Course code M60-VET

M60-VET Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ingrid Grøndalen
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Masteroppgaven skrives over ett år. Oppgaven leveres etter gjeldende frister enten i mai eller i desember.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Masteroppgaven er et uavhengig arbeid strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten skal under veiledning skrive en vitenskapelig rapport om et spesifikt tema basert på en problemstilling utarbeidet i samråd/samarbeid med veileder(e). Arbeidet innebærer bearbeiding og analyse av data, og vurdering av resultatene i lys av relevant faglitteratur. Både innsamling av data i felt, på lab eller bruk av eksisterende data kan være aktuelt. 
Læringsutbytte:
Emnet gir studenten inngående kunnskap om et spesifikt tema og de ulike trinnene i en forskningsprosess. Studenten opparbeider ferdigheter i selvstendig problemløsning, innhenting og vurdering av ulike informasjonskilder, formulering av faglige resonnementer, analyse og bruk av relevante data i tillegg til kritisk vurdering av egne resultater. Studenten har etter endt emne kompetanse til å vurdere kvaliteten på forskningsarbeider utført innenfor eget og tilgrensende fagfelt.
Læringsaktiviteter:
Studenten gjennomfører et forskningsarbeid som skal resultere i en vitenskapelig rapport (masteroppgave).
Læringsstøtte:

Frister, retningslinjer, nyttige lenker og forslag til masteroppgaver finnes på fakultetet du er tatt opp til sin hjemmeside. 

Informasjon om valg av oppgavetema, skriveprosessen, frister og regelverk gis til studenter første studieår

Deltagelse i obligatorisk metodekurs gir studenter nødvendige redskap for planlegging og gjennomførelse av masteroppgaven (litteratursøk, problemformulering, valg av teori og metode, datainnsamling, analyse mm)

Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.

Hver student har rett til 80 timer veiledning fra veileder med kompetanse innen fagområdet. Veileder må være tilgjengelig på en måte som gir studenten den støtte som trengs innen rammen for veiledningstiden. 

Pensum:
Selvvalgt basert på litteratursøk og dialog med veileder(e).
Forutsatte forkunnskaper:
Gjennomført relevant metodeemne. Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:

Masteroppgaven ferdigstilles gjennom en muntlig eksaminasjon, som foregår innen 6 uker fra innlevering. Under eksaminasjonen gir studenten en ca 20 minutters presentasjon av sitt arbeide, og svarer deretter på spørsmål fra ekstern sensor og veileder (45-90 minutter). Resultatet av presentasjonen og diskusjonen kan gi justeringer i endelig karakter på oppgaven. 

En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått

Sensor:
Sensoratet består av både intern og ekstern sensor. Intern sensor er som regel hovedveileder.
Normert arbeidsmengde:
1800 timer
Opptakskrav:
Hovedveileder må være på Veterinærfakultetet 
Undervisningstid:
Veiledningsmøter avtales mellom student og veileder(e).
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått