Detaljer om emnet M30-ØA

M30-ØA Masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Marie Gotteberg Steen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell eller vårparallell
Første gang: Studieår 2014-2015
Emnets innhold:

Masteroppgaven skal være et selvstendig og vitenskapelig forskningsarbeid, et mesterstykke der du fremviser modenhet, refleksjon og analytisk evne innenfor fagfeltet økonomi og administrasjon, og din fagprofil i studiet.

Innholdet i emnet består av seminarer under veiledning i grupper, eget selvstendig arbeide med utredningen, og tilbakemeldinger og drøftinger med en tildelt veileder. Oppgaven skal være en utredning på høyt nivå innen ditt spesialiseringsområde.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Masteroppgaven skal gi deg mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema og anvende teoretisk innsikt i et selvstendig arbeid. Når masteroppgaven er bestått skal du ha kunnskap om:

 • forskningsprosessen og formidling
 • planlegging, organisering, gjennomføring samt rapportering av et utredningsarbeid.

Du skal etter endt kurs ha spesialisert kunnskap om det vitenskapelige grunnlag og metoder for å utføre forskning og utredning innenfor ditt spesialiseringsområde

Ferdigheter

Når masteroppgaven er avsluttet skal du ha opparbeidet deg følgende ferdigheter:

 • Du skal skal kunne bruke samfunnsvitenskapelige tilnærminger og metoder for å samle inn, bearbeide, analysere og tolke informasjon.
 • Du skal kritisk kunne vurdere egen og andres metodebruk, vurderinger og framstillinger.
 • Du skal kunne skrive en systematisk og sammenhengende fagtekst.
 • Du skal kunne utføre selvstendige undersøkelser og analyser av problemstillinger innenfor ditt spesialiseringsområde, i tråd med gjeldende etiske normer.

Generell kompetanse

Når masteroppgaven er bestått skal du ha følgende generelle kompetanse:

 • Du skal har erfaring i metodebruk og skriftlig fremstilling, som kan være til nytte i forbindelse med evaluerings- og utviklingsarbeid i arbeidslivet.
 • Du skal kunne identifisere og analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.
 • Du skal kunne formidle et større selvstendig utredningsarbeid til almennheten.
 • Du skal kunne delta aktivt i, utvikle og gjennomføre avanserte prosjekter og arbeidsoppgaver i en virksomhet. 
 • Du skal kritisk kunne evaluere andres arbeider, slik at din kompetanse kommer arbeidslivet til nytte.
Læringsaktiviteter:
Masteroppgaven skal i hovedsak skrives av to studenter i fellesskap. Innsatsen skal være likt fordelt mellom studentene. Unntaksvis kan studentene skrive alene. For å skrive alene må emneansvarlig kontaktes. Oppgaver som utarbeides av to forfattere gir en rekke fordeler og synergier i forhold til teoretisk forståelse, datainnhenting og analyse. Masteroppgaver skrevet i samarbeid mellom to studenter forventes å være mer grundige og ha høyere kvalitet enn de som er skrevet av en enkeltstudent. Dette er erfaringsmessig også tilfellet. Det krever mer tid til samarbeid, og gir bedre resultater. Det er ikke noen forskjell i kravene til lengde på oppgaven. Begynn tidlig å tenke på hvem du vil skrive sammen med og ta gjerne kontakt med programansvarlig på master i økonomi og administrasjon.
Læringsstøtte:

Det er satt av maks 40 timer til veiledning inkludert sensur, lesing og kommentarer, samt seminarer.

Obligatoriske aktiviteter: deltakelse på ett seminar i mai. Her vil du starte planlegging av masteroppgaven, drøfting av temaer og problemstillinger og prosessen med å finne en partner å skrive sammen med. Dette vil gi deg grunnlag for å planlegge ditt prosjekt.

En del obligatoriske elementer i M30-ØA blir fra 2020 flyttet inn i det nye kurset BUS345, og alle som tar M30-ØA plikter å ta de elementene i BUS345 som er obligatoriske, selv om de ikke tar hele BUS345. Dette gjelder bl.a.: Hvordan finne forskbare problemstillinger; Hvordan skrive et prosjektforslag; Generelle skriveregler i vitenskapelig forfatterskap;  Litteratursøk, sitering, referanser og plagiat.

Andre elementer i BUS345/BUS350/AOS340 vil kunne være obligatoriske avhengig av om man skriver en kvalitativt eller kvantitativt orientert oppgave.

Deltakelse på to frivillige seminarer, ett på våren - mastertorget - og ett i januar.

Pensum:

Anbefalt litteratur: 

Day, T.  (2013).  Success in Academic writing, Palgrave, London.

Johannessen, J-A. & Olaisen, J. (2000).  Hvordan skrive prosjektoppgaver og masteroppgaver, Fagbokforlaget, Oslo

Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes at studentene har fullført omtrent 90 studiepoeng (ECTS) før skrivingen av masteroppgaven starter. 
Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales at studenter som ikke tidligere har deltatt på et skrivekurs, f.eks. LNG240 Academic Writing, tar det i andre semester.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske aktiviteter: deltakelse på ett seminar i mai. Her vil du starte planlegging av masteroppgaven, drøfting av temaer og problemstillinger og prosessen med å finne en partner å skrive sammen med. Dette vil gi deg grunnlag for å planlegge ditt prosjekt.

En del obligatoriske elementer i M30-ØA blir fra 2020 flyttet inn i det nye kurset BUS345, og alle som tar M30-ØA plikter å ta de elementene i BUS345 som er obligatoriske, selv om de ikke tar hele BUS345. Dette gjelder bl.a.: Hvordan finne forskbare problemstillinger; Hvordan skrive et prosjektforslag; Generelle skriveregler i vitenskapelig forfatterskap;  Litteratursøk, sitering, referanser og plagiat.

Andre elementer i BUS345/BUS350/AOS340 vil kunne være obligatoriske avhengig av om man skriver en kvalitativt eller kvantitativt orientert oppgave.

Studentene må levere en signert kontrakt til veileder og studieadministrasjon ved Handelshøyskolen innen 1. desember for oppgaver som leveres i vårsemesteret eller 1. mai for oppgaver som leveres i høstsemesteret. Videre skal det leveres en mer detaljert prosjektplan i Canvas og i epost til veileder innen 10. januar for oppgaver i vårsemesteret og 1. juni for oppgaver i høstsemesteret.

Vurderingsordning:
Masteroppgaven blir evaluert med karakterskala A-F. Evaluering av masteroppgaver har to elementer. Først og fremst er karakteren din basert på den skriftlige oppgaven som evalueres av en ekstern sensor i dialog med intern veileder. I tillegg fungerer forsvaret som en ekstra kvalitetssjekk, slik at du må være forberedt for å forklare hvorfor du har valgt å gjøre ting på en bestemt måte og hvordan du har jobbet med oppgaven. Les igjennom instruksjoner fra Handelshøyskolens hjemmeside om innlevering og det muntlige forsvaret. Vanlig praksis for forsvaret er 15-20 minutters presentasjon og deretter diskusjon med ekstern sensor. Diskusjonen kan resultere i justering av den endelige karakteren for masteroppgaven. Totalt vil et masterforsvar ta maksimalt en time.
Sensor:
Gradsoppgaven skal sensureres av en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 900 timer.
Opptakskrav:
Masterstudenter ved NMBUs masterprogram
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått