Course code MAST300

MAST300 Planlegging av masteroppgaven

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Medvirkende: Gjest Guest
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig, høstsemester
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
150
Undervises i periode:
Høstsemesteret
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-EIE, M-EIEUTV, M-LA 
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet gir innføring i alle sider ved å planlegge og gjennomføre en masteroppgave innenfor instituttets masterprogrammer.  Kurset gir innsikt i vitenskapelige krav til masteroppgaven, sammenhengen mellom problemstilling, teoribruk og metodevalg, samt øvelse i å utvikle problemstillinger, søke etter relevant litteratur og råd om gode arbeidsrutiner for gjennomføring av oppgaven.  Emnet er bygget opp av fire to-dagers seminarer som etterfølges av studentorganiserte kollokvier og innleveringer.  Målet med kurset er å utarbeide en plan for gjennomføring av masteroppgaven som kvalifiserer til opptak til masteroppgaven. 

MA-planen skal inneholde:

- En presentasjon av tema og problemstilling (hva) med referanse til relevant litteratur  - Kort omtale av bakgrunn for tema og aktualitet (hvorfor) med referanse til politiske dokumenter, forskningsrapporter etc.  - Kort omtale av forskningsdesign og fremgangsmåte for å besvare problemstillingen (hvordan) med referanse til litteratur som kan brukes. - En skisse over eventuelle etiske problemer man kan møte i arbeidet med masteroppgaven, samt tanker om hvordan dette skal håndteres. - En foreløpig skisse over fremdriftsplan for vårsemesteret. - Kopi av «Kontrakt mellom student(er) og veileder(e), inkludert prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgaver». - Kopi av meldeskjema til Personvernombudet for forsking dersom det skal samles inn data fra identifiserbare personer (også indirekte identifiserbare)

Læringsutbytte:
Gjennom kurset skal kandidatene få økt innsikt i hva det innebærer å planlegge og gjennomføre en masteroppgave. Kurset skal gi studentene en bred oversikt over hva det vil si å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid på masternivå. Gjennom seminarer og kollokvier skal studentene få trening i å utvikle faglig selvtillit og interesse for å utvikle forskbare problemstillinger og utvikle ny kunnskap.  Studentene skal få kunnskap om:    ¿    Hvordan designe et godt prosjekt. ¿    Hva som menes med metode i en masteroppgave, samt forskjellige metodiske tilnærminger, ¿    Hvordan skrive god, vitenskapelig tekst, ¿    Hvordan finne frem til, analysere og anvende relevante kilder, slik som litteratur, forvaltningspraksis mv., ¿    Hvilke etiske krav som stilles til forsking, ¿    Hvordan overkomme potensielle hindringer, f.eks. skrivesperre, utfordringer med intervjuer o.l. ¿    Hvordan man kan arbeide med masteroppgaven i kollokviegrupper, ¿    Hvordan man kan få størst mulig utbytte av veiledningen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppesamtaler, studentevaluering, fagkritikk, selvstudium, øvelser i forskningsdesign og akademisk skriving, kritisk lesing av tidligere masteroppgaver med vurdering av hvordan arbeidet er gjennomført ut fra teoretiske, metodologiske, etiske og tekniske krav.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning
Pensum:

Aktuelle bøker:

 "Masteroppgaven i juss - Kort forklart" av Tuseth og Winge. Boken er oprimært skrevet med tanke på jusstudenter, men den er like egnet for andre profesjoner. Foreleser vil følge bokens opplegg i undervisningen.

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-i-juss.html

eller

"Masteroppgaven - hvordan begynne og fullføre" av Everett og Furuseth.

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-uf.html

"Research for DesignersA  Guide to Methods and Practice" av Gjoko Muratovski 

eller

"Research Design in Urban Planning A Student's Guide" av Stuart Farthing 

Forutsatte forkunnskaper:
Opptak til MA nivå studium
Obligatorisk aktivitet:
Fire øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Innleveringsoppgave Bestått/ikke bestått 
Sensor:
Sensor bedømmer innlevert arbeid. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Undervisningstid (4 seminarer ) ca 40 t. Individuelt studium (inkl. veiledning): ca 110 t.
Opptakskrav:
Kvalifisert for å studere til MA grad
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningstid (4 seminarer ) ca 40 t. Individuelt studium (inkl. veiledning): ca 110 t.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått