearbeid og semesteroppgave over utvalgte emner knyttet til ressurs- og arealbruk, forurensing og klima. Gruppearbeidet munner ut i en skriftlig rapport og en muntlig fremlegging i plenum.

Læringsutbytte:

Etter å ha bestått emne skal studentene besitte følgende kunnskaper og ferdigheter: 

Kunnskap:

1. Studentene kan definere og beskrive nøkkelbegreper innen miljøvitenskapelige fagområder undervist i emnet.

2. Studentene har kjennskap til FNs bærekraftmål og kan gi eksempler på hvorfor miljøvitenskapelig kunnskap er viktig for å oppnå disse målene.

3. Studentene vet og kan forklare hvorfor tverrfaglighet er viktig for å studere og forstå sammenhenger mellom klima og miljø og hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturmiljøet.

4. Studentene kjenner til betydningen av sentrale biogeokjemiske prosesser og hvordan menneskelig aktivitet slik som forurensing, befolkningsvekst og arealbruk påvirker naturmiljøet.

5. Studentene har kunnskap om og kan forklare hvorfor basisfag slik som matematikk, kjemi og biologi er viktig i miljøvitenskapen.

Ferdighet: Gjennom forelesninger, seminar og gruppearbeid med påfølgende skriftlig innlevering kan studentene anvende miljøvitenskapelig kunnskap for å analysere og evaluere enkle, men sentrale utfordringer og muligheter knyttet til menneskelig aktivitet og bærekraftig utvikling.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og seminar. Gruppearbeid. Utferd. Semesteroppgavearbeid i grupper.
Læringsstøtte:
Emnet har websider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden. Utvalgte lærere ved MINA gir veiledning av gruppeoppgaver fortløpende gjennom semesteret.
Pensum:
Cunningham, W. & Cunningham, M., 2020. Principles of Environmental Science, 9th Edition. Utvalgte artikler og forelesningsnotater."
Anbefalte forkunnskaper:
Les minst en \"populærbok\" om kosmos, økosystem, miljø, politikk eller evolusjonsbiologi, gjerne noe kontroversielt: Eksempelvis J Diamond: Guns Germs and Steel J Diamond: Collapse Tim Flannery: Here on Earth Markus Lindholm: Evolusjon, naturens kulturhistorie Noe av James Lovelock (mye å ta av her)
Obligatorisk aktivitet:
Augustblokk: Utferd, valg av semesteroppgave og utvikling av et grunnriss som presenteres i plenum. Høstparallell: Presentasjon (muntlig) og innlevering av skriftlig oppgave midtveis i semesteret for evaluering, med muligheter for revisjon før endelig karakter settes ved slutten av semesteret. Deltagelse på seminar(er) med innledende forelesninger og påfølgende gruppepresentasjoner av utvalgte artikler.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Muntlig eksamen (30 minutter) teller 75%
  • Mappevurdering: Gruppeoppgave (basert på rapport og presentasjon) teller 25%.

Begge eksamensdeler må være bestått. Karakterregel A-E / Ikke bestått.

Sensor:
Sensor godkjenner eksamensspørsmål, tema for semesteroppgave og evaluerer de innleverte oppgavene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Tre uker i augustblokk og 4 timer/uke i høstparallell: Utferd: 3 dager. Forelesninger/seminarer, semesteroppgave med gruppearbeid og veiledning fra faglærer.
Eksamensdetaljer: :