Course code M60-EI

M60-EI Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Joachim Scholderer
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell eller vårparallell
Første gang: Studieår 2019-2020
Siste gang: 2020H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Masteroppgaven skal være et selvstendig og vitenskapelig forskningsarbeid, et mesterstykke der du fremviser modenhet, refleksjon og analytisk evne innenfor fagfeltet entreprenørskap og innovasjon. Masteroppgaven vil derfor vesentlig skille seg fra mer praktisk prosjektarbeid hvor dere arbeider i større team med å løse et problem for bedrifter som f.eks. ved å skrive forretningsplaner eller strategier. Gjennom masteroppgaven vil du benytte egnede metoder for å belyse og svare på oppgavens problemstilling, sagt på en annen måte; hvordan problemer (muligheter eller utfordringer) knyttet til innovasjon og entreprenørskap kan belyses og undersøkes gjennom utredning og forskning.   Det er med andre ord ikke et mål å komme frem til et konkret produkt i løpet av masteroppgaven, men det handler mer om å belyse resultater, prosesser eller et område av interesse for fagfeltet vårt og betrakte dette utenfra som en forsker med hjelp av teori og praktiske undersøkelser. I noen tilfeller grenser våre masteroppgaver opp mot å komme frem til en type produkter, dette gjelder profilen aksjonsforskning, hvor hensikten er å bidra til endringer av en aktuell praksis for så å forske på denne. På denne måten kan man si at endringen av praksis kan defineres som «produktet» for oppgaven, men her vil det også kreves at man skal forankre denne endringen eller resultatet i et teoretisk perspektiv. Masteroppgaven er et stort stykke arbeid som krever din fulle oppmerksomhet og arbeidskapasitet over lang tid og du bør derfor ha en sterk indre motivasjon for å arbeide med oppgaven for å få et bra resultat. Masteroppgaven ved entreprenørskap og innovasjon må falle innunder en av de følgende metodiske profilene eller kombinasjoner av disse:

1)    En klassisk akademisk profil, teoretisk drevet - Her kan studentene knytte seg til forskningsprosjekter og forskningstematikk fra veiledere på Handelshøyskolen (her kan også eksterne partnere inngå som en del av forskningsprosjektet. Den klassiske profil benytter en rekke ulike forskningsdesign og metoder, men hovedvekten av oppgaver i programmet har vært skrevet med en kvalitativ tilnærming.

2)    Aksjonsforskning, empirisk drevet -  Hovedhensikten med aksjonsforskning er å bidra til en større forståelse av praksis med den hensikt å settes i stand til å forbedre denne. I en aksjonsforskningstilnærming setter man dermed nye tiltak eller alternative løsninger ut i praksis og evaluerer dette opp mot hensiktsmessig teori. Dette er oppgavetypen for de studenter som ønsker å teste ut metodikk, arbeide med å utvikle praksis i en virksomhet eller utvikle egen gründeride.

3)    Oppdragsforskning for virksomheter. Er knyttet til undersøkelsesbehov hos en rekke virksomheter innenfor innovasjon og/eller entreprenørskapstematikk. De ulike prosjektene varierer tematisk og benytter ulike metodetilnærminger. Denne profilen kan benytte elementer fra de andre to profilene i sin teoretiske og metodiske tilnærming. Mange studenter opplever det som interessant å gjøre denne typen forskning, men kan støte på en del utfordringer som skaper begrensninger i forhold til formidling (konfidensialitet). 

Læringsutbytte:
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal kandidaten tilegne seg kompetanse på høyt nivå innen valgt metodisk profil og oppgavetematikk. Kandidaten skal opparbeide solid kunnskap om foreliggende forskning og utredning på det aktuelle området, - nasjonalt og internasjonalt, herunder beherske og fremvise teoretisk og metodisk forståelse for å analysere den typen problemstillinger som oppgaveprofilen dekker. Kandidaten skal videre utvikle kompetanse som gjør ham/henne i stand til å finne fram til, strukturere og analysere relevante data og informasjon. Kandidaten skal kunne vise til hvilke konkrete implikasjoner oppgaven har for fagfeltet og for praksis.
Læringsaktiviteter:
Det anbefales at masteroppgaven skrives av to studenter i felleskap. Innsatsen skal være likt fordelt mellom studentene. Unntaksvis kan studentene skrive alene. Oppgaver som utarbeides av to forfattere gir en rekke fordeler og synergier i forhold til teoretisk forståelse, datainnhenting og analyser. Begynn derfor tidlig å tenke på hvem du vil skrive sammen med og ta gjerne kontakt med programansvarlig på master entreprenørskap og innovasjon.
Læringsstøtte:

Det er satt av 40 timer til veiledning inkludert sensur, lesing og kommentarer på siste utkast. Veiledningsperioden for masteroppgaven på masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon følger studieplanen til programmet og foregår i 4. semester 2. år.  Veiledningen utføres av minst en person i staben ved Handelshøyskolen. Valget av veileder skjer på bakgrunn av tema for oppgaven og foretas etter en vurdering i kollegiet i henhold til studieutvalget ved Handelshøyskolens retningslinjer. Faggruppen kan leie inn eksterne veiledere ved behov.

Det er på masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon lagt opp til en fast rekke med seminarer i løpet av masterperioden og disse er obligatoriske og inngår i det totale veiledningstilbudet vi har på programmet. Disse seminarene er: Mastertorg (medio september, 3. semester), kick-off masteroppgaven (ultimo november, 3. semester), oppstartsseminar (primo januar 4. semester) og midtveisseminar (ultimo februar 4. semester). 

Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Alle obligatoriske kurs i masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon profilen skal være gjennomført før arbeidet med oppgaven tar til.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
Masteroppgaven blir evaluert med karakterskala A-F. Evaluering av masteroppgaver har to elementer. Først og fremst er karakteren din basert på den skriftlige oppgaven som evalueres av en ekstern sensor i dialog med intern veileder. I tillegg fungerer forsvaret som en ekstra kvalitetssjekk, slik at du må være forberedt for å forklare hvorfor du har valgt å gjøre ting på en bestemt måte og hvordan du har jobbet med oppgaven. Les igjennom instruksjoner fra SiT og Handelshøyskolens hjemmeside om innlevering og det muntlige forsvaret. Vanlig praksis for forsvaret er 15-20 minutters presentasjon og deretter diskusjon med ekstern sensor. Diskusjonen kan resultere i justering av den endelige karakteren for masteroppgaven. Totalt vil et masterforsvar ta maksimalt en time.
Sensor:
Gradsoppgaven skal sensureres av minst en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
Merknader:
Vi henviser til enhver tids gjeldende bestemmelser fastsatt av NMBU og minner om at det er studentenes ansvar å selv sørge for at alle formelle retningslinjer er fulgt når det gjelder melding, kontraktinngåelse, oppmelding, innlevering og eventuelt søknad om utsatt innlevering (krever dokumentasjon). Følg med på SiT sine hjemmesider og kontakt studieveileder for eventuelle spørsmål.
Normert arbeidsmengde:
1800 timer
Opptakskrav:
Masterstudenter ved NMBUs masterprogram
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått