Detaljer om emnet MAST300

MAST300 Planlegging av masteroppgaven

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Nikolai Kristoffersen Winge
Medvirkende: Elin Børrud, Nikolai Kristoffersen Winge, Timothy Kevin Richardson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig, høstsemester
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
150
Undervises i periode:
Høstsemesteret
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-EIE, M-EIEUTV, M-LA 
Emnets innhold:

Målet med kurset er å utarbeide en plan for gjennomføring av masteroppgaven (heretter: «MA-planen»). Arbeidet med MA-planen skjer gjennom hele semesteret. Innledningsvis skal MA-planen beskrive tema og problemstilling, bakgrunn for temaet, samt noen ord om forskningsdesign, sentrale kilder og fremgangsmåten (metode). Gjennom kurset skal kandidatene få økt innsikt i hva det innebærer å planlegge og gjennomføre analysestudier, samt hvordan man skriver en masteroppgave. Som en avslutning på kurset leveres endelig MA-plan. Målet er at planen legger et godt grunnlag for skrive- og analysearbeidet som venter, slik at kandidaten stiller godt forberedt til oppgavesemesteret.

Kurset vil gi en bred oversikt over hva det vil si å planlegge og gjennomføre analysestudier, samt hvordan man går frem når man skal skrive masteroppgave. Herunder gis det råd om:

 • Hvordan man kan gjøre temaet og problemstillingen konkrete og håndterbare,
 • Hvordan designe et godt prosjekt.
 • Hva som egentlig menes med metode i en masteroppgave, samt forskjellige metodiske tilnærminger,
 • Hvordan skrive god, vitenskapelig tekst,
 • Hvordan finne frem til, analysere og anvende relevante kilder, slik som litteratur, forvaltningspraksis mv.,
 • Hvilke etiske krav som stilles til forsking,
 • Hvordan overkomme potensielle hindringer, f.eks. skrivesperre, utfordringer med intervjuer o.l.
 • Hvordan man kan arbeide med masteroppgaven i kollokviegrupper,
 • Hvordan man kan få størst mulig utbytte av veiledningen.

Til støtte for arbeidet med MA-planen, og senere for gjennomføringen av masteroppgaven, skal det:

 • Leses et pensum som skal gi oversikt over hva det innebærer å planlegge en studie, samt hvordan man skriver en masteroppgave,
 • Gjennomføres øvelser i forskningsdesign og akademisk skriving, og
 • Foretas kritisk lesing av tidligere masteroppgaver med vurdering av hvordan arbeidet er gjennomført ut fra teoretiske, metodologiske, etiske og tekniske krav.

Kurset har to obligatoriske øvelser:

 • Etter omlag fire uker skal det leveres et foreløpig utkast til MA-plan.
 • Etter omlag åtte uker skal man gruppevis legge frem en kritisk analyse av to masteroppgaver (jf. punkt 3 ovenfor). Det er krav om å være til stede under alle presentasjonene.

Dersom de to obligatoriske øvelsene blir godkjent skal kandidaten etter omlag 12 uker levere en MA-plan som sitt eksamensarbeid.

MA-planen skal inneholde:

 • En presentasjon av tema og problemstilling (hva).
 • Kort omtale av bakgrunn for tema og aktualitet (hvorfor).
 • Kort omtale av forskningsdesign og fremgangsmåte for å besvare problemstillingen (hvordan).
 • En skisse over eventuelle etiske problemer man kan møte i arbeidet med masteroppgaven, samt tanker om hvordan dette skal håndteres.
 • En foreløpig oversikt over relevant litteratur. Listen skal demonstrere korrekt bruk av litteraturreferanser.
 • En foreløpig skisse over fremdriftsplan for vårsemesteret.
 • Kopi av «Kontrakt mellom student(er) og veileder(e), inkludert prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgaver».
 • Kopi av meldeskjema til Personvernombudet for forsking dersom det skal samles inn data fra identifiserbare personer (også indirekte identifiserbare).
Læringsutbytte:
Se emnebeskrivelsen
Læringsaktiviteter:

Forelesninger

Seminar

Selvstudium

Læringsstøtte:
Faglig veiledning
Pensum:

To alternative bøker:

1. "Masteroppgaven i juss - Kort forklart" av Tuseth og Winge. Boken er oprimært skrevet med tanke på jusstudenter, men den er like egnet for andre profesjoner. Foreleser vil følge bokens opplegg i undervisningen.http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-uf.html

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-uf.html">http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-uf.html

Forutsatte forkunnskaper:
Opptak til MA nivå studium
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:

Kurset har 2 obligatoriske øvelser:

A) Etter omlag 4 uker skal kandidatene legge frem utkast til MA-plan.

B) Etter omlag 8 uker skal man gruppevis legge frem en kritisk analyse av to masteroppgaver. Det er krav om å være til stede under alle presentasjonene.

Vurderingsordning:

MA-planen blir lest og vurdert av sensor. Kriteriene for å få bestått er:

1) at MA-planen fyller de formelle kravene det er gjort rede for under "Emnets innhold",

2) at kandidaten demonstrerer innsikt i de tekniske kravene til vitenskapelig skriving og

3) at emneansvarlig og sensor tror MA-planen kan gi en ferdig MA-oppgave innen den gitte tidsrammen. 

Sensor:
Sensor bedømmer innlevert arbeid. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Undervisningstid (forelesning gruppeoppgaver, seminar ) ca 40 t. Individuelt studium (inkl. veiledning): ca 110 t.
Opptakskrav:
Kvalifisert for å studere til MA grad
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 16 timer, Gruppepresentasjoner: ca 10 timer over 2 dager, Seminar: ca 6 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått