Detaljer om emnet MAST300

MAST300 Planlegging av masteroppgaven

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Nikolai Kristoffersen Winge
Medvirkende: Elin Børrud, Nikolai Kristoffersen Winge, Timothy Kevin Richardson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig, høstsemester
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
150
Undervises i periode:
Høstsemesteret
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-EIE, M-EIEUTV, M-LA 
Emnets innhold:

Målet med kurset er å utarbeide en plan for gjennomføring av masteroppgaven (heretter: «MA-planen»). Arbeidet med MA-planen skjer gjennom hele semesteret. Innledningsvis skal MA-planen beskrive tema og problemstilling, bakgrunn for temaet, samt noen ord om forskningsdesign, sentrale kilder og fremgangsmåten (metode). Gjennom kurset skal kandidatene få økt innsikt i hva det innebærer å planlegge og gjennomføre analysestudier, samt hvordan man skriver en masteroppgave. Som en avslutning på kurset leveres endelig MA-plan. Målet er at planen legger et godt grunnlag for skrive- og analysearbeidet som venter, slik at kandidaten stiller godt forberedt til oppgavesemesteret.

Kurset vil gi en bred oversikt over hva det vil si å planlegge og gjennomføre analysestudier, samt hvordan man går frem når man skal skrive masteroppgave. Herunder gis det råd om:

 • Hvordan man kan gjøre temaet og problemstillingen konkrete og håndterbare,
 • Hvordan designe et godt prosjekt.
 • Hva som egentlig menes med metode i en masteroppgave, samt forskjellige metodiske tilnærminger,
 • Hvordan skrive god, vitenskapelig tekst,
 • Hvordan finne frem til, analysere og anvende relevante kilder, slik som litteratur, forvaltningspraksis mv.,
 • Hvilke etiske krav som stilles til forsking,
 • Hvordan overkomme potensielle hindringer, f.eks. skrivesperre, utfordringer med intervjuer o.l.
 • Hvordan man kan arbeide med masteroppgaven i kollokviegrupper,
 • Hvordan man kan få størst mulig utbytte av veiledningen.

Til støtte for arbeidet med MA-planen, og senere for gjennomføringen av masteroppgaven, skal det:

 • Leses et pensum som skal gi oversikt over hva det innebærer å planlegge en studie, samt hvordan man skriver en masteroppgave,
 • Gjennomføres øvelser i forskningsdesign og akademisk skriving, og
 • Foretas kritisk lesing av tidligere masteroppgaver med vurdering av hvordan arbeidet er gjennomført ut fra teoretiske, metodologiske, etiske og tekniske krav.

Kurset har to obligatoriske øvelser:

 • Etter omlag fire uker skal det leveres et foreløpig utkast til MA-plan.
 • Etter omlag åtte uker skal man gruppevis legge frem en kritisk analyse av to masteroppgaver (jf. punkt 3 ovenfor). Det er krav om å være til stede under alle presentasjonene.

Dersom de to obligatoriske øvelsene blir godkjent skal kandidaten etter omlag 12 uker levere en MA-plan som sitt eksamensarbeid.

MA-planen skal inneholde:

 • En presentasjon av tema og problemstilling (hva).
 • Kort omtale av bakgrunn for tema og aktualitet (hvorfor).
 • Kort omtale av forskningsdesign og fremgangsmåte for å besvare problemstillingen (hvordan).
 • En skisse over eventuelle etiske problemer man kan møte i arbeidet med masteroppgaven, samt tanker om hvordan dette skal håndteres.
 • En foreløpig oversikt over relevant litteratur. Listen skal demonstrere korrekt bruk av litteraturreferanser.
 • En foreløpig skisse over fremdriftsplan for vårsemesteret.
 • Kopi av «Kontrakt mellom student(er) og veileder(e), inkludert prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgaver».
 • Kopi av meldeskjema til Personvernombudet for forsking dersom det skal samles inn data fra identifiserbare personer (også indirekte identifiserbare).
Læringsutbytte:
Se emnebeskrivelsen
Læringsaktiviteter:

Forelesninger

Seminar

Selvstudium

Læringsstøtte:
Faglig veiledning
Pensum:

To alternative bøker:

1. "Masteroppgaven i juss - Kort forklart" av Tuseth og Winge. Boken er oprimært skrevet med tanke på jusstudenter, men den er like egnet for andre profesjoner. Foreleser vil følge bokens opplegg i undervisningen.http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-i-juss.html

eller

2. "Masteroppgaven - hvordan begynne og fullføre" av Everett og Furuseth.http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-uf.html

Forutsatte forkunnskaper:
Opptak til MA nivå studium
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:

Kurset har 2 obligatoriske øvelser:

A) Etter omlag 4 uker skal kandidatene legge frem utkast til MA-plan.

B) Etter omlag 8 uker skal man gruppevis legge frem en kritisk analyse av to masteroppgaver. Det er krav om å være til stede under alle presentasjonene.

Vurderingsordning:

MA-planen blir lest og vurdert av sensor. Kriteriene for å få bestått er:

1) at MA-planen fyller de formelle kravene det er gjort rede for under "Emnets innhold",

2) at kandidaten demonstrerer innsikt i de tekniske kravene til vitenskapelig skriving og

3) at emneansvarlig og sensor tror MA-planen kan gi en ferdig MA-oppgave innen den gitte tidsrammen. 

Sensor:
Sensor bedømmer innlevert arbeid. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Undervisningstid (forelesning gruppeoppgaver, seminar ) ca 40 t. Individuelt studium (inkl. veiledning): ca 110 t.
Opptakskrav:
Kvalifisert for å studere til MA grad
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 16 timer, Gruppepresentasjoner: ca 10 timer over 2 dager, Seminar: ca 6 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått