Detaljer om emnet MAST300

MAST300 Planlegging av masteroppgaven

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Mina Di Marino
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig, høstsemester
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
70
Undervises i periode:
Høstsemesteret
Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2019H
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-LA 
Emnets innhold:

Emnet gir innføring i alle sider ved å planlegge og gjennomføre en masteroppgave innenfor studieprogrammene i by- og regionplanlegging and landskapsarkitektur.  Kurset gir innsikt i vitenskapelige krav til masteroppgaven, sammenhengen mellom problemstilling, teoribruk og metodevalg, samt øvelse i å utvikle problemstillinger, søke etter relevant litteratur og råd om gode arbeidsrutiner for gjennomføring av oppgaven. Målet med kurset er å utarbeide en plan for gjennomføring av masteroppgaven som kvalifiserer til opptak til masteroppgaven. 

MA-planen skal inneholde:

- En presentasjon av tema og problemstilling (hva) med referanse til relevant litteratur

- Kort omtale av bakgrunn for tema og aktualitet (hvorfor) med referanse til politiske dokumenter, forskningsrapporter etc.

- Kort omtale av forskningsdesign og fremgangsmåte for å besvare problemstillingen (hvordan) med referanse til litteratur som kan brukes.

- En skisse over eventuelle etiske problemer man kan møte i arbeidet med masteroppgaven, samt tanker om hvordan dette skal håndteres.

- En foreløpig skisse over fremdriftsplan for vårsemesteret.

- Kopi av «Kontrakt mellom student(er) og veileder(e), inkludert prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgaver».

- Kopi av meldeskjema til Personvernombudet for forsking dersom det skal samles inn data fra identifiserbare personer (også indirekte identifiserbare)

Læringsutbytte:
Gjennom kurset skal kandidatene få økt innsikt i hva det innebærer å planlegge og gjennomføre en masteroppgave. Kurset skal gi studentene en bred oversikt over hva det vil si å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid på masternivå. Gjennom seminarer og kollokvier skal studentene få trening i å utvikle faglig selvtillit og interesse for å utvikle forskbare problemstillinger og utvikle ny kunnskap.  Studentene skal få kunnskap om: Hvordan designe et godt prosjekt? Hva som menes med metode i en masteroppgave, samt forskjellige metodiske tilnærminger? Hvordan skrive god, vitenskapelig tekst? Hvordan finne frem til, analysere og anvende relevante kilder, slik som litteratur, forvaltningspraksis mv.?    Hvilke etiske krav som stilles til forsking? Hvordan overkomme potensielle hindringer, f.eks. skrivesperre, utfordringer med intervjuer o.l.? Hvordan man kan arbeide med masteroppgaven i kollokviegrupper? Hvordan man kan få størst mulig utbytte av veiledningen?
Læringsaktiviteter:
Seminarer med lærere, gjesteforelesere og veiledere, korte forelesninger, gruppesamtaler, fagkritikk, selvstudium, øvelser i forskningsdesign og akademisk skriving, kritisk lesning av vitenskapelige artikler, kritisk lesning av tidligere masteroppgaver med vurdering av hvordan arbeidet er gjennomført ut fra teoretiske, metodologiske, etiske og tekniske krav.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning
Pensum:

Aktuelle bøker:

Tuseth, B.S. og Winge, N.K. (2014) Masteroppgaven i juss: Kort forklart. Universitetsforlaget. 

Boken er oprimært skrevet med tanke på jusstudenter, men den er like egnet for andre profesjoner. Foreleser vil følge bokens opplegg i undervisningen. http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-i-juss.html.

Eco U. (1977) How to write a thesis. MIT Press.

Everett, E.L. & Furuseth, I. (2012) Masteroppgaven: hvordan begynne og fullføre. Universitetsforlaget. http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-uf.html.

Muratovksi, G. (2016) Research for designers: a guide to methods and practice. London: Sage.

Farthing, S. (2016) Research design in urban planning: a student¿s guide. London: Sage.

Yin R., (2016). Qualitative research from start to finish, Guildford press, London. (See especially chapter 3, part D: Reviewing the research literature; and Chapter 7, part C: Interviewing).

Forutsatte forkunnskaper:
Opptak til MA nivå studium
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
  • Minimum 80 % deltakelse på forelesninger, seminarer and studentenes diskusjoner i grupper.
  • Tre øvingsoppgaver. 
Vurderingsordning:
Innleveringsoppgave Bestått/ikke bestått 
Sensor:
Sensor bedømmer innlevert arbeid. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Undervisningstid ca 40 t. Individuelt studium (inkl. veiledning): ca 110 t.
Opptakskrav:
Kvalifisert for å studere til MA grad
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningstid ca 40 t. Individuelt studium (inkl. veiledning): ca 110 t.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått