Course code M60-MINA

M60-MINA Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Mona Henriksen
Medvirkende: Per-Fredrik Rønneberg Nordhov
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Masteroppgaven skrives over ett år. Oppgaven leveres etter gjeldende frister enten i mai eller i desember.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Studenter på M-MINA.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Masterstudenter i Miljø og naturressurser skal skrive en masteroppgave innenfor en av de fem studieretningene: 1) miljøgifter og økotoksikologi, 2) jord og miljø, 3) geologi, 4) limnologi og vannressurser, 5) Sustainable Water and Sanitation, Health and Development. Forslag til masteroppgaver finnes på fakultets hjemmeside. Masteroppgaven er et omfattende selvstendig akademisk arbeid tilsvarende ett års omfang som vil inkludere laboratorie-, felt- og/eller modelleringsarbeid samt bearbeiding og analyse av data. Masteroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten får veiledning i dette arbeidet.
Læringsutbytte:
Etter å ha skrevet en 60 stp. masteroppgave, har studenten fått inngående kunnskap om et spesifikt tema og relevante vitenskapelige teorier og metoder. Studenten har fått ferdigheter i å finne og kritisk vurdere informasjonskilder, å formulere faglige resonnementer og å analysere og bruke relevante felt-, laboratorie- og/eller modelleringsmetoder. Videre har studenten fått ferdigheter i å arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Studenten har under veiledning og ved å ha gjennomført et selvstendig arbeid og presentasjon av oppgaven fått kompetanse til å anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, samt formidle og kommunisere om faglige problemstillinger.
Læringsaktiviteter:
Studenten gjennomfører et forskningsarbeid som skal resultere i en vitenskapelig rapport (masteroppgave).
Læringsstøtte:
Frister, retningslinjer, nyttige lenker og forslag til masteroppgaver finnes på fakultetets hjemmeside «For våre masterstudenter» (https://www.nmbu.no/fakultet/mina/student/node/29590). Informasjon om valg av oppgavetema, skriveprosessen, frister og regelverk gis til studenter første studieår. Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU. Hver student har rett til 80 timer veiledning fra veileder med kompetanse innen fagområdet (omfatter også veileders andel av sensuren).
Pensum:
Selvvalgt basert på litteratursøk og dialog med veileder(e).
Forutsatte forkunnskaper:
Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte. Studentene skal delta på MINAs masterdag-seminar i februar/mars med presentasjon av problemstilling og foreløpige resultater.
Vurderingsordning:
Masteroppgaven ferdigstilles gjennom en muntlig eksaminasjon, som foregår innen 6 uker fra innlevering. Under eksaminasjonen gir studenten en 20-30 minutters presentasjon av sitt arbeide, og svarer deretter på spørsmål fra ekstern sensor og veileder (45-90 minutter). Resultatet av presentasjonen og diskusjonen kan gi justeringer i endelig karakter på oppgaven. Karaktersettingen følger et nasjonalt system som er likt for alle MNT-studier (matematikk, naturvitenskapelige fag og teknologi). Karakter A-F.
Sensor:
Sensoratet består av både intern og ekstern sensor. Intern sensor er som regel hovedveileder.
Normert arbeidsmengde:
Tilsvarende ett studieår.
Opptakskrav:
Studenter tatt opp på masterprogrammet i Miljø og naturressurser eller liknende masterprogram på NMBU med overlappende tema veiledet av ansatte ved MINA.
Undervisningstid:
Veiledningsmøter avtales mellom student og veileder(e).
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått